Unit 9 Lớp 8 – Communication

Communication 

(phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1.Listen to a radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền vào chỗ trống với những từ bạn nghe được.

 

Gợi ý:

1. flooded 2. warming 3. used 4. unprepared 5. reminding

Audio script:

Welcome to “Nature and You.” Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions:

– “Are there more natural disasters now than there were in the past?”

and

–  “Are we prepared to deal with natural disasters?”

Sarah: Hi, I’m Sarah from Sydney, Australia. I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global warming.

Peter: Hello, I’m Peter from London, England. I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become used to them.

Nubita: Hi, everyone, I’m Nubita from Tokyo, Japan. I think recent earthquakes and tsunamis just show how unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh: Good evening everyone, I’m Linh from Ha Noi, Viet Nam. I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Dịch:

Chào mừng đến với “Thiên nhiên và bạn”. Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này:

–  “Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?”

–  “Chúng ta có sẵn sàng để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên không?”

Sarah: Chào mọi người, mình là Sarah đến từ Sydney, Úc. Mình nghĩ rằng ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trước đây. Bất cứ khi nào mình xem tin tức trên ti vi, mình đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mình chắc chắn chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu.

Peter: Xin chào, mình là Peter đến từ Luân Đôn, Anh. Mình không nghĩ rằng hiện tại lại có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn so với trong quá khứ. Nhưng ngày càng nhiều thảm họa được tường thuật trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng ta đã xem chúng quá thường xuyên trên tin tức đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng.

Nubita: Xin chào tất cả mọi người, mình là Nubita đến từ Tokyo, Nhật Bản. Mình nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ thể hiện việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào. Mặc dù tất cả công nghệ và kiến thức quanh ta ngày nay, nhưng vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.

Linh: Chào buổi tối, mình là Linh từ Hà Nội, Việt Nam. Mình không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết khi nào hoặc nơi đâu mà chúng sẽ đánh vào. Nó là cách nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta những người đang chịu trách nhiệm và chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

2. Read the listeners’ views on natural disasters again and decide who you agree with and who you disagree withNghe quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa và quyết định em đồng ý với quan điểm của ai. Không đồng ý với quan điểm của ai.

Gợi ý:

I agree with Linh’s view and Nubita’s view.

I don’t agree with Peter’s view because actually, natural disasters today come more than before due to the rapid development of society and human carelessness.

Dịch:

Tôi đồng ý với quan điểm của Linh và quan điểm của Nubita.

Tôi không đồng ý với quan điểm của Peter vì thực ra, thiên tai ngày nay đến nhiều hơn trước do sự phát triển nhanh chóng của xã hội và sự bất cẩn của con người.

3. Answer the two questions. Express your own views and write them down belowTrả lời hai câu hỏi. Thể hiện quan điểm riêng của em và viết chúng.

Are there more natural disasters now than there were in the past? – Có phải có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn so với quá khứ không?

Are we prepared to deal with natural disasters? – Chúng ta đã chuẩn bị để đối phó với các thảm họa thiên nhiên chưa?

Gợi ý:

In my opinion, natural disasters are more common today than they used to be. Because of the development of factories, industrial parks, high buildings and by people’s carelessness. People have made many harmful things to the environment such as reforestation, waste dumping… We already have the technology and knowledge to deal with natural disasters. However, what needs to be done is still the change in human perception of environmental protection.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, thảm họa thiên nhiên ngày nay xuất hiện nhiều hơn so với trước đây. Bởi vì sự phát triển của những nhà máy, khu công nghiệp, các nhà cao tầng và do sự vô tâm của con người. Con người đã làm những điều gây hại đến môi trường như phá rừng, thải rác… Chúng ta đã có đủ công nghệ và kiến thức để đối phó với các thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên, việc cần làm vẫn là sự thay đổi trong nhận thức về bảo vệ môi trường của con người. 

4. Work in pairs. Now compare your view with a partner. Do you share the same view?Làm việc theo cặp. Bây giờ so sánh các quan điểm riêng của bạn với bạn khác. Các bạn có cùng quan điểm không?

Các từ vựng cần nhớ trong bài:

Climate change: Biến đổi khí hậu

Victim (n): Nạn nhân

In charge: Chịu trách nhiệm

Result (n): Kết quả, hậu quả

Global warming: Nóng lên toàn cầu

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 9 Lớp 8 - A closer look 2
Unit 9 Lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Admin

Viết một bình luận