Home Việt Nam Việt Nam nhập khẩu thuốc kháng thể Covid-19 Evusheld

Việt Nam nhập khẩu thuốc kháng thể Covid-19 Evusheld

by Thu Hà
The Ministry of Health has green lighted the import of Evusheld, a combination of two long-acting monoclonal antibodies developed by pharmaceutical firm AstraZeneca.

Bộ Y tế đã bật đèn xanh cho việc nhập khẩu Evusheld do hãng dược phẩm AstraZeneca phát triển, một sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng có tác dụng lâu dài.

The information was confirmed to VnExpress Thursday by a representative of the ministry’s Drug Administration Department.

Đại diện của Cục Quản lý Dược của Bộ xác nhận thông tin này với VnExpress hôm thứ năm.

The drug is said to have preventive properties and is meant for people who have not contracted Covid-19.

Thuốc được cho là có đặc tính phòng ngừa và dành cho những người chưa mắc Covid-19.

Apart from the manufacturer’s statement, there have not been many studies on the drug’s clinical efficacy.

Ngoài công bố của nhà sản xuất thì chưa có nhiều nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng của thuốc.

AstraZeneca, a British-Swedish multinational pharmaceutical and biotechnology company, had announced last August that Evusheld is a combination of two long-acting antibodies obtained from Covid-19 recoveries, tixagevimab and cilgavimab. It had said that the drug had demonstrated a statistically significant reduction in the risk of developing symptomatic Covid-19 in the third-stage trial.

AstraZeneca, một công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đa quốc gia của Anh-Thụy Điển, đã công bố vào tháng 8 năm ngoái rằng Evusheld là sự kết hợp của hai kháng thể tixagevimab và cilgavimab có tác dụng kháng thể kéo dài thu được từ những người đã khỏi Covid-19. Người ta nói rằng thuốc đã được chứng minh là giảm đáng kể nguy cơ phát triển triệu chứng Covid-19 trong thử nghiệm ở giai đoạn ba.

 

A six-month analysis had found that efficacy of the drug was 83 percent compared to placebo, it said last November.

Vào tháng 11 năm ngoái, một phân tích kéo dài sáu tháng đã phát hiện ra rằng hiệu quả của thuốc là 83% so với giả dược.

The first shipment of Evusheld to Vietnam is expected to arrive at the end of this month.

Lô hàng Evusheld đầu tiên về Việt Nam dự kiến là vào cuối tháng này.

The shipment is made on the basis of a contract for 20,000 doses signed with AstraZeneca by the Vietnam Vaccine Joint Stock Company (VNVC) on November 2, 2021.

Lô hàng được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 20.000 liều ký với AstraZeneca do Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) ký ngày 2/11/2021.

In Vietnam, the drug, which must be preserved at minus 2-8 degrees Celsius, will be used at two hospitals: Tam Anh Hanoi and Tam Anh Ho Chi Minh City.

Thuốc phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 2-8 độ C , Tại Việt Nam thuốc sẽ được sử dụng tại hai bệnh viện: Tâm Anh Hà Nội và Tâm Anh TP.HCM.

The prescribed two dose are given at one time and the preventive effect is said to last six months.

Hai liều theo quy định được tiêm cùng một lúc và hiệu quả phòng ngừa được cho là kéo dài sáu tháng.

Tran Quang Binh, chief medical director at Tam Anh General Hospital in HCMC, said Evusheld “is to protect those who cannot get the Covid-19 vaccine or have not generated enough antibodies after being fully vaccinated.”

Ông Trần Quang Bình, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM, cho biết Evusheld “là để bảo vệ những người không thể tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc chưa tạo đủ kháng thể sau khi được tiêm đầy đủ.”

He said the hospital will charge VND19 million ($840) for administering the drug, including administration of two doses and health checks before and after.

Ông cho biết bệnh viện sẽ tính phí 19 triệu đồng (840 đô la) cho việc sử dụng thuốc, bao gồm việc sử dụng hai liều thuốc và kiểm tra sức khỏe trước và sau tiêm.

Evusheld has been approved by the U.S. and Australia for emergency use to prevent Covid-19.

Evusheld đã được Hoa Kỳ và Úc khẩn cấp cho phép sử dụng để phòng ngừa Covid-19.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) granted the license for Evusheld for pre-exposure prophylaxis of Covid-19 in adults and adolescents from 12 with moderate to severe immune compromises due to a medical condition or immunosuppressive medications and who may not mount an adequate immune response to Covid-19 vaccination, as well as those individuals for whom Covid-19 vaccination is not recommended.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp giấy phép cho Evusheld để điều trị dự phòng Covid-19 ở người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi bị suy giảm miễn dịch trung bình đến nặng do tình trạng sức khỏe hoặc thuốc ức chế miễn dịch và những người không đáp ứng miễn dịch với tiêm phòng Covid-19, cũng như những cá nhân không được khuyến cáo tiêm phòng Covid-19.

A report on the AstraZeneca website quotes Myron J. Levin, Professor of Pediatrics and Medicine, University of Colorado School of Medicine in the U.S. and principal investigator on the last-stage trial of the drug, as saying: “Millions of people in the U.S. and around the world remain at serious risk for Covid-19 because their immune systems do not generate a sufficient immune response, even after receiving all recommended doses of vaccine. Evusheld is an easily administered new option that provides long-lasting protection that could help them return to their everyday lives.”

Một báo cáo trên trang web AstraZeneca, trích lời Myron J. Levin, Giáo sư Nhi khoa và Y khoa, Trường Y Đại học Colorado ở Mỹ và là điều tra viên chính của đợt thử nghiệm cuối cùng loại thuốc này nói: “Hàng triệu người ở Mỹ và trên khắp thế giới vẫn có rủi ro nghiêm trọng do Covid-19 vì hệ thống miễn dịch của họ không tạo ra phản ứng miễn dịch đầy đủ, ngay cả sau khi được tiêm đầy đủ các liều vắc xin theo khuyến nghị. Evusheld là một lựa chọn mới dễ sử dụng, cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài có thể giúp họ trở lại cuộc sống hàng ngày. ”

Ngo Quy Chau, chairman of the Vietnam Respiratory Association, said after receiving Covid-19 vaccines, the body usually recognizes the antigens contained in the vaccine and then produces them on its own, which is known as active immunity. However, some people are immune-compromised and their body does not produce enough antibodies. Evusheld can be used in such cases, Chau said.

Ông Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho biết, sau khi tiêm vắc xin Covid-19, cơ thể nhận diện kháng nguyên có trong vắc xin và sau đó tự sản sinh ra chúng, được gọi là miễn dịch chủ động. Tuy nhiên, một số người bị suy giảm miễn dịch và cơ thể của họ không sản xuất đủ kháng thể, Evusheld được sử dụng trong những trường hợp như vậy.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-to-import-covid-19-antibody-drug-evusheld-4437174.html

Từ mới:

combination (n) /ˌkɒm.bɪˈneɪ.ʃən/ : sự kết hợp, sự phối hợp

antibody (n) /ˈæn.tiˌbɒd.i: kháng thể

pharmaceutical (adj)  /ˌfɑː.məˈsuː.tɪ.kəl: dược, sử dụng thuốc

prescribed (adj)  /prɪˈskraɪbd: ra lệnh, quy định

adolescent (n) /ˌæd.əˈles.ənt/  : thanh thiếu niên

immunosuppressive (adj)  /ˌɪm.jə.nəʊ.səˈpres.ɪv/ : ức chế miễn dịch

immune (adj)  /ɪˈmjuːn: miễn khỏi, được miễn ( cái gì)

 

 

 

 

 

 

You may also like

1 comment

linh diep 28/03/2022 - 21:28

rất hay

Reply

Leave a Comment