Unit 7 lớp 10: Writing

 Writing (trang 22 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to make a meaningful text. (Các đoạn văn được xáo trộn sau đây có nội dung về những tính cách của người Mỹ. Hãy sắp xếp chúng theo đúng thứ tự để tạo thành bài văn có nghĩa.)

Unit 7 lớp 10: Writing

1 – b 2 – d 3 – f
4 – c 5 — e 6 – a

Hướng dẫn dịch:

Mỹ là một quốc gia lớn và người dân đến từ các tầng lớp và sắc tộc khác nhau, vì vậy, thật khó để nói về một người Mỹ điển hình. Tuy nhiên, người ta tin rằng có một vài đặc điểm mà hầu hết người Mỹ đều có.

Có lẽ điểm quan trọng nhất là tính cá biệt và quyền tự do cá nhân. Đặc điểm này xuất phát từ những người lập quốc, những cá nhân có tính cách rất mạnh mẽ. Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.

Đặc điểm thứ hai là tính thực tế. Họ đánh giá cao việc tự làm ra sản phẩm của mình. Họ cũng tránh nhận những việc quá sứci khả năng của mình.

Một đặc điểm điển hình khác của người Mỹ là họ quan trọng đồng tiền và những thứ có thể mua được từ nó. Thực tế, tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.

Cuối cùng, ở hầu hết những gia đình Mỹ, cha mẹ ít gây ảnh hưởng đến con cái hơn ở những nơi khác trên thế giới. Con cái có thể chọn bạn đời, ngay cả khi nếu cha mẹ phản đối sự lựa chọn của họ.

Nói ngắn gọn, đây được cho là một phần trong tính cách của người Mỹ, nhưng giống như nhiều thứ khác trong xã hội hiện đại, chúng có thể thay đổi theo thời gian.

2. Read the text again and complete the outline for it. (Đọc bài viết một lần nữa và hoàn thành dàn ý.)

1. Introduction: There are some characteristics shared by most Americans. Characteristic 1: Individuality and individual rights.

2. Evidence: Americans value freedom and do not like to be depend on other people. Characteristic 2. Practical

3. Evidence: They placc great value on doing things for them selves.

4. Characteristic 3: Important about money.

5. Evidence: Money is more important than prestige to them.

6. Characteristic 4: Less influence on children

7. Evidence: Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.

8. Conclusion: These features are believed to be part of the American character.

3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. (Làm theo nhóm. Hãy nghĩ đến 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để chứng minh mỗi đặc điểm tính cách đó. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)

1. Economical. They save money since they were young.

2. Strong collectivism. Social rules focus on promoting selflessness and putting community needs ahead of individual needs.

3. Family-oriented. They appreciate commitment to a relationship, wanting to spend time together, and looking forward to the company of family.

Dịch:

1. Tiết kiệm. Họ tiết kiệm tiền từ khi  còn trẻ.

2. Chủ nghĩa tập thể mạnh mẽ. Các quy tắc xã hội tập trung vào việc thúc đẩy lòng vị tha và đặt nhu cầu cộng đồng lên trước nhu cầu cá nhân.

3. Hướng về gia đình. Họ đánh giá cao sự cam kết trong một mối quan hệ, muốn dành thời gian bên nhau và mong muốn có sự đồng hành của gia đình.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 lớp 10: Project
Unit 7 Lớp 10: Speaking
Tác giả: Admin

Viết một bình luận