Unit 9 Lớp 8 – Skills 2

Skills 2 

(phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1.Listen to the news report and correct the following statementsNghe báo cáo tin tức và sửa những câu sau.

 

Audio script: 

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warnings for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Dịch bài nghe: 

Tỉnh Nghệ An lại bị ảnh hưởng nặng nề khi một trận bão đổ bộ vào đêm qua.  Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối và hoành hành suốt đêm.  Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác mất nhà cửa.  Những cơn gió lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, bao gồm cả nhà cửa và cơ sở kinh doanh, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị xã ven biển ở Nghệ An.  Cơn bão đã suy yếu vào thời điểm các nhân viên cấp cứu đến khu vực.  Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập hoặc hư hại đã được giải thoát.  Các công nhân hiện đang thu dọn những mảnh vỡ do cơn bão nghiêm trọng để lại.  Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế.  Những người mất nhà cửa đã được đưa đến các khu vực an toàn, nơi ở tạm thời sẽ được xây dựng để cho họ. Cục thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho Nghệ An và các tỉnh lân cận do mưa lớn dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Gợi ý: 

1.A typhoon hit Nghe An Province last night.

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

Dịch: 

1. Một cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Nghệ An đêm qua.

2. Hàng chục người bị thương nặng trong cơn bão.

3. Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị xã ven biển ở Nghệ An.

4. Cơn bão đã suy yếu khi các nhân viên cứu hộ đến khu vực.

5. Theo dự báo của Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

2. Listen again and complete the data chart Nghe lần nữa và hoàn thành bảng thông tin.

 

Gợi ý: 

1. winds 2. homeless 3. damage
4. flood 5. debris 6. accommodation

Dịch: 

Loại thảm họa thiên nhiên Bão nhiệt đới 
Thảm hoạ đó là gì? Một cơn bão khủng khiếp với gió mạnh và mưa lớn. 
Khi nào và ở đâu thảm họa đó xảy ra? Khoảng 11 giờ tối ở tỉnh Nghệ An.

Ở tỉnh Nghệ An.

Những ảnh hưởng của thảm họa này là gì? Rất nhiều người bị thương nặng. 

Hàng trăm người khác trở thành nạn nhân vô gia cư. 

Thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, bao gồm nhà cửa và cơ sở kinh doanh. 

Mưa lớn được cho là vẫn tiếp diễn và cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra.

Việc gì đã được làm để giúp đỡ nạn nhân của thảm hoạ? Những nhân viên cứu hộ đã cứu được người bị kẹt trong những ngôi nhà đổ nát.

Nhân viên cứu hộ đang dọn sạch những mảnh vụn.

Các thiết bị cứu hộ, cũng như lương thực và thuốc thang đã được gửi đến.

Những người bị mất nhà đã được đưa đến nơi ở an toàn.

Chỗ ở tạm thời đã được xây cho họ.

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about Em hay ai đó trong gia đình từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vào bảng bên dưới. Hoặc không, em có thể viết một thảm họa thiên nhiên mà em từng đọc.

Gợi ý:

Type of natural disaster Drought
What is this disaster? Due to the effects of climate change, the area of ​​ice at the poles is continuously decreasing and the average global temperature is continuously increasing, leading to droughts, people have no water to use.
When and where did the disaster occur? At the end of April and early May

In the central provinces and the Central Highlands

What are the effects of this disaster? Saline intrusion in the Mekong Delta.

The dry weather and the hot sun caused severe water shortages.

There is not enough water to irrigate the Winter-Spring crop and the people do not have water for domestic use.

The soil was broken.

What has been done to help the victims of the disaster? A lot of fresh water trucks were delivered to people in the drought area.

People limit their way to the streets to avoid heatstroke and dehydration.

Dịch:

Loại thảm họa thiên nhiên  Hạn hán 
Thảm họa này là gì? Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diện tích băng ở các cực liên tục giảm và nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng dẫn đến hạn hán, con người không có nước sử dụng.
Xảy ra khi nào và ở đâu? Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5

Ở các tỉnh miền trung và tây nguyên.

Có những ảnh hưởng gì từ thảm họa này? Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời tiết hanh khô, nắng nóng khiến nguồn nước thiếu trầm trọng.

Không đủ nước tưới vụ Đông Xuân và người dân không có nước sinh hoạt.

Đất đã bị vỡ.

Mọi người đã làm gì để giúp đỡ nạn nhân của thảm họa? Rất nhiều xe chở nước ngọt đã được vận chuyển đến cho người dân vùng hạn.

Người dân hạn chế ra đường để tránh bị say nắng, mất nước.

4.a. Use your notes in 3 to write a news report Sử dụng chú ý trong bài 3, viết 1 tin tức

Gợi ý:

A severe drought occurred on a large scale in the central provinces and the Central Highlands around the end of April and early May 2020. Due to the effects of climate change, the area of ​​ice at the poles continuously decreased and the global average temperature continuously increased, leading to drought. Many people did not have clean water for domestic use. There wasn’t enough water for irrigation, the rice paddies were dry. Many animals died from lack of water. The saltwater intrusion in the Mekong Delta got heavier and the soil was broken. However, there were trucks carrying freshwater to people in drought areas. This helps overcome severe water shortages. In addition, the government also recommends that people limit going out to avoid heatstroke and dehydration.

Dịch:

Đợt hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2020. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diện tích băng ở các cực liên tục giảm và nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng dẫn đến hạn hán. Rất nhiều người không có nước sạch để sinh hoạt, không có đủ nước tưới tiêu, những cánh đồng lúa trở nên khô cằn. Nhiều loài động vật chết vì thiếu nước. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long trầm trọng hơn và đất đai bị nứt nẻ. Tuy nhiên, đã có những chiếc xe tải chở nước ngọt đến với người dân vùng hạn. Điều này giúp khắc phục tình trạng thiếu nước trầm trọng. Ngoài ra, chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài để tránh bị say nắng, mất nước.

b. Swap news reports with a partner and review each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to class Trao đổi thông tin với một bạn học và xem lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu cần. Sau đó trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 9 Lớp 8 - Skills 1
Unit 9 Lớp 8 - Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận