Home Thế giới Tất tần tật bộ sưu tập Pokémon góp mặt trong trailer “thám tử” Pikachu

Tất tần tật bộ sưu tập Pokémon góp mặt trong trailer “thám tử” Pikachu

by Admin
Pokémon Day festivities will start a bit early this year, as Ryan Reynolds announced that the next trailer for Detective Pikachu will drop on February 26.

Ngày hội Pikachu sẽ bắt đầu trong vài ngày đầu năm nay khi Ryan Reynold thông báo rằng đoạn trailer tiếp theo của phim Thám tử Pikachu sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 2.

In a short video posted on Twitter, Reynolds talks about getting into character and playing the yellow electric mouse Pokémon. He explains how he “becomes” Detective Pikachu, to the point that he neglects(1) his daughters, tries to lose weight to match the character and more.

Trong một đoạn video ngắn được đăng tải trên Twitter, Reynold đã nói về việc nhập vai vào nhân vật và đóng vai Pokemon điện màu vàng. Anh giải thích cách làm thế nào để “trở thành” Thám tử Pikachu, tới nỗi mà anh sao lãng cả con gái của mình, cố gắng giảm cân để phù hợp với nhân vật và nhiều hơn thế nữa.

The video even features a special cameo from his wife, Blake Lively, who is having a hard time understanding what her husband is doing. She even says that he doesn’t even change his voice when playing Pikachu.

Thậm chí, đoạn video còn có một vai diễn khách mời đặc biệt từ vợ của anh là Blake Lively, người mà đang có một khoảng thời gian khó khăn để hiểu những gì chồng cô làm. Cô ấy thậm chí còn nói rằng ngay lúc đó anh ấy không thay đổi giọng nói của mình khi nhập vai Pikachu.

Detective Pikachu is the first live-action Pokémon movie and is based on the Nintendo 3DS title of the same name. The movie follows Tim Goodman (Justice Smith) as he arrives in Ryme City to look for his father, a detective who has gone missing.

Thám tử Pikachu là bộ phim hành động trực tiếp về Pokemon đầu tiên và được dựa trên tựa game cùng tên Nintendo 3DS. Bộ phim theo chân Tim Goodman (Justice Smith) khi anh đến thành phố Ryme để tìm cha mình – một thám tử đã mất tích.

Tim finds Detective Pikachu, but this Electric-type Pokémon is different from others of his species, Goodman is one of few people able to understand him when he speaks.Together, Pikachu and Tim try to solve the case and locate Tim’s dad.

Tim tìm thấy Thám tử Pikachu, nhưng loại Pokemon điện này khác với những chú chuột cùng loại, Goodman là một trong số ít người có thể hiểu được anh ấy khi anh ấy nói. Cùng với đó, Pikachu và Tim cố gắng để giải quyết vụ án và xác định vị trí cha của Tim.

Here’s the synopsis for Detective Pikachu: “A young man joins forces with Detective Pikachu to unravel the mystery(2) behind his father’s disappearance. Chasing clues through the streets of Ryme City, the dynamic duo soon discover a devious plot that poses a threat to the Pokémon universe.”

Dưới đây là bản tóm tắt của phim Thám tử Pikachu: “Một chàng trai trẻ tham gia lực lượng với công ty thám tử Pikachu để làm sáng tỏ những bí ẩn đằng sau sự mất tích của cha mình. Theo đuổi manh mối trên những con phố của thành phố Ryme, bộ đôi năng động này sớm phát hiện ra một âm mưu quỷ quyệt cái mà gây ra mối đe dọa cho vũ trụ Pokemon.”

The first trailer for Detective Pikachu dropped in 2018 and gave Pokémon fans a look at how their favorite Pocket Monsters come to life on the big screen. Fan-favorites like Charizard, Greninja and Jigglypuff seem to have been warmly received, while others (like Mr. Mime) creeped out followers of the series.

Đoạn trailer đầu tiên của phim Thám tử Pikachu đã ra mắt vào năm 2018 và mang đến cho người hâm mộ Pokemon xem cách mà những Quái vật bỏ túi yêu thích của họ xuất hiện trên màn hình lớn. Những người hâm mộ yêu thích như Charizard, Greninja và Jigglypuff dường như đã được đón nhận nồng nhiệt, trong khi những người khác (như ông Mime) đã bỏ qua những người theo dõi của bộ truyện.

February 27 is Pokémon Day, the anniversary of when the first Pokémon games released in Japan. This year, The Pokémon Company will hold special Trading Card Game events and much more.

Ngày 27 tháng 2 là Ngày Pokemon, kỷ niệm khi các trò chơi Pokemon đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản. Năm nay, công ty Pokemon sẽ tổ chức các sự kiện Trò chơi thẻ sưu tập đặc biệt và nhiều hơn nữa.

Detective Pikachu is set to release in theaters May 10.

Thám tử Pikachu dự kiến ra mắt tại các rạp vào ngày 10 tháng 5.

Xem thêm: https://thamtututantam.com/

  1. Neglect /nɪˈɡlekt/ : to not give enough care or attention to people or things that are your responsibility:

He neglects that poor dog – he never takes him for walks or gives him any attention.

  1. Mystery /ˈmɪs.tɚ.i/ : something strange or not known that has not yet been explained or understood:

How the massive stones were brought here from hundreds of miles away is/remains a mystery.

 

You may also like

Leave a Comment