Home Việt Nam “Vương quốc than” của Việt Nam muốn sử dụng chất thải khai thác trong các dự án xây dựng

“Vương quốc than” của Việt Nam muốn sử dụng chất thải khai thác trong các dự án xây dựng

by Thu Hà
Quang Ninh Provnince, the biggest producer of coal in Vietnam, is proposing that waste rock discarded in exploitation be used as material for the ground filling process in construction projects.

Tỉnh Quảng Ninh, khu vực sản xuất than lớn nhất Việt Nam, đang đề xuất sử dụng đất đá thải ra trong quá trình khai thác để làm vật liệu cho quá trình lấp đất trong các dự án xây dựng.

Every year, coal mines in the northern province dump about 150 million cubic meters of soil and rock, creating piled up hills on thousands of hectares of land in Ha Long and Cam Pha towns.

Hàng năm, các mỏ than ở tỉnh phía Bắc bỏ đi khoảng 150 triệu m3 đất đá, tạo nên những ngọn đồi chất thành đống trên diện tích hàng nghìn hec-ta đất ở thị xã Hạ Long và Cẩm Phả.

This wasteland is close to residential areas, causing air pollution and posing the risk of landslides, especially during the rainy season.

Khu đất hoang này nằm sát khu dân cư, gây ô nhiễm không khí và có nguy cơ sạt lở, nhất là vào mùa mưa lũ.

“We are miserable here, every time the coal mining firms dump their waste, dust will spread all over the place. If the wind is strong, the sky would turn cloudy because of the dust. People here must close doors and windows all day long,” said Yen, 70, who lives a kilometer away from a mine’s waste dump in Mong Duong Ward, Cam Pha Town.

“Ở đây khổ lắm, cứ mỗi lần các doanh nghiệp khai thác than thải là bụi bay tứ tung, hễ gió to là trời lại mây mù vì bụi, người dân ở đây phải đóng cửa chính, cửa sổ suốt ngày. “, bà Yên, 70 tuổi, sống cách bãi thải của mỏ ở phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, cho biết.

Truong Xuan Ha, 73, another Cam Pha resident, said his neighborhood “has had to live with hazardous fine dust for decades and all the petitions we have submitted to the authorities have made no difference.”

Ông Trương Xuân Hà, 73 tuổi, một người dân cũng ở Cẩm Phả  cho biết “khu phố của ông đã phải sống chung với bụi mịn độc hại hàng chục năm nay và tất cả những kiến ​​nghị mà chúng tôi gửi lên chính quyền đều không có kết quả gì “.

In a notable case, a storm in 2015 caused landslides at the waste dump owned by the Coc Sau Coal JSC in Cam Pha Town, filling houses and land of people in the vicinity with soil and rocks.

Một trường hợp đáng chú ý là trận bão năm 2015 đã làm sạt lở bãi thải của Công ty CP Than Cọc Sáu ở thị xã Cẩm Phả, đất đá đã vùi lấp nhà và đất của người dân vùng lân cận.

Now, the province’s authorities have thought of a solution.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh đã nghĩ ra một giải pháp.

Cao Tuong Huy, Quang Ninh’s deputy chairman, noted that as this waste piles up, the demand for soil and rock to fill ground at many construction sites in the province is high at around 130 million cubic meters per year.

Cao Tường Huy, Phó chủ tịch Quảng Ninh, lưu ý rằng khi chất thải này chất thành đống, nhu cầu về đất và đá để lấp đất tại nhiều địa điểm xây dựng trong tỉnh tăng cao cụ thể vào khoảng 130 triệu mét khối mỗi năm.

Therefore, the province came up with a plan to use waste rocks discarded in the coal mining process as ground filling materials for a five-year (2021-2025) period.

Vì vậy, tỉnh đã đưa ra phương án sử dụng đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp cho giai đoạn 5 năm (2021-2025).

While this policy was formulated since early this year, it is yet to be implemented until now because of a number of obstacles, Huy said.

Mặc dù chính sách này đã được xây dựng từ đầu năm nay nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện vì một số vướng mắc, ông Huy cho biết.

The coal mines’ waste dumps are far from construction projects that have the need for ground filling materials, and the routes to transport the waste rock can cut through residential and urban areas, so it is necessary to have appropriate transportation solutions to minimize environmental pollution.

Bãi thải của các mỏ than cách xa các công trình xây dựng có nhu cầu vật liệu san lấp mặt bằng, các tuyến đường vận chuyển đá thải có thể cắt ngang qua các khu dân cư, đô thị nên cần có giải pháp vận chuyển phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

In addition, the Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) has set very high prices for the waste rock, making it unattractive to investors and contractors.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã định giá đất đá thải rất cao, khó hấp dẫn được chủ đầu tư và nhà thầu.

“The province is asking Vinacomin to lower the price and preparing a plan to transport the waste rock by boats,” Huy said.

“Tỉnh đang yêu cầu Vinacomin hạ giá và chuẩn bị phương án vận chuyển đá thải bằng thuyền”, ông Huy nói.

Other complications

Các vấn đề khác

 Another problem is that the process of exploiting and using waste rock as a ground filling material will change the content of the environmental impact assessment report and the plan for environmental rehabilitation and restoration of coal mining projects that have been approved.

Một vấn đề khác là quá trình khai thác, sử dụng đá thải làm vật liệu san lấp sẽ làm thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác than đã được phê duyệt.

Therefore, the management agencies need to have a mechanism to create favorable conditions for the coal industry to approve and make relevant adjustments to the reports, Huy said.

Do đó, các cơ quan quản lý cần có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để ngành than phê duyệt, điều chỉnh các báo cáo liên quan, ông Huy nói.

In addition, soil and rock at waste dumps of active coal mines are classified as “accompanying minerals,” therefore, in order to use them in other construction projects, permission has to be obtained from the Ministry of Natural Resources and Environment.

Ngoài ra, đất đá tại các bãi thải của các mỏ than đang hoạt động được xếp vào loại “khoáng sản đi kèm”, do đó, để sử dụng vào các công trình xây dựng khác phải xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Quang Ninh is asking the ministry to grant it the authority to give firms that permission. In case the ministry wants to do the work itself, it will take more time because a team must be sent over to study the situation first.”

“Quảng Ninh đang xin Bộ nhượng quyền cho các hãng đó. Trong trường hợp Bộ muốn tự làm thì sẽ mất nhiều thời gian hơn vì trước hết phải cử một đoàn đi nghiên cứu tình hình.”

Hoang Cao Phuong, head of the Minerals Department under the ministry’s General Department of Geology and Minerals of Vietnam, said the ingredients in the waste rock from coal mines in Quang Ninh are mainly mineral substances commonly used as building materials.

Hoàng Cao Phương, Vụ trưởng Vụ Khoáng sản thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cho biết thành phần trong đá thải từ các mỏ than ở Quảng Ninh chủ yếu là các chất khoáng thường được sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Therefore, the proposal of Quang Ninh Province to use it as ground filling material for construction projects was reasonable.

Do đó, việc tỉnh Quảng Ninh đề xuất sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án xây dựng là hợp lý.

“The solution put forward by Quang Ninh will contribute to the efficient use of minerals in the process of exploiting coal mines; reducing pressure on the environment, reducing the area of land that has been occupied by the waste dumps,” Phuong said.

“Giải pháp mà Quảng Ninh đưa ra sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản trong quá trình khai thác các mỏ than; giảm áp lực lên môi trường, giảm diện tích đất đã bị chiếm dụng của các bãi thải”, ông Phương nói.

But he noted that the materials from the coal mine could have adverse impacts on the water environment should they be used in building embankments along the coast.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vật liệu từ mỏ than có thể gây tác động xấu đến môi trường nước nếu chúng được sử dụng để xây dựng kè dọc bờ biển.

The ministry has written to the ministries of Justice, Industry-Trade and Finance to discuss Quang Ninh’s proposal and will take a decision later on allowing the province to implement its plan, Phuong said.

Bộ đã có văn bản cho Bộ Tư pháp, Công Thương và Tài chính để thảo luận về đề xuất của Quảng Ninh và sẽ có quyết định sau đó về việc cho phép tỉnh thực hiện kế hoạch của mình, ông Phương nói.

Nguyen Van Sinh, deputy director of Cao Son Coal JSC, said every year his firm dumps 35-37 million cubic meters of waste rock into the environment and this has direct impacts on residential areas in Duong Huy Commune and Mong Duong Ward in Cam Pha Town.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn, cho biết mỗi năm công ty của ông thải 35-37 triệu m3 đá thải ra môi trường và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư ở xã Dương Huy và phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả. .

“If the rock and soil from the mine’s waste dump can be used for other purposes, it would be a good thing for coal exploitation firms because it means we would have more space to continue the disposal,” he said.

Ông nói: “Nếu đất đá từ bãi thải của mỏ có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác, đó sẽ là điều tốt cho các công ty khai thác than vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có thêm không gian để tiếp tục hoạt động.

*Bài viết của tác giả Gia Chinh, Minh Cuong, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-kingdom-of-coal-wants-to-use-mining-waste-in-construction-projects-4396596.html

Từ mới:

Construction / kənˈstrʌkʃn / : xây dựng

Exploitation / ˌEksplɔɪˈteɪʃn /: sự khai thác

Residential area/ ˌRezɪˈdenʃl ˈEəriə / : khu vực dân cư

Hazardous / ˈHæzədəs /: nguy hiểm

Minimize / ˈMɪnɪmaɪz / : giảm  thiểu

Contribute / kənˈtrɪbjuːt /: góp phần

 *Bài viết được livestream trên fanpage của Báo song ngữ, link tại đây.

 

You may also like

Leave a Comment