Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Listening (Trang 31)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Listening (Trang 31)

by Phạm Thư
Xem thêm:

1. Look at the pictures and read the caption below these pictures. What are the students doing? What do you think you are going to listen about? (Nhìn vào hình và đọc chú giải bên dưới những hình này. Các học sinh đang làm gì? Bạn nghĩ mình sẽ nghe gì?)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn)

The students are using computers for studying at school and playing video games at home. (Học sinh đang sử dụng máy vi tính để học trên trường và để chơi điện tử ở nhà.)

2. Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F).(Nghe một giáo viên đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng bài học tiếng Anh trực tuyến. Lựa chọn các câu đúng (T) hay sai (F).)

Nghe tại đây: 

Đáp án:

1. (F)

2. (T)

3. (T)

4. (F)

5. (T)

Nội dung bài nghe: 

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players.

No worries. I’ll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English.

How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices to access and take advantage of online English language materials.

There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and open the ones you like.

Many sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar.

Do you want to improve your listening, speaking and pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away.

Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success.

Dịch: 

Tôi đoán đôi khi bạn có thể cảm thấy thất vọng vì điểm kém của bản thân và cảm thấy chán nản với những thứ như sách, bảng đen, cassette và máy nghe đĩa CD.

Đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả như trên đầu ngón tay bạn. Bạn đã nghe nói về phương pháp Triple ‘E’ chưa? Nó có nghĩa là Easy Effective English – tiếng Anh hiệu quả dễ dàng.

Làm thế nào để học tiếng Anh dễ dàng nhưng hiệu quả? Bí mật rất đơn giản: sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập và tận dụng các tài liệu tiếng Anh trực tuyến.

Có rất nhiều trang web tốt trên Internet. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập một số từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy hàng trăm trang web trên màn hình và hãy chọn những trang web bạn thích.

Nhiều trang web cung cấp các bài học, hoạt động và câu hỏi mẹo thú vị cho người học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi và trình độ. Có những hình ảnh, trò chơi và giải thích, rất hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.

Bạn có muốn cải thiện khả năng nghe, nói và phát âm của mình không? Hãy thực hành trực tuyến với người bản ngữ. Hãy chọn các trang web nơi bạn có thể ghi âm giọng nói của chính mình và tự nghe bản thân. Mọi thứ đều rất nhanh và tiện lợi. Chỉ với một cú nhấp chuột.

Rõ ràng, công nghệ đã làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả và tăng cơ hội thành công của bạn.

3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words.(Nghe lại và hoàn thành các câu sau và viết không quá 3 từ.)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn)

1. easily and effectively

Dịch: Tôi sẽ chỉ cho bạn cách học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả như trên đầu ngón tay bạn.

2. access and take

Dịch: Bí mật quá đơn giản: hãy sử dụng thiết bị điện tử để truy cập và tận dụng những bài học tiếng Anh trực tuyến.

3. learning vocabulary

Dịch: Có những hình ảnh và trò chơi và lời giải thích hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.

4. native speakers

Dịch: Để cải thiện việc nghe, nói và phát âm, hãy thực hành trực tuyến với những người bản xứ.

5. chance of success

Công nghệ làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả và tăng cơ hội thành công.

4. Work in groups. Ask and answer the question.(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

What do you think of studying English with modern technology? Explain your opinion. (Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh với công nghệ hiện đại? Giải thích ý kiến của bạn.)

From my perspective, studying English with cutting-edge technology is extremely effective and easy. You can find every learning source by using Google or other finding tools. Then, you are able to choose different ways to learn English as long as you like it. Besides, you can learn everywhere since several electronic devices such as smartphones and laptops are portable.

Dịch: 

Theo quan điểm của tôi, học tiếng Anh với công nghệ tân tiến nhất là cực kỳ hiệu quả và dễ dàng. Bạn có thể tìm mọi nguồn học bằng cách sử dụng Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Sau đó, bạn có thể chọn các phương pháp khác nhau để học tiếng Anh miễn là bạn thích nó. Bên cạnh đó, bạn có thể học ở mọi nơi khi có hàng loạt các thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại thông minh có thể di chuyển linh hoạt được. 

 

You may also like

Leave a Comment