Home Việt Nam TP.HCM sẽ mở lại các tuyến xe buýt liên tỉnh vào tháng tới

TP.HCM sẽ mở lại các tuyến xe buýt liên tỉnh vào tháng tới

by Mai Lan
Ho Chi Minh City plans to reopen fixed-route buses from Nov. 1 with limited frequency, requiring passengers and drivers to comply with Covid-19 prevention protocols.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ​​mở lại các tuyến xe buýt cố định từ ngày 1/11 với tần suất hạn chế, yêu cầu hành khách và tài xế tuân thủ các quy định phòng ngừa Covid-19. 

The municipal transportation department has sent a three-phase draft plan on the reopening to other localities.

Sở giao thông vận tải thành phố đã gửi dự thảo kế hoạch của ba giai đoạn về việc mở cửa trở lại cho các địa phương khác.

From Nov. 1-15, only 3-5 trips can be operated per day on a route, in general. However, routes with a frequency of more than 100 trips per day in pre-pandemic times will be allowed to operate 15 trips per day.

Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, chỉ có 3-5 chuyến đi được vận hành mỗi ngày trên mỗi tuyến. Tuy nhiên, các tuyến có tần suất trên 100 chuyến / ngày trong thời điểm trước đại dịch sẽ được phép khai thác 15 chuyến / ngày.

The number of passengers on buses must not exceed 50 percent of capacity and social distancing should be maintained.

Số lượng hành khách trên xe buýt không được vượt quá 50% số ghế và cần duy trì giãn cách xã hội.

In the second phase, from Nov. 15-30, the frequency on these routes can be increased to between 10 and 30 trips per day, respectively.

Trong giai đoạn hai, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 11, tần suất trên các tuyến này có thể tăng lên lần lượt từ 10 đến 30 chuyến / ngày.

From Nov. 30 until the end of the year, the transportation department will suggest routes that can be operated at a maximum of 50 percent of their old frequency. All bus drivers must be fully vaccinated or have recovered from Covid-19 within six months of a trip,  and have a negative result from test done within 72 hours before driving. Vehicles must also meet safety transportation criteria.

Từ ngày 30 tháng 11 cho đến cuối năm, bộ giao thông vận tải sẽ đề xuất các tuyến đường có thể hoạt động tối đa 50% so với trước đây.  Tất cả các tài xế phải được tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc đã được chữa trị khỏi covid-19 trong vòng 6 tháng, và có kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi cầm lái. Các phương tiện cũng phải đáp ứng các tiêu chí vận chuyển an toàn.

The draft plan also requires passengers traveling from HCMC to have received at least one dose of Covid vaccine 14 days prior or recovered from Covid-19 within six months. The passengers should also have a negative result from Covid test done within 72 hours.

Dự thảo kế hoạch cũng yêu cầu hành khách đi từ TP HCM phải được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid trước 14 ngày hoặc khỏi bệnh Covid-19 trong vòng sáu tháng. Các hành khách cũng cần có kết quả âm tính từ xét nghiệm Covid được thực hiện trong vòng 72 giờ.

People coming to the city will only need a negative test result. All passengers will need to make health declarations and follow social distancing rules.

 

Người dân đến thành phố sẽ chỉ cần một kết quả xét nghiệm âm tính. Tất cả hành khách sẽ cần phải khai báo sức khỏe và tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội.

Transportation firms can proactively propose rest stops and inform the local transportation department for assistance with pandemic prevention. Drivers and staff must control passengers if they go away from rest stop areas, where eating and drinking are not allowed.

Các doanh nghiệp vận tải có thể chủ động đề xuất các điểm dừng nghỉ và thông báo cho sở giao thông vận tải địa phương để được hỗ trợ phòng chống đại dịch. Lái xe và nhân viên phải kiểm soát hành khách nếu họ đi ra khỏi khu vực dừng nghỉ, và không được phép ăn uống tại các trạm dừng nghỉ này. 

*Bài viết của tác giả Gia Minh, trên báo VnExpress, link tại : https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-to-reopen-interprovincial-bus-services-next-month-4369856.html

Từ mới:

interprovincial (adj)   /,intəprə’vinʃəl /  liên tỉnh

protocol           (n)      /ˈprəʊ.tə.kɒl/     quy ước, quy định

operate           (v)      /ˈɒp.ər.eɪt/          hoạt động

exceed            (v)      /ɪkˈsiːd/               vượt quá

respectively    (adv)   /rɪˈspek.tɪv.li/       tương ứng

criteria            (n)      /kraɪˈtɪr.i.ə /          tiêu chí

declaration     (n)      /ˌdek.ləˈreɪ.ʃən/     tờ khai báo, tuyên ngôn

proactively     (adv)  /ˌprəʊˈæk.tɪv.li/     chủ động

You may also like

6 comments

Văn Tân 21/10/2021 - 09:55

Hay bạn ơi ! 9/10

Reply
Mai Lan 21/10/2021 - 14:34

Cảm ơn bạn nhiều! ^^

Reply
Hậu 14/10/2021 - 07:48

tiêu đề cũng nên dịch ra tiếng anh ( song ngữ )

Reply
Quỳnh Châu 13/10/2021 - 20:49

Dạ mình cảm ơn admin ạ

Reply
Quỳnh Châu 13/10/2021 - 19:49

bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để được làm việc với báo song ngữ vậy ạ

Reply
Admin 13/10/2021 - 20:08

Dạ chào bạn, hiện tại team bên mình chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm ạ

Reply

Leave a Comment