Home Thế giới William Shatner trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ

William Shatner trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ

by Nguyệt Minh
Ninety-year-old actor William Shatner, flew into space Wednesday. The performer is known for playing Captain Kirk in the Star Trek television series and films. He is the oldest person to ever reach space.

Vào hôm thứ tư, nam diễn viên 90 tuổi William Shatner đã thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Nam diễn viên được biết đến với vai thuyền trưởng Kirk trong loạt phim truyền hình Star Trek. Ông là người lớn tuổi nhất bay vào không gian.

Shatner was a passenger on a spaceship built by Blue Origin, the company owned by Amazon founder Jeff Bezos.

Shatner là một hành khách trên con tàu vũ trụ do Blue Origin – công ty thuộc sở hữu của Amazon Jeff Bezos chế tạo.

The Star Trek actor and three other passengers flew about 106 kilometers over the desert of western Texas to the edge of space. The ship operates without a pilot. It spent about three minutes at zero gravity then safely returned to Earth by parachute. The flight lasted just over 10 minutes.

Nam diễn viên Star Trek cùng ba hành khách khác đã bay khoảng 106 km trên sa mạc phía tây Texas để tới rìa không gian. Con tàu hoạt động mà không có phi công. Nó đã trải qua khoảng ba phút ở không trọng lực sau đó trở về Trái đất một cách an toàn bằng dù. Chuyến bay chỉ kéo dài hơn 10 phút.

Shatner broke the record for the oldest person in space by eight years. Pilot Wally Funk set the earlier record in July, also on a Blue Origin rocket.

Shatner đã phá kỷ lục người lớn tuổi nhất bay vào không gian được ghi nhận cách đây 8 năm. Phi công Wally Funk đã lập kỷ lục trước đó vào tháng 7.

Science fiction fans enjoyed the chance to see the man best known as Captain James T. Kirk of the starship Enterprise.

Những fan hâm mộ khoa học viễn tưởng rất thích cơ hội được nhìn thấy người đàn ông được mệnh danh là Thuyền trưởng James T. Kirk của Phi thuyền Enterprise.William Shatner

“This is a pinch-me moment for all of us to see Captain James Tiberius Kirk go to space,” said Blue Origin launch commentator Jacki Cortese before liftoff. She said she, like many others, became interested in the space business because of shows like Star Trek.

Trước khi cất cánh, bình luận viên Jacki Cortese của Blue Origin cho biết: “Đây là khoảnh khắc ấn tượng đối với tất cả chúng ta khi thấy Thuyền trưởng James Tiberius Kirk bay vào vũ trụ. Cô cho biết cô cũng như nhiều người khác, bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh vũ trụ nhờ các chương trình như Star Trek.

The space tourism industry is quickly growing. Many passengers without government spaceflight training have been able to fly into space recently.

Ngành du lịch vũ trụ đang nhanh chóng phát triển. Gần đây, nhiều hành khách không trải qua quá trình đào tạo của chính phủ về các chuyến bay vũ trụ vẫn có thể bay vào vũ trụ.

Virgin Galactic’s Richard Branson went into space in his own rocket in July, followed by Bezos nine days later on Blue Origin’s first flight with a crew. Elon Musk’s company SpaceX made its first private flight last month, but without Musk as a passenger. Last week, Russia launched an actor and a film director to the International Space Station to film a movie.

Vào tháng 7, Richard Branson thuộc công ty Virgin Galactic đã bay vào vũ trụ trên con tàu tên lửa của riêng mình, 9 ngày sau đó Bezos cùng một phi hành đoàn cũng thực hiện chuyến bay đầu tiên do công ty Blue Origin thực hiện. Công ty SpaceX của Elon Musk đã thực hiện chuyến bay riêng đầu tiên vào tháng trước nhưng không có Musk làm hành khách. Tuần trước, Nga đã đưa một diễn viên và một đạo diễn phim lên Trạm vũ trụ quốc tế để quay một bộ phim.William Shatner trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ

Also on the flight was Audrey Powers, Blue Origin vice president. There were two other passengers who paid: Chris Boshuizen, a former NASA engineer, and software businessman Glen de Vries. Blue Origin would not release the cost of their flights.

Trên chuyến bay còn có Audrey Powers, phó chủ tịch công ty Blue Origin. Có hai hành khách khác đã trả tiền: Chris Boshuizen – một cựu kỹ sư NASA, và nhà kinh doanh phần mềm Glen de Vries. Blue Origin sẽ không tiết lộ chi phí cho các chuyến bay của họ.

After the flight, Shatner told Bezos that he gave him “the most profound experience I can imagine.”

Sau chuyến bay, Shatner chia sẻ với Bezos rằng: đây là “trải nghiệm sâu sắc nhất mà tôi có thể tưởng tượng”.

Through tears, the actor said, “I’m so filled with emotion about what just happened. It’s extraordinary. I hope that I can maintain what I feel now. I don’t want to lose it.”

Nam diễn viên nói trong nước mắt: “Tôi rất xúc động về những gì vừa xảy ra. Nó thật đặc biệt. Tôi hy vọng rằng tôi có thể giữ mãi cảm xúc hiện giờ. Tôi không muốn quên đi điều này. ”

Bài viết của tác giả Dan Novak, đăng trên VOA, linh tại: https://learningenglish.voanews.com/a/star-trek-s-william-shatner-becomes-oldest-man-to-fly-in-space/6269273.html

Spaceship      /ˈspeɪs.ʃɪp/     – n : tàu không gian

Desert         /ˈdez.ət/      – n : sa mạc

Parachute      /ˈpær.ə.ʃuːt/     – n : cái dù

Tourism     /ˈtɔː.rɪ.zəm/      – n : du lịch

Private      /ˈpraɪ.vət/       – adj : riêng, riêng tư, cá nhân

Profound      /prəˈfaʊnd/       – adj : sâu, sâu sắc

Emotion      /ɪˈməʊ.ʃən/       – n : cảm xúc

Maintain        /meɪnˈteɪn/     – v : duy trì

You may also like

Leave a Comment