Home Việt Nam Tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học danh giá của nhà văn Việt Nam

Tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học danh giá của nhà văn Việt Nam

by Mai Lan
Vietnamese writer Nguyen Phan Que Mai has been named the runner-up in the fiction category of the 2021 Dayton Literary Peace Prize for her latest hit novel ‘The Mountains Sing.’

Nhà văn Việt Nam Nguyễn Phan Quế Mai đã được vinh danh là Á quân ở hạng mục tiểu thuyết của Giải thưởng Văn học Hòa bình Dayton năm 2021 cho cuốn tiểu thuyết ăn khách mới nhất của cô ‘The Mountains Sing’.

Launched in 2006, the Dayton Literary Peace Prize is recognized as one of the world’s most prestigious literary honors and is the only international literary peace prize awarded in the United States.

Ra mắt vào năm 2006, Dayton Literary Peace Prize được công nhận là một trong những danh hiệu văn học danh giá nhất thế giới và là giải thưởng văn học quốc tế duy nhất về hòa bình được trao tại Hoa Kỳ.

The prize, which awards a US$10,000 honorarium to both a fiction and a non-fiction winner, as well as $5,000 each to runners-up, aims to celebrate the power of literature in promoting peace, social justice, and global understanding.

Giải thưởng này nhằm tôn vinh sức mạnh của văn học trong việc thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội và sự hiểu biết toàn cầu, cả tác phẩm hư cấu và phi hư cấu đoạt giải nhất nhận được 10,000 đô la Mỹ và 5,000 đô la cho giải nhì.

In this year’s competition for fiction works, Alexander Starritt’s ‘We Germans,’ a novel written in the form of a letter from a German soldier to his grandson, took the top prize.

Trong cuộc thi dành cho các tác phẩm viễn tưởng năm nay, cuốn tiểu thuyết “Chúng tôi người Đức” của Alexander Starritt, cuốn tiểu thuyết được viết dưới dạng bức thư của một người lính Đức gửi cho cháu trai, đã giành giải cao nhất.

‘The Mountains Sing,’ Nguyen Phan Que Mai’s sweeping tale of a Vietnamese family told by a matriarch who lived through the war in Vietnam, was named the runner-up.

 

‘The Mountains Sing’, của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai là câu chuyện về một người phụ nữ trụ cột trong gia đình kể lại về cuộc sống gia đình cô trong chiến tranh tại Việt Nam, đã được xứng tên là á quân.

They had triumphed over many other shining contenders, including Louise Erdrich’s ‘Night Watchman,’ winner of Pulitzer Prize 2021 for fiction, and Douglas Stuart ‘Shuggie Bain,’ fiction category winner at Booker Prize 2021.

Họ đã chiến thắng nhiều ứng cử viên sáng giá khác, bao gồm cả Louise Erdrich’s ‘Night Watchman’, người chiến thắng giải Pulitzer năm 2021 cho thể loại tiểu thuyết và Douglas Stuart ‘Shuggie Bain’, người chiến thắng hạng mục tiểu thuyết tại Booker Prize 2021.

Set during the war in Vietnam, ‘The Mountains Sing’ tells the story of the Tran family matriarch, Dieu Lan, and her granddaughter, Huong, as Huong comes of age and learns from her grandmother the lessons of survival and compassion.

Lấy bối cảnh trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, ‘The Mountains Sing’ kể câu chuyện về người phụ nữ quyền lực họ Trần, Diệu Lan và cháu gái của bà, Hương, khi Hương trưởng thành và học từ bà của mình những bài học sinh tồn và lòng nhân ái.

“The Mountains Sing is my yearning for peace, for human compassion, for forgiveness, for hope, and for humans to love humans more,” Mai wrote.

“The Mountains Sing là khao khát của tôi về hòa bình, về lòng nhân ái của con người, về sự tha thứ, về hy vọng và để con người yêu thương con người hơn”, Mai viết.

“I echo my call for peace in the form of this novel, through the words of my character Huong: ‘Somehow I was sure that if people were willing to read each other, and see the light of other cultures, there would be no war on earth.’

“Tôi lặp lại lời kêu gọi hòa bình của mình qua cuốn tiểu thuyết này, qua lời kể của nhân vật Hương: ‘Bằng cách nào đó tôi chắc chắn rằng nếu mọi người sẵn sàng đọc về nhau, và nhìn thấy ánh sáng của các nền văn hóa khác, thì sẽ không có chiến tranh trên trái đất.'”

Mai’s work will be honored in a gala weekend in Dayton, Ohio on November 13-14 alongside both this year’s and last year’s winners.

Tác phẩm của cô sẽ được vinh danh trong buổi dạ tiệc cuối tuần ở Dayton, Ohio vào ngày 13 đến 14 tháng 11 cùng với những người chiến thắng năm nay và năm ngoái.
Từ mới:
runner-up       (n)      /ˌrʌn.əˈrʌp/      người về nhì trong một cuộc đua, cuộc thi
category         (n)      /ˈkæt.ə.ɡri/      thể loại, danh mục, hạng mục
prestigious    (adj)   /presˈtɪdʒ.əs/  uy tín, danh giá
justice            (n)      /ˈdʒʌs.tɪs/       sự công bằng
grandson       (n)     /ˈɡræn.sʌn/     cháu trai
matriarch       (n)     /ˈmeɪ.tri.ɑːk/    nữ chúa, mẫu hệ, người phụ nữ quyền lực trong gia đình hoặc tổ chức
triumph          (v)    /ˈtraɪ.əmf/         chiến thắng
contender      (n)    /kənˈten.dər/    đối thủ
compassion  (n)    /kəmˈpæʃ.ən/    lòng nhân ái, lòng thương hại
echo               (v)    /ˈek.əʊ/             lặp lại, vang lại (tiếng vang)

You may also like

Leave a Comment