Home Học tiếng Anh Hướng dẫn cách viết bài viết tiếng Anh về Mẹ [KÈM 3 MẪU + DỊCH]

Hướng dẫn cách viết bài viết tiếng Anh về Mẹ [KÈM 3 MẪU + DỊCH]

by Admin
Mẹ là người thân thương và quen thuộc nhất đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với các bạn học sinh – những người đang sống trong vòng tay bảo bọc của mẹ. Chủ đề về Mẹ cũng là một trong những chủ đề quan trọng và phổ biến nhất trong các đề thi Tiếng Anh. Vì vậy, hôm nay Báo Song ngữ sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn đơn giản và hiệu quả nhất để viết hoàn chỉnh một bài viết tiếng anh về mẹ nhé.

Cách viết bài viết tiếng Anh về Mẹ

Các đề bài thường gặp liên quan đến viết tiếng anh về Mẹ:

 • Describe your mother. (Miêu tả mẹ của bạn)
 • Is your mother the one you love most? Why? (Mẹ của bạn có phải là người bạn yêu nhất không? Tại sao?)
 • Talk about valuable lessons that your mother has taught you. (Nói về những bài học quý giá mà mẹ bạn đã dạy cho bạn.)
 • Have you ever made your mother sad? (Bạn đã từng làm mẹ bạn buồn chưa?)
 • Talk about your most memorable moment with your mother. (Nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bạn và mẹ của bạn)

Đối với chủ đề này, bạn vẫn sẽ phải đảm bảo bố cục đúng ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. Cụ thể:

Mở bài:

Có thể giới thiệu qua mẹ của bạn nếu bạn muốn miêu tả hoặc kể chuyện về mẹ của bạn. Còn đối với những đề bài có nội dung khác, bạn phải đề cập đến yêu cầu đề bài ngay trong phần này.

Thân bài: 

Miêu tả hoặc kể chuyện về mẹ của bạn. Thân bài thường sẽ được chia làm 2 đến 3 phần để làm bài viết của bạn rõ ràng và chi tiết hơn, từ đó làm nổi bật yêu cầu của đề bài.

Kết bài: 

Kết lại vấn đề mà bạn đã đề cập trong hai phần Mở bài và Thân bài. Bạn cũng có thể thể hiện sự yêu thương và biết ơn của bản thân đối với mẹ của bạn trong phần này.

Một số câu thường gặp trong chủ đề viết tiếng anh về Mẹ:

 • My mother is the person I love and respect most in my life (Mẹ của tôi là người tôi yêu thương và kính trọng nhất trong cuộc đời)
 • My mother plays the most important role in my stage of maturity (Mẹ của tôi đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của tôi)
 • Thanks to my mother, I grew up and became a dedicated citizen for society. (Nhờ có mẹ tôi, tôi đã lớn lên và trở thành một công dân cống hiến cho xã hội)
 • Although I often disappoint my mother, she still encourages me and gives me the motivation to move forward. (Mặc dù tôi thường làm mẹ tôi thất vọng, bà vẫn động viên tôi và cho tôi động lực để tiến về phía trước)
 •  My mother taught me so many valuable lessons which I could never get from any other people. (Mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều bài học quý giá mà tôi không thể có được từ bất kỳ người nào khác.)
 • I promise that I will listen to what my mother has taught me and make her proud of me in the future. (Tôi hứa rằng tôi sẽ nghe theo những lời mẹ đã dạy và làm bà ấy tự hào về tôi trong tương lai)

Một số bài văn mẫu tiếng Anh về Mẹ

Bài văn số 1: Describe your mother. (Miêu tả mẹ của bạn)

Hướng dẫn cách viết bài viết tiếng Anh về Mẹ

If I am asked to choose a person that I love most in my life, that will be my mother. She is my role model and my motivation to move forward.

(Nếu tôi được yêu cầu chọn người tôi yêu nhất trong cuộc đời, đó sẽ là mẹ tôi. Bà là hình mẫu lý tưởng của tôi và là động lực để tôi tiến về phía trước.)

My mother is over fifty now. She is a teacher in a primary school. She has more gray hair, and her health is not as good as she used to be. However, she is still very lucid, agile and resourceful. Everyone says that she is so warm, kind, and thoughtful.

(Mẹ của tôi bây giờ đã ngoài năm mười. Bà đang là giáo viên tại trường tiểu học. Mẹ tôi đang có nhiều tóc bạc hơn, và sức khỏe của bà đã không còn tốt như hồi xưa nữa. Tuy nhiên, bà vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và tháo vát. Mọi người đều nói rằng bà rất ấm áp, tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác)

To me, my mother is the strongest woman in the world. As she is a teacher, she can do almost everything. She earns a lot of money for my family, does the housework every day, teaches me when I have trouble with my homework, etc. She is very strict to me, but she also gives me the best thing she has.

(Đối với tôi, mẹ của tôi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế giới Vì bà là một giáo viên, bà có thể làm được hầu hết mọi thứ. Bà kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình, làm việc nhà mỗi ngày, dạy tôi học khi tôi gặp khó khăn với bài tập về nhà… Bà rất nghiêm khắc với tôi, nhưng vẫn cho tôi những thứ tốt nhất mà bà có.)

My mother plays the most crucial role in my stage of maturity. Thanks to her, I grew up and became a good student and also a good child. I promise that I will try my best to ease her burden and make her proud of me.

(Mẹ của tôi đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của tôi. Nhờ có bà, tôi lớn lên và trở thành một học sinh tốt cũng như là đứa con ngoan. Tôi hứa rằng tôi sẽ cố hết sức để giảm bớt gánh nặng cho mẹ tôi và làm bà tự hào.)

Bài văn số 2: Talk about valuable lessons that your mother has taught you. (Nói về những bài học quý giá mà mẹ bạn đã dạy cho bạn.)

My mother is the person that I love and respect most in my life. Honestly, she taught me so many lessons which I can never get from other people.

(Mẹ của tôi là người mà tôi yêu thương và tôn trọng nhất trong cuộc đời tôi. Thành thật mà nói, bà đã dạy tôi rất nhiều bài học mà tôi không bao giờ có thể có được từ người khác)

First, she taught me how to respect money. Although my background is not bad and my mother has a well-paid job, she forces me not to waste money. She said that the way I use money will reflect my personality, awareness and intelligence. However, she still gives me the most adequate life.

(Đầu tiên, mẹ tôi dạy tôi làm thế nào để tôn trọng đồng tiền. Mặc dù gia cảnh của tôi không tệ và mẹ tôi đang làm một công việc lương cao, bà bắt buộc tôi không được lãng phí đồng tiền. Bà nói rằng cách tôi sử dụng tiền sẽ phản ánh nhân cách, nhận thức và trí thông minh của tôi. Tuy nhiên, bà vẫn cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhất)

Second, my mother taught me to love myself. I have to take care of my appearance and health, as well as satisfy my interests in a proper way. She told me to be kind to everyone, and most importantly, kind to myself.

(Thứ hai, mẹ tôi dạy tôi phải yêu bản thân. Tôi phải chăm sóc ngoại hình và sức khỏe của mình, cũng như thỏa mãn sở thích của bản thân một cách đúng đắn. Bà bảo tôi phải tốt với mọi người, và quan trọng nhất, tốt với bản thân tôi.)

These are two lessons that my mother has taught me when I was a young child. I think these lessons are very precious for me, and I will learn them every day in my life.

(Đây là hai bài học mà mẹ tôi đã dạy tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng những bài học này vô cùng quý giá với tôi, và tôi sẽ học chúng mỗi ngày trong đời tôi)

Bài văn số 3: Have you ever made your mother sad? (Bạn đã từng làm mẹ bạn buồn chưa?)

Viết tiếng Anh về mẹ hay nhất

I always believe that I am a good child in my family. However, I used to disappoint my mother once when I was a young child.

(Tôi luôn tin rằng tôi là một đứa trẻ ngoan trong gia đình. Tuy nhiên, tôi đã từng làm mẹ tôi thất vọng khi tôi còn là một đứa trẻ)

When I was a primary student, I had bad grades in class due to my laziness and bad behavior. I lied to my mother that I was the best student in my class so that she could give me a present. However, my mother was invited to school and my teacher told her everything about my results. At that time, she was extremely disappointed and sad, but she did not scold me but hugged me. She apologized to me for not taking care of me and blamed herself for that. What she did surprised me and made me realize how bad I was. After that, I changed my behavior and stopped lying to her since then.

(Khi tôi đang học tiểu học, tôi đạt điểm thấp bởi vì lười biếng và có thái độ không tốt. Tôi đã nói dối mẹ tôi rằng tôi là học sinh giỏi nhất lớp để bà có thể mua quà cho tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi đã bị mời lên trường và giáo viên của tôi nói hết mọi thứ về kết quả học tập của tôi. Vào thời điểm đó, bà rất thất vọng và buồn, nhưng mẹ tôi không la mắng tôi mà lại ôm tôi. Bà xin lỗi tôi và khiến tôi nhận ra rằng tôi đã tệ thế nào. Sau đó, tôi thay đổi hành vi của mình và dừng việc nói dối mẹ tôi kể từ đó)

Although this is a lesson that I never want to remember, I think that it turned me into a good student in the future. Thanks to my mother, I was encouraged to improve myself and not to make my mother disappointed any more.

(Mặc dù đây là bài học mà tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại, tôi nghĩ rằng nó đã biến tôi thành một học sinh giỏi trong tương lai. Nhờ có mẹ tôi, tôi đã được khuyến khích để cải thiện bản thân và không làm mẹ tôi thất vọng nữa)

Vậy là chúng mình đã kết thúc bài viết tiếng anh về Mẹ tại đây. Hy vọng rằng với những hướng dẫn đơn giản trên, bạn có thể làm tốt bài viết của mình về đề tài này. Tuy nhiên, hãy cố gắng làm phong phú thêm vốn từ để nâng cao khả năng viết nhé.

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment