Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 9 (Preserving The Environment): Writing

Tiếng Anh 10 – UNIT 9 (Preserving The Environment): Writing

by Phạm Thư
Mục lục UNIT 9:

1. What do you see in the picture? What does the text in the picture mean? Do you turn off the tap while you are brushing your teeth?(Em thấy gì trong hình? Câu trong hình có nghĩa gì? Em có tắt vòi nước trong khi đánh răng không?)

– I see a person is turning off the tap while brushing teeth. (Em thấy một người đang tắt vòi nước khi đang đánh răng.)

– It means you should save water and use water appropriately. (Nó có nghĩa là bạn nên tiết kiệm nước và sử dụng nước hợp lý.)

– Yes, I do. (Vâng, tôi có.)

2. The following paragraphs are extracts from a student’s talk giving some practical advice on reducing water and electricity consumption at home. Quickly read the text and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4).(Các đoạn văn sau đây là phần phụ từ bài nói của học sinh về việc đưa ra lời khuyên thực tê đổ giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà. Đọc nhanh bài văn và nôi những để mục (a – d) với các đoạn văn (1 – 4) cho phù hợp.)

Đáp án:

  • 1 – d
  • 2 – c
  • 3 – b
  • 4 – a

Dịch:

a. Sự tham gia bảo tồn môi trường của bạn.

b. Những hành động của bạn nhằm giảm sử dụng nước

c. Những hành động giảm việc tiêu thụ điện

d. Giới thiệu những vấn đề môi trường

1. Nước tinh khiết, sạch sẽ rất quan trọng với cuộc sông bởi không ai có thể sông mà không có nước. Nó là một trong những tài nguyên thiên nhiên có hạn và đáng lo ngại nhất trên hành tinh chúng ta. Nước giữ trái đất xanh mát và chúng ta có thể biến đổi dòng nước chảy thành điện hoặc năng lượng. Thế giới hiện đại của chúng ta đã tiêu thụ nhiều nước và điện. Vì vậy, bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nước cạn kiệt? Lời khuyên sau có thề giúp bạn giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà.

2. Khi bạn rời phòng hoặc nhà, hãy rút phích cắm những thiết bị điện như ti vi, radio, máy tính là một cách dễ dàng để tiết kiệm điện bởi những thiết bị này tiếp tục tiêu thụ năng lượng mặc dù đang tắt.

3. Khi bạn sử dụng nước, bạn cũng tiêu thụ năng lượng. Tắt vòi nước cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc đánh răng và giặt quần áo khi đã đầy thùng thay vì ít hơn cũng có thể giúp bạn giảm việc tiệu thụ điện và nước.

4. Lời khuyên trên rất đơn giản và không mới lạ gì. Tuy nhiên, nếu bạn theo ít nhất một trong nhưng mẹo này, bạn có thể tự hào về việc tham gia vào bảo tồn nước, một trong những tài nguồn tài nguyên thiên nhiên có giới hạn và rất quan trọng trên Trái đất.

3. Match the following sentences with the paragraphs (1-4) in 2.(Nối những câu sau với các đoạn văn (1 – 4) trong mục 2.)

Đáp án: 

  • a – 3
  • b – 1
  • c — 4
  • d – 2

Dịch:

a. Tắt vòi nước cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc đánh răng và giặt quần áo khi đầy thùng thay vì ít hơn vậy.

b. Nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Nó có thể cạn kiệt.

c. Bạn có thể tự hào về việc tham gia bảo tồn môi trường.

d. Rút phích cắm các thiết bị điện khi bạn rời phòng hoặc nhà.

4. Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude.(Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)

Có 2 ý tưởng: về nhiên liệu hóa thạch (fossil fuels) và rừng (forest)

Tiếng Anh 10 – UNIT 9 (Preserving The Environment): Writing (Trang 44)

Ý tưởng 1: về fossil fuels

Fossil fuel and non-renewable resources are also very important to our life. They are coal, oil, natural gases which produce energy. Using much fossil fuel and many non-renewable fuels and many non-renewable resources makes air pollution and we will run out of them. What should we do to save them?

We should reduce the use of fossil fuel for energy. And we also research and replace fossil fuel with other renewable fuels such as water, sun, etc. we should raise awareness on the problems in the public and in education.

Dịch:

Nhiên liệu hóa thạch và các nguồn tài nguyên không làm mới được cũng là những nguồn rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng là than đá, dầu và khí thiên nhiên mà tạo ra năng lượng. Việc sử dụng năng lượng hóa thạch và tài nguyên không làm mới được quá nhiều làm cho ô nhiễm không khí và chúng ta sẽ cạn kiệt chúng. Chúng ta nên làm gì để tiết kiệm chúng?

Chúng ta nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Và chúng ta cũng tìm và thay thế năng lượng nhiên liệu hóa thạch với những nhiên liệu có thể làm mới khác như nước, mặt trời,… chúng ta nên tăng cường nhận thức về những vấn đề trong công chúng và trong giáo dục.

Ý tưởng 2: về forest

Forests are necessary to human’s living. They absorb CO2 and other harmful gases, therefore helps to reduce air pollution, prevent heat and floods. If we keep deforesting seriously like now, our enviroment will become too dangerous to live in.

To preserve the precious forests, people should plan the use of land carefully for public facilities and in agriculture. Besides, proper deforestation is needed to replace the cut trees. Most importantly, we should raise the awareness about the danger of forests and why we should act now in either education or the public.

Dịch:

Rừng rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Chúng hấp thụ CO2 và các khí độc hại khác, vì vậy giúp giảm ô nhiễm môi trường, ngăn chặn nhiệt và lũ lụt. Nếu chúng ta tiếp tục phá rừng một cách nghiêm trọng như hiện nay, môi trường của chúng ta sẽ trở nên quá nguy hiểm để sinh sống.

Để bảo tồn những khu rừng quý giá, mọi người nên lên kế hoạch sử dụng đất cẩn thận cho các vật dụng công cộng và trong nông nghiệp. Đồng thời, cần có sự chặt phá rừng một cách hợp lý để thay thế những cây bị chặt bỏ. Quan trọng hơn cả, chúng ta nên nâng cao nhận thức về tình thế nguy hiểm của rừng và tại sao chúng ta nên hành động ngay bây giờ trong cả giáo dục lẫn cộng đồng.

You may also like

Leave a Comment