Home Việt Nam Tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam khánh thành sau 10 năm trì hoãn

Tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam khánh thành sau 10 năm trì hoãn

by Mai Lan
The long-delayed Cat Linh – Ha Dong metro line in Hanoi will operate a 15-day free service starting Saturday.

Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội bị trì hoãn từ lâu sẽ  đi vào hoạt động miễn phí trong 15 ngày kể từ thứ bảy.

The line will open right after the Ministry of Transport officially transfers the project to the city at an event Saturday, said Hanoi’s Deputy Chairman Duong Duc Tuan.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn cho biết: Tàu sẽ vận hành ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải chính thức chuyển giao dự án cho thành phố.

“In the first 15 days of operation, passengers can ride the metro for free,” he said Wednesday.

Cũng trong ngày thứ tư, ông phát biểu: “Trong 15 ngày đầu hoạt động, hành khách có thể đi tàu miễn phí”

 Passengers will be offered a card to board the train, which they will have to return after their journey, said Vu Hong Truong, director of Hanoi Railway One Member Limited Company.

Ông Vũ Hồng Trường, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội nói rằng, hành khách sẽ được cấp thẻ để lên tàu và trả lại nó sau chuyến hành trình.

After the free-fare period, tickets are expected to sell for VND8,000 (35 cents) per trip and VND15,000 for a full start-to-end journey.

Sau thời gian miễn phí, dự kiến ​​vé sẽ được bán với giá 8.000 đồng (35 cents) / lượt và 15.000 đồng cho cả quãng đường.

The Cat Linh – Ha Dong line, Vietnam’s first metro, runs 13 kilometers on elevated tracks through 12 stations from downtown Dong Da District to Ha Dong District in the southwest of the capital.

Tuyến đường Cát Linh – Hà Đông, tàu sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam sẽ chạy 13 km trên đường ray trên cao qua 12 ga từ trung tâm quận Đống Đa đến quận Hà Đông ở phía Tây Nam của thủ đô.

A full trip will take 23 minutes if stopping at all stations.

Một chuyến đi từ ga đầu đến ga cuối cùng sẽ mất 23 phút nếu dừng ở tất cả các trạm.

There are now 52 bus routes running along the line, linked to 14 nearby bus stations, equipped with parking space for private vehicles.

Hiện đã có 52 tuyến xe bus chạy dọc tuyến đường sắt này, liên kết với 14 bến xe lân cận, được trang bị chỗ đậu cho phương tiện cá nhân.

In the first six months of operation, there will be six trains operating daily, with each running 10 minutes apart. Later, the city would adjust the number following actual demand.

Trong sáu tháng đầu khai thác, sẽ có sáu chuyến tàu hoạt động hàng ngày, mỗi chuyến chạy cách nhau 10 phút. Sau đó, thành phố sẽ điều chỉnh số lượng theo nhu cầu thực tế.

 

Authorities hope the line would contribute to easing traffic jams across inner-city areas.

Các nhà chức trách hy vọng tuyến đường này sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các khu vực nội thành.

Work on the line, built by China Railway Sixth Group, started in 2011 and was originally scheduled for completion in 2013, but loan disbursement issues with China only resolved in December 2017 and other issues stalled progress for years.

Việc thi công đường sắt do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc xây dựng, bắt đầu vào năm 2011 và dự kiến ban đầu ​​hoàn thành vào năm 2013, nhưng vấn đề về giải ngân khoản vay với Trung Quốc chỉ được giải quyết triệt để vào tháng 12 năm 2017 và các vấn đề khác đã trì hoãn tiến độ trong nhiều năm.

The original cost had been estimated at VND8.77 trillion (almost $553 million) before it ballooned to over VND18 trillion, including VND4.13 trillion of the counterpart Vietnamese capital.

Chi phí ban đầu được ước tính là 8,77 nghìn tỷ đồng (gần 553 triệu đô la) trước khi tăng lên hơn 18 nghìn tỷ đồng, bao gồm 4,13 nghìn tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam.

The metro was awarded a safety certificate by French consultant, Apave-Certifier-Tricc consortium, in April.

Tàu trên cao đã được cấp phép an toàn vào tháng 4 bởi tư vấn Pháp (tư vấn độc lập ACT), thuộc tập đoàn Apave-Certifier-Tricc. 

 

*Bài viết của tác giả Võ Hải trên báo VnExpress, xem bài viết tại link:https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-first-metro-line-to-open-following-10-year-delay-4381402.html 

*Bài viết được livestream trên fanpage chính thức của Báo song ngữ, link tại đây

Từ mới:

operate                  (v)                 /ˈɒp.ər.eɪt/              vận hành

transfer                  (v)                /trænsˈfɜːr/              chuyển

project                   (n)                /ˈprɒdʒ.ekt/             dự án

Deputy Chairman (n)              /ˈdep.jə.ti  ˈtʃeə.mən/  phó chủ tịch

elevated              (adj)              /ˈel.ɪ.veɪ.tɪd/              cao

vehicle                (n)                  /ˈvɪə.kəl/                   phương tiện giao thông

actual                 (adj)               /ˈæk.tʃu.əl/                 thực tế

stall                     (v)                 /stɔːl/                          trì hoãn

completion         (n)                /kəmˈpliː.ʃən/              sự hoàn thành

loan                     (n)                /ləʊn/                           khoản vay

disbursement     (n)               /dɪsˈbɜːs.mənt/            sự chi tiêu, giải ngân

balloon                (v)              /bəˈluːn/                       tăng lên, tăng giá

consultant          (n)              /kənˈsʌl.tənt/                cố vấn, tư vấn

consortium (consortia) (n) /kənˈsɔː.ti.əm/  (/kənˈsɔː.ti.ə/)  tập đoàn

You may also like

Leave a Comment