Unit 9 Lớp 8 – Project

Project 

(phần 1-3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1.These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Gợi ý:

1.Providing food and medical supplies

2. Clearing up debris

3. Freeing trapped people

4. Setting up temporary accommodation for the victims of a disaster

5. Repairing houses and buildings

6. Evacuating the village or town … to a safe area

Dịch: 

1.Cung cấp thực phẩm và vật tư y tế

2. Dọn dẹp các mảnh vụn

3. Giải thoát những người bị mắc kẹt

4. Dựng chỗ ở tạm thời cho nạn nhân của thảm họa

5. Sửa chữa nhà và công trình

6. Di tản làng hoặc thị trấn … đến khu vực an toàn

2. Work in groups. Imagine you are members of a volunteer team who are going to provide aid for the victims of a natural disaster. Work out a plan for your team Làm theo nhóm, tưởng tượng em là thành viên của đội tình nguyện mà sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.

Gợi ý: 

Collecting information

Learn and collect information about disaster victims from organizations and local authorities.

Organize a school fundraiser

Talk with teachers and school administrators to organize meetings to invite and propagate about donating money to raise funds for charity, helping victims in disaster areas.

Create products and sell them for charitable purposes

Besides calling on people to donate money, the team can also create products such as cakes, candies, and handmade items to sell for money. This money will be donated to victims of natural disasters.

Donate clothes, food, or other items

Find large places to let everyone know that if anyone needs to donate clothes, food or other items, they can send them in there. Donated items will be delivered to the victims hands.

Proceeding to deliver aid to the victim

Pack the goods and transport them to the disaster area according to the information we found initially.

Dịch:

Thu thập thông tin

Tìm hiểu và thu thập thông tin về các nạn nhân thiên tai từ các tổ chức và chính quyền địa phương.

Tổ chức buổi gây quỹ của trường

Trao đổi với giáo viên, ban giám hiệu nhà trường tổ chức gặp mặt để mời gọi, tuyên truyền về việc quyên góp tiền gây quỹ từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.

Tạo sản phẩm và bán chúng với mục đích từ thiện

Bên cạnh việc kêu gọi mọi người quyên góp tiền, nhóm còn có thể tạo ra các sản phẩm như bánh, kẹo, đồ handmade để bán kiếm tiền. Số tiền này sẽ được quyên góp cho các nạn nhân của thiên tai.

Quyên góp quần áo, thực phẩm hoặc các mặt hàng khác

Tìm những nơi rộng rãi để mọi người biết rằng nếu ai cần quyên góp quần áo, thực phẩm hoặc các vật dụng khác, họ có thể gửi chúng vào đó. Các vật phẩm quyên góp sẽ được chuyển đến tận tay các nạn nhân.

Tiến hành gửi đồ viện trợ nạn nhân

Đóng gói hàng hóa và vận chuyển đến khu vực thiên tai theo thông tin chúng tôi tìm hiểu ban đầu.

3. Share your plan with other groups. Vote for the best plan – Chia sẻ kế hoạch của em với các nhóm. Bầu ra kế hoạch hay nhất.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 9 Lớp 8 - Looking back
Unit 8 Lớp 8 - Từ vựng
Tác giả: Admin

Viết một bình luận