Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Speaking (Trang 30)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Speaking (Trang 30)

by Phạm Thư
Xem thêm:

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d.(Nhìn vào vài tranh luận về việc sử dụng thiết bị điện tử để học tập. Nối những tranh luận 1-4 với phần giải thích a – d.)

 Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Reading

1 – d

Các thiết bị điện tử làm cho cuộc sống ở trường của tôi trở nên dễ dàng hơn và vui hơn. – Tôi khòng thích bài tập về nhà, nhưng tôi thấy thú vị khi làm nó trên máy tính bảng. Chữ tôi xấu, vì thế đánh máy giúp tôi và giáo viên có thể dễ thở hơn bởi tôi có thể thay đối bất kỳ điều gì và giáo viên của tôi có thế đọc những gì tôi viết.

2 – b

Các thiết bị điện tử làm cho việc học và dạy nhanh hơn, dễ dàng hơn và tốt hơn. – Những thiết bị điện tử giúp học sinh tra cứu thông tin, ghi chú, viết bài và nộp chúng cho giáo viên. Chúng giúp giáo viên chuấn bị bài học và chấm bài.

3 – c

Học sinh có thể thư giãn trong giờ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện hay chơi trò chơi trên điện thoại di động. – Những khảo sát cho thấy rằng 90% người nghe nhạc trước khi viết bài luận hay dự án có kết quả tốt hơn.

4 – a

Các thiết bị điện tử làm cho ba lô học sinh nhẹ hơn. – Học sinh có thể thay thế sức nặng của vở và sách giáo khoa bằng một máy tính bảng có ghi chú và bài tập và cho phép truy cập vào sách giáo khoa.

2. Work in pairs. Read the arguments and explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why.(Làm việc theo đôi. Đọc lại những tranh luận và giải thích trong phần 1. Đưa ra hai phương pháp hiệu quả nhất để sử dụng thiết bị điện tử. Giải thích tại sao.)

Mọi người có thể sử dụng gợi ý trong sách giáo khoa để hoàn thành ý tưởng của mình, hoặc sử dụng tương tự các ý tưởng trong phần gợi ý sau:

Gợi ý: 

The two most effective ways to utilizing electronics are using online textbooks and submiting homework, paper, assignment, etc. to teachers, because we can have a weightless tablet at school containing electric texbooks instead of thick real textbooks at school. Besides, we don’t have to use so many papers for assignment, homeworks or projects anymore when we can finish and hand them online for teachers.

Dịch: 

Hai phương pháp tận dụng các thiết bị điện tử hiệu quả nhất là sử dụng sách giáo khoa trực tuyến và nộp bài tập về nhà, bài tập, bài luận, v.v. cho giáo viên, bởi chúng ta có thể có một chiếc máy tính bảng nhẹ tênh chứa sách giáo khoa trực tuyến thay vì những quyển sách giáo khoa dày dặn trên trường. Bên cạnh đó, chúng ta không phải sử dụng quá nhiều giấy cho bài luận, bài tập về nhà hoặc dự án nữa khi chúng ta có thể hoàn thành và nộp chúng trực tuyến cho giáo viên.

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1.(Làm việc theo đôi. Thảo luận xem những thiết bị điện tử hữu ích như thê nào trong việc học, hãy sử dụng các phần tranh luận trong phần 1.)

Dịch ví dụ trong sách :

Student A: I think electronics make school life easier and more enjoyable. (Tôi nghĩ rằng các thiết bị điện tử làm cho cuộc sống trong trường học dễ dàng hơn và vui hơn.)

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets. (Chính xác. Những học sinh ghét bài tập về nhà có thể vui khi làm bài tập trên máy tính bảng.)

Student A: And when they type on tablets they can change or add more things any time they want. (Và khi họ đánh máy trên máy tính bảng, họ có thể thay dổi hoặc thêm nhiều thứ bất kỳ khi nào họ muốn.)

Mọi người hãy cố gắng sử dụng linh hoạt các ý tưởng ở phần bên trên nhé!

4. Work in groups. Answer the following questions. Note down your partners’answers and report them to the class.(Làm vệc theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau. Ghi lại câu trả lời của bạn em và báo cáo cho lớp.)

 Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn)

Dịch câu hỏi: 

1. Bạn có những thiết bị điện tử nào?

2. Bạn thường mang chúng đến trường không?

3. Chúng hữu ích cho việc học như thế nào?

Tùy thuộc vào mỗi người mà câu trả lời sẽ khác nhau. Mọi người có thể tận dụng phần bên trên để thực hiện phần này.

Gợi ý:

I have a smartphone, a laptop and a tablet. I do bring my smartphone to school and leave my laptop and tablet at home because they are big and heavy. I use them for looking up words in dictionary, finishing homework, writing assignments and joining online lessons. It really helps me to gain more knowledge and understand the lesson more.

Dịch: 

Tôi có một chiếc điện thoại thông minh, một máy tính xách tay và một máy tính bảng. Tôi có mang điện thoại của mình đến trường và để máy tính xách tay và máy tính bảng tại nhà bởi chúng to và nặng. Tôi sử dụng chúng để tra từ điển, làm bài tập, viết bài luận và tham gia các tiết học trực tuyến. Điều này thực sự giúp tôi có nhiều kiến thức hơn và hiểu bài giảng hơn. 

 

You may also like

Leave a Comment