Unit 6 Lớp 8 – Communication

Communications

(phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Từ vựng cần nhớ:

Granny (n): Bà cụ

Scream (n): Hét lên

Swallowed (n): Nuốt chửng

1. a Look at pictures. Then put the parts of the fairy tale in orderNhìn vào các bức tranh. Sau đó sắp xếp theo thứ tự các phần của câu chuyện cổ tích.

1 – h 2 – a 3 – e 4 – f
5 – d 6 – c 7 – b 8 – g

Dịch:

1 – h. Cô gái quàng khăn đỏ sống trong một khu rừng. Một hôm, cô đến thăm bà của mình. 

2 – a. Khi cô đang hái những bông hoa bên đường, cô gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”, “Tôi đang đến thăm bà của mình” cô đáp. 

3 – e. Vì thế con sói đã lên kế hoạch. Nó chạy đến nhà của bà cụ và nuốt chửng bà cụ vào bụng. Nó nằm lên giường của bà cụ. 

4 – f. Một lát sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô nhìn thấy con sói và nói: “Bà ơi, sao mắt của bà to thế?”, “Để nhìn thấy cháu rõ hơn!” nó trả lời. 

5 – d. Sau đó cô nói: “Bà, sao tài bà to thế?”, nó lại đáp “để nghe thấy cháu nói rõ hơn”.

6 – c. Cuối cùng, cô nói “Bà, răng của bà to thế”, “Để ta có thể ăn cháu dễ hơn” Con sói gào lên. 

7 – b. Một người tiều thu đang làm việc trong rừng. Ông ta nghe thấy tiếng hét lớn và chạy tới ngôi nhà. 

8 -g. Ông đánh vào đầu con sói. Con sói há to miệng ra và gầm lên và bà cụ nhảy ra. Con sói chạy mất. 

b. Work in pairs. Compare your answers with a partner’s. Discuss any differences Làm việc theo cặp. So sánh câu trả lời của bạn với bạn khác. Thảo luận về sự khác nhau.

2. Work in groups. In turn, retell the fairy tale to your group members in your own words. Choose the best storyteller in your group – Làm theo nhóm. Lần lượt kể lại câu chuyện cổ tích này cho các thành viên trong nhóm theo cách riêng của bạn. Chọn người kể chuyện hay nhất trong nhóm.

Gợi ý: 

There was a girl called Little Red Riding Hood, she lived in a wood. One day, she walked through the woods to visit and bring cakes to her sick grandmother. On the way, she was picking some flowers on the side of the path and she met a wicked wolf. He asked, “Where are you going?”, “I’m going to see my grandmother,” she said. So the wolf had a plan. While she was picking flowers to present to her grandmother, the wolf came to her grandmother’s house first and swallowed her. When the girl arrived, she noticed that her grandmother looked very strange. Her grandmother’s eyes, ears and teeth were big today. Then the girl was also eaten by the wolf. Luckily, a woodcutter heard the scream and ran to the house to save Little Red Riding Hood and her grandma. The wolf ran away into the forest.

Dịch:

Có một cô gái tên là cô bé quàng khăn đỏ, cô sống trong một khu rừng. Một ngày, cô đi băng qua rừng để thăm và mang bánh cho người bà đang bị ốm của mình. Trên đường đi, khi cô đang hái một vài bông hoa ở ven đường thì gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”, “Tôi đang đi thăm bà của mình”, cô trả lời. Thấy thế con sói đã lên kế hoạch. Trong khi cô đang hái hoa để tặng bà, nó đã đến nhà của bà trước và nuốt chửng bà vào bụng. Khi cô gái đến, cô phát hiện bà mình nhìn rất khác. Mắt, tai và răng của bà hôm nay rất to. Sau đó cô gái đã suýt bị con sói ăn thịt. May mắn thay, có một người tiều phu nghe thấy tiếng hét đã chạy tới ngôi nhà để cứu cô bé quàng khăn đỏ và bà của mình. Con sói cũng bỏ trốn vào trong rừng. 

3. Work in groups. Discuss and write an ending for the fairy tale. Share it with other groupsThực hành theo nhóm. Thảo luận và viết một cái kết cho câu chuyện cổ tích này. Chia sẻ kết quả với các nhóm khác.

Gợi ý:

The woodcutter quickly chased and shot down the wicked wolf. The little girl and her grandmother are safe. From then on, the Little Red Riding Hood can visit and pick flowers to give granny without fear of being attacked and eaten by the wolf.

Dịch: 

Bác tiều phu đã nhanh chóng đuổi theo và bắn hạ con sói gian ác đó. Cô bé và bà của mình đều an toàn. Từ đó trở đi, cô bé quàng khăn đỏ có thể đến thăm và hái những bông hoa tặng bà mà không còn lo sợ sẽ bị con sói tấn công và ăn thịt nữa.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 6: Folk tales

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unti 6 Lớp 8 - A closer look 2
Unit 6 Lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Admin

Viết một bình luận