Home Việt Nam Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN: Cơ hội cho doanh nghiệp

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN: Cơ hội cho doanh nghiệp

by Admin
WEF ASEAN 2018 với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”

WEF ASEAN 2018 với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”

Eighty Southeast Asian startups will take part in the World Economic Forum on ASEAN meeting in Hanoi from Tuesday to Thursday.

Tám mươi công ty khởi nghiệp Đông Nam Á sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Hà Nội từ thứ Ba đến thứ Năm.

The participants, including three from Vietnam, were selected by a panel of judges(1) from out of 300 that applied.

Những đại diện tham gia, có 3 doanh nghiệp từ Việt Nam, được lựa chọn bởi hội đồng trong số hơn 300 doanh nghiệp start-up đăng ký tham dự.  .

“We expect the startups to make an important contribution to shaping the debates(2) at the meeting about the impact and course of new technologies and disruptive business models,” Justin Wood, the WEF’s Asia Pacific head and member of its executive committee, said in a statement.

” Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp khởi nghiệp này đóng góp quan trọng để tạo nên những cuộc tranh luận thú vị nhằm tác động tới các công nghệ mới và các mô hình kinh tế rắc rối.”, Justin Wood, người đứng đầu WEF về châu Á Thái Bình Dương và là thành viên của ban điều hành cho biết.

“The startups will also benefit from their interactions(3) with the other 1,000 participants at the summit, including 90 government ministers and 600 business leaders from more established companies.”

“Họ cũng được hưởng lợi từ việc tương tác với hơn 1.000 đại biểu tham dự hội nghị, trong đó có 90 vị bộ trưởng cùng khoảng 600 lãnh đạo doanh nghiệp”

There will be a dedicated program for them to discuss crucial(4) issues to starting a business such as raising funding and achieving regional scale with limited resources.

Sẽ có một chương trình dành riêng cho họ để thảo luận về các vấn đề quan trọng để bắt đầu một doanh nghiệp như huy động vốn hay đạt được quy mô khu vực với nguồn lực hạn chế.

The 2018 WEF ASEAN has the theme “ASEAN 4.0: Entrepreneurship and the Fourth Industrial Revolution.”

Năm 2018 WEF ASEAN có chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Speakers will be focusing on the future of work during the fourth industrial revolution, geopolitics, innovation(5), entrepreneurship, trade, and inclusive economic growth.

Các diễn giả sẽ tập trung vào tương lai của việc làm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, địa chính trị, đổi mới, tinh thần doanh nghiệp, thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Leaders of seven ASEAN member countries along with politicians, economists, academics, and representatives from 43 countries will take part.

Lãnh đạo của bảy nước thành viên ASEAN cùng với các chính trị gia, các nhà kinh tế, học giả, và đại diện từ 43 quốc gia sẽ tham gia.

Vietnam will host two side events, an open forum Tuesday titled “ASEAN 4.0 for all?” and the Vietnam Business Summit Thursday.

Việt Nam sẽ tổ chức hai sự kiện phụ, một diễn đàn mở vào thứ ba có tiêu đề “ASEAN 4.0 cho tất cả?” và Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam vào thứ năm.

This is the second time Vietnam is hosting a WEF event after an earlier one in 2010.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức một sự kiện WEF sau một sự kiện trước đó vào năm 2010.

  1. A panel of judges: ban giám khảo, hội đồng

A panel of judges at the beauty contest

  1. Debate (noun): cuộc tranh luận, cuộc thảo luận

Education is the current focus of public debate.

Over the year we have had several debates about future policy.

  1. Interaction (noun): tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau

There’s not enough interaction between the management and the workers.

Language games are usually intended to encourage student interaction.

  1. Crucial (adj):cốt yếu, quan trọng

Her work has been crucial to the project’s success.

Price will be a crucial factor in the success of this new product.

  1. Innovation (noun): sự đổi mới

Product innovations lead to an increase in effective demand which encourages an increase in investment and employment.

 

 

You may also like

Leave a Comment