Home Việt Nam VinaCapital, Novaland hợp tác về năng lượng tái tạo

VinaCapital, Novaland hợp tác về năng lượng tái tạo

by Thu Hà
VinaCapital and Novaland signed a Memorandum of Understanding on Dec. 7 to develop and deploy renewable energy across NovaWorld projects.

Vào ngày 7 tháng 12 VinaCapital và Novaland đã ký biên bản ghi nhớ để phát triển và triển khai năng lượng tái tạo trên các dự án NovaWorld.

The two parties will coordinate to research and facilitate green electricity for residents in Novaland’s urban areas on a stable and long-term basis.

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu để tạo điều kiện cung cấp điện xanh cho cư dân tại các khu đô thị của Novaland một cách ổn định và lâu dài.

In recent years, clean energy has been promoted as a long-term strategy in the private sector and recommended by world experts. Novaland is one of the pioneers committed to widely implement this energy in Vietnam.

Trong những năm gần đây, năng lượng sạch được đẩy mạnh như một chiến lược lâu dài trong khối doanh nghiệp tư nhân và được các chuyên gia thế giới khuyến nghị. Novaland là một trong những đơn vị tiên phong cam kết triển khai rộng rãi năng lượng này tại Việt Nam.

Cooperation between VinaCapital and Novaland demonstrates the shared commitment in supporting COP26, United Nations Framework Convention on climate change through practical actions, contributing to the net zero emissions target set by the Vietnamese government for 2050.

Hợp tác giữa VinaCapital và Novaland thể hiện cam kết chung trong việc hỗ trợ chương trình COP26, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu thông qua các hành động thiết thực, đóng góp vào mục tiêu không phát thải ròng do Chính phủ Việt Nam đặt ra cho năm 2050.

VinaCapital is one of the leading investors in clean energy in Vietnam with the goal of developing 2GW of renewable electricity within the next five years.

VinaCapital là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam với mục tiêu phát triển 2GW điện tái tạo trong vòng 5 năm tới.

Last October, SkyX Solar, a member of VinaCapital, received strategic investment from EDF Renewables, one of the world’s leading players in renewable energy.

Tháng 10 năm ngoái, SkyX Solar, một thành viên của VinaCapital, đã nhận được khoản đầu tư chiến lược từ EDF Renewables, một trong những công ty hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo.

SkyX is operating more than 30MW of rooftop solar power in Vietnam and has committed to invest at least $100 million in developing an additional 200MWp of solar energy.

SkyX đang vận hành hơn 30MW điện mặt trời áp mái tại Việt Nam và đã cam kết đầu tư ít nhất 100 triệu USD để phát triển thêm 200MWp năng lượng mặt trời.

The company expects to meet the growing demand for low-carbon power sources, offering world-standard solutions for commercial and industrial customers in Vietnam, in the next few years.

Công ty kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn điện các-bon thấp, cung cấp các giải pháp tiêu chuẩn thế giới cho các khách hàng thương mại và công nghiệp tại Việt Nam, trong vài năm tới.

The two units will also implement specific plans and programs corresponding to the goals of each phase, through the signing of separate agreements and contracts in future.

Hai đơn vị cũng sẽ triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể tương ứng với mục tiêu của từng giai đoạn, thông qua việc ký kết các thỏa thuận và hợp đồng riêng trong tương lai.

First, renewable energy will be applied and developed in hospitality along with tourism projects under the NovaWorld brand.

Đầu tiên, năng lượng tái tạo sẽ được ứng dụng và phát triển trong lĩnh vực khách sạn cùng với các dự án du lịch mang thương hiệu NovaWorld.

Since 2019, Novaland has introduced to the market two NovaWorld-branded projects, NovaWorld Phan Thiet in Binh Thuan and NovaWorld Ho Tram in Ba Ria – Vung Tau, both covering 1,000 hectares.

Từ năm 2019, Novaland đã giới thiệu ra thị trường hai dự án mang thương hiệu NovaWorld là NovaWorld Phan Thiết tại Bình Thuận và NovaWorld Hồ Tràm tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đều có quy mô 1.000 ha.

Featuring a chain of world-class tourism, resort, health care and entertainment facilities, NovaWorld projects add to the market a second home product line with multi-purpose use and sustainable profitability, along with green and safe technology solutions.

Với chuỗi tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, các dự án NovaWorld bổ sung thêm cho thị trường dòng sản phẩm ngôi nhà thứ hai với mục đích sử dụng đa năng và sinh lời bền vững, cùng các giải pháp công nghệ xanh và an toàn.

Bui Xuan Huy, CEO of Novaland Group, said it always focuses on development standards as set out via United Nations sustainable development parameters.

Ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết luôn chú trọng đến các tiêu chuẩn phát triển được đề ra thông qua các thông số phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

“We believe cooperation with VinaCapital in renewable electricity would be a great step with a lot of efficiency and added value for both parties and the community,” Huy said.

Ông Huy nói: “Chúng tôi tin tưởng hợp tác với VinaCapital trong lĩnh vực điện tái tạo sẽ là một bước tiến lớn, mang lại nhiều hiệu quả và giá trị gia tăng cho cả hai bên và cộng đồng.

Established in 2003, VinaCapital is a leading investment and asset management group in Vietnam with a total value of over $3.7 billion, specializing in various types of assets like capital markets and corporate investment.

Được thành lập vào năm 2003, VinaCapital là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ USD, chuyên về các loại tài sản như thị trường vốn và đầu tư doanh nghiệp.

In addition to a closed-end investment company, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) listed on the main market of the London Stock Exchange, while also managing open-ended funds, accounts in trust and six domestic investment funds.

Ngoài một quỹ đầu tư dạng đóng, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) đã niêm yết trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán London, đồng thời quản lý quỹ mở, tài khoản ủy thác và sáu quỹ đầu tư trong nước.

In addition, this group has cooperated with Warburg Pincus to establish a hotel investment joint venture Lodgis Hospitality Holdings.

Ngoài ra, tập đoàn này đã hợp tác với Warburg Pincus để thành lập liên doanh đầu tư khách sạn Lodgis Hospitality Holdings.

Established by Mirae Asset Group and Naver Asia Growth Fund, VinaCapital Ventures is a venture capital fund operating in the technology sector, specializing in investing in potential start-up projects across Vietnam.

Được thành lập bởi Mirae Asset Group và Naver Asia Growth Fund, VinaCapital Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, chuyên đầu tư vào các dự án khởi nghiệp tiềm năng trên khắp Việt Nam.

VinaCapital GS Energy Pty. Ltd., a joint venture between South Korean GS Energy and VinaCapital, is investing and developing a LNG-to-power complex in Long An Province.

VinaCapital GS Energy Pty. Ltd., một liên doanh giữa GS Energy của Hàn Quốc và VinaCapital, đang đầu tư và phát triển khu phức hợp LNG-to-power tại tỉnh Long An.

Don Lam, CEO of VinaCapital, confirmed technology is key to solving a bottleneck in the energy industry.

Don Lam, CEO của VinaCapital, khẳng định công nghệ là chìa khóa để giải quyết điểm nghẽn trong ngành năng lượng.

“We are actively researching global trends in order to discover innovative technology solutions that can be applied in Vietnam like battery storage technology,” said Lam.

Ông Lâm cho biết: “Chúng tôi đang tích cực nghiên cứu các xu hướng toàn cầu nhằm tìm ra các giải pháp công nghệ tiên tiến có thể áp dụng tại Việt Nam như công nghệ lưu trữ pin”.

Through energy cooperation, private businesses demonstrate their commitment to accompanying the government in achieving the goal of reducing carbon emissions. For residents, their access to renewable energy contributes to the implementation of sustainable development goals.

Thông qua hợp tác năng lượng, các doanh nghiệp tư nhân thể hiện cam kết đồng hành cùng chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon. Đối với người dân, khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo của họ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

*Bài viết của tác giả Hoang Phong, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/business/vinacapital-novaland-cooperate-on-renewable-energy-4400125.html

Từ mới: 

renewable (adj) /rɪˈnjuː.ə.bəl/ : có thể thay mới, có thể hồi phục lại

coordinate (v) /kəʊˈɔː.dɪ.neɪt/: sắp xếp, phối hợp

facilitate (v)  /fəˈsɪl.ɪ.teɪt/ : làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện

corresponding (adj) /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dɪŋ/: tương ứng, đúng với

parameter (n)  /pəˈræm.ɪ.tər/ : thông số

bottleneck (n)  /ˈbɒt.əl.nek/ : điểm nghẽn, khâu khó trong sản xuất.

*Bài viết được livestream trên fanpage của Báo song ngữ, link tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment