Home Việt Nam Vải thiều của Việt Nam đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu toàn cầu

Vải thiều của Việt Nam đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu toàn cầu

by Admin
The “Vietnamese lychees go global” forum was held on June 16 to promote lychee exports and take the brand name of the Vietnamese fruit to the next level.

Diễn đàn “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 nhằm thúc đẩy xuất khẩu vải thiều và đưa thương hiệu trái cây Việt Nam lên một tầm cao mới.

Vietnamese lychees have made a name for itself in many international markets. According to Le Hoang Tai, deputy director of the Trade Promotion Department, Ministry of Industry and Trade, China accounts for 91 percent of Vietnam’s total lychee export volume. Other markets include Japan, Korea, Australia and the United Arab Emirates.

Vải thiều của Việt Nam đã xây dựng được tên tuổi trên nhiều thị trường quốc tế. Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, thị trường Trung Quốc chiếm 91% tổng lượng vải thiều xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra có các thị trường khác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hai Duong, home to Thanh Ha lychees, currently has over 9,000 hectares under cultivation, producing 60,000 tons of lychees every year, of which 50 percent is consumed domestically, 40 percent is exported to traditional markets, and 10 percent to high-end markets including the U.S., Japan, and EU.

Hải Dương, quê hương của vải thiều Thanh Hà, hiện đang có hơn 9,000 héc ta đất canh tác vải, mỗi năm cho sản lượng khoảng 60,000 tấn, trong số đó 60% được tiêu thụ trong nước và 40% xuất khẩu ra các thị trường truyền thống, 10% xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu.

“We aim to build a global brand of high-quality lychees,” Tran Van Quan, vice chairman of Hai Duong Province People’s Committee, said.

“Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu vải chất lượng cao trên toàn cầu”, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết.

Bac Giang, another leading area for lychee production, has 28,000 hectares of lychee-growing land, providing 25,000 tons of lychees exported to 30 countries. Most meet VietGAP and Global GAP standards.

Bắc Giang, một địa phương dẫn đầu về sản xuất vải thiều, có 28.000 ha đất trồng vải, cung cấp khoảng 25.000 tấn vải xuất khẩu sang 30 quốc gia. Hầu hết đều đạt tiêu chuẩn VietGAP và Global GAP.

“The province will continue to boost lychee exports to high-end markets, and new markets including Canada and Thailand,” Phan The Tuan, vice chairman of Bac Giang, said.

“Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều sang các thị trường cao cấp, và các thị trường mới như Canada, Thái Lan”, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho biết.

Palestinian Ambassador to Vietnam, Saadi Salama, said: “Lychees have gradually become the pride of Vietnam.”

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Saadi Salama cho biết: “Vải thiều đã dần trở thành niềm tự hào của Việt Nam”.

George Burchett, a journalist from Australia, said: “Lychees are both eye-catching and delicious, suitable for everyone’s taste, not only contributing to Vietnamese exports but also enhancing Vietnam’s image to the world.”

George Burchett, một nhà báo người Úc cho hay : “Vải thiều không chỉ bắt mắt và thơm ngon, phù hợp với khẩu vị của mọi người, không chỉ góp phần thúc đẩy xuất khẩu mà còn nâng cao hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Pham Van Dung, director of Hong Xuan Cooperative, Bac Giang, admitted that the preservation process is one of the challenges for Vietnamese lychees. “Ripe lychees that have not been consumed yet need more intensive solutions like freeze-drying or high-tech drying, so that there are still products for the market even when the harvest ends,” said Dung.

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc HTX Hồng Xuân, Bắc Giang thừa nhận, khâu bảo quản là một trong những thách thức đối với vải thiều Việt Nam. “Vải chín mà chưa tiêu thụ được cần có những giải pháp thâm canh hơn như giữ đông lạnh hoặc sấy công nghệ cao thì vải mới có sản phẩm cung cấp cho thị trường dù đã hết vụ thu hoạch”, ông Dũng nói.

Director of Toan Cau Company, Nguyen Duc Hung, admitted that Vietnamese enterprises focus on exporting fresh lychees, but fresh lychees can be preserved for 40 days at most, “so it is difficult for lychees to reach far-flung markets.”

Giám đốc Công ty Toàn Cầu, ông Nguyễn Đức Hùng, thừa nhận rằng các doanh nghiệp Việt Nam tập trung xuất khẩu vải tươi, nhưng vải tươi chỉ bảo quản được tối đa 40 ngày nên vải thiều khó tiếp cận được các thị trường xa.

He suggested new products like frozen lychee, with long-term preservation capacity, should be offered so that the fruit could reach global customers with diverse tastes.

Ông đề nghị nên đưa ra các sản phẩm mới như vải thiều đông lạnh, có khả năng bảo quản lâu dài để loại quả này có thể tiếp cận với khách hàng toàn cầu và đa dạng thị hiếu.

The Palestinian ambassador noted Vietnamese lychees are facing difficulties in reaching far-flung markets because of logistics. “In a short time of two months, to export lychees to global markets in fresh conditions is a challenge.”

Đại sứ Palestine lưu ý vải của Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường xa do vấn đề vận chuyển. “Trong thời gian ngắn khoảng hai tháng, để xuất khẩu vải tươi ra thị trường toàn cầu là một thách thức.”

He suggested agencies prepare in advance to facilitate lychee transportation.

Ông đề nghị các cơ quan chuẩn bị trước để việc vận chuyển vải thiều được thuận lợi.

Tai of the Trade Promotion Department recommended that while aviation costs are high, lychees should be transported via railways to cut costs and avoid delays in shipment, which takes about only 15-21 days.

Theo ông Tài,  Cục Xúc tiến Thương mại khuyến nghị trong khi chi phí hàng không cao, vải thiều nên được vận chuyển qua đường sắt để cắt giảm chi phí và tránh tình trạng chậm trễ, chỉ mất khoảng 15-21 ngày.

Salama said that products on sale in the Middle East normally have Halal marks on their packages as a sign of a trustworthy or superior product. He hoped that more Vietnamese lychee products are Halal-labelled to reach consumers here.

Ông Salama nói rằng các sản phẩm được bày bán ở Trung Đông thường có nhãn Halal trên bao bì đánh dấu cho một sản phẩm đáng tin cậy hoặc cao cấp. Ông mong muốn sẽ có thêm nhiều sản phẩm vải thiều của Việt Nam được dán nhãn Halal đến tay người tiêu dùng tại đây.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/economy/vietnamese-lychees-aim-to-expand-global-footprint-4477584.html 

Từ mới:

preservation (n)  /ˌprez.əˈveɪ.ʃən: sự giữ gìn, sự bảo quản, sự duy trì

Ripe (adj)  /raɪp: quả chín

intensive (adj)  /ɪnˈten.sɪv: chuyên sâu, mạnh mẽ, sâu sắc

harvest (n) /ˈhɑː.vɪst: vụ mùa, vụ gặt

transportation (n)  /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən: vận chuyển

superior (adj)  /suːˈpɪə.ri.ər/ : tốt hơn, cao cấp hơn

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment