Home Việt Nam Đâu mới là đồ uống ưa thích nhất của người Việt: Trà hay cà phê?

Đâu mới là đồ uống ưa thích nhất của người Việt: Trà hay cà phê?

by Admin
Ông hoàng đồ uống: Trà hay cà phê?

Ông hoàng đồ uống: Trà hay cà phê?

In the ready-to-drink and ready-to-serve beverage(1) segments, tea is far more popular than coffee, a new report says.

Trong phân khúc đồ uống uống liền và pha chế tại quán, thì trà được ưa chuộng hơn nhiều so với cà phê, một báo cáo mới cho biết.

Market research firm Kantar Worldpanel says RTD (ready-to-drink) and RTS (ready-to-serve) teas are twice as popular as coffee in Saigon.

Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel cho biết tại Sài Gòn các loại trà RTD (sản phẩm uống liền) và RTS (sản phẩm pha chế tại quán) phổ biến gấp đôi cà phê.

Tea-based drinks are consumed by over half the Saigonese population, while only one third consumes coffee.

Đồ uống làm từ trà được tiêu thụ bởi hơn một nửa dân số Sài Gòn, trong khi chỉ một phần ba dùng cà phê.

The most popular tea-based drink is milk tea, with one out of every five Saigonese buying this drink at least once since last month, the study found. Other top tea-based drinks include peach tea and matcha (green tea).

Thức uống từ trà phổ biến nhất là trà sữa, cứ năm người Sài Gòn thì lại có một người mua đồ uống này ít nhất một lần kể từ tháng trước. Các loại đồ uống khác có nguồn gốc từ trà bao gồm trà đào và matcha (trà xanh).

The report also noted that consumers are willing(2) to pay 1.5-2 times the price of other tea-based drinks for the top three tea drinks.

Báo cáo cũng lưu ý rằng người tiêu dùng sẵn sàng chi trả 1,5-2 lần giá của các loại đồ uống trà khác cho ba loại hàng đầu.

Vietnam’s milk tea market has been heating up in recent years. The number of franchise tea stores has exploded, going from street corners into shopping malls, thanks to many foreign players who have been expanding their operations in the country, especially in major cities, said the report.

Thị trường trà sữa của Việt Nam đã nóng lên trong những năm gần đây. Số lượng các cửa hàng nhượng quyền thương mại đã bùng nổ, đi từ các góc phố tới các trung tâm thương mại, nhờ có nhiều người nước ngoài đã mở rộng hoạt động ở trong nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

As such, the bubble tea market is expected to enjoy robust(3) growth with more brands launching a greater number of flavors and toppings.

Như vậy, thị trường trà sữa dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều thương hiệu tung ra một số lượng lớn các hương vị và gia vị bề mặt.

A survey released earlier this month by Nielsen said visiting a milk tea shop is among the most popular leisure activities in the city. Some 81 percent of Generation Z (born 1996-2005) and 85 percent of Millennials (born 1981-1996) described bubble tea shops as their favorite hangouts(4).

Một cuộc khảo sát được tung ra hồi đầu tháng này của Nielsen cho biết việc ghé thăm một cửa hàng trà sữa là một trong những hoạt động lúc rảnh rỗi phổ biến nhất trong thành phố. Khoảng 81% thế hệ Z (sinh năm 1996-2005) và 85% Millennials (sinh 1981-1996) đã mô tả các cửa hàng trà sữa như những “hangout” yêu thích của họ.

On the other hand, traditional Vietnamese black coffee and milk coffee are among the most popular coffee choices. However, it can also be seen that modern or western-influenced coffees like cappuccino, mocha and ice-blended coffees (frappe) are rising in popularity, accounting for one-fourth of the category revenue.

Mặt khác, cà phê đen và cà phê sữa truyền thống Việt Nam là một trong những lựa chọn cà phê phổ biến nhất. Tuy nhiên, có thể thấy rằng cà phê mang phong cách hiện đại hoặc phương Tây như cappuccino, mocha và cà phê pha trộn (frappe) đang trở lên phổ biến, chiếm một phần tư doanh thu.

In HCMC, the top three brands that consumers patronize when they go out for tea or coffee are The Coffee House, Phuc Long and Highlands Coffee, the report says.

Tại TP HCM, ba thương hiệu hàng đầu mà người tiêu dùng ghé thăm khi họ ra ngoài uống trà hoặc cà phê là The Coffee House, Phúc Long và Highlands Coffee.

Xem thêm: Bài tập thì quá khứ đơn

  1. Beverage /ˈbev.ər.ɪdʒ/ : a drink of any type:

Hot beverages include tea, coffee, and hot chocolate.

  1. Willing /ˈwɪl.ɪŋ/ : to be happy to do something if it is needed:

If you’re willing to fly at night, you can get a much cheaper ticket.

You said you needed a volunteer – well, I’m willing.

  1. Robust /rəʊˈbʌst/ : strong and healthy, or (of an object or system) strong and unlikely to break or fail:

He looks robust and healthy enough.

  1. Hangout /ˈhæŋ.aʊt/ : a place where someone spends a lot of time, or where someone lives:

The café is a favourite hangout of artists.

Nguồn: Vnexpress

 

You may also like

Leave a Comment