Unit 5 Lớp 9: Skills 1

Skills 1

(phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? – Đọc bài báo sau về chùa Hương. Nhìn vào các từ  bảng rồi tìm những từ đó trong đoạn văn và gạch chân. Chúng có nghĩa là gì?

  • vast (a): rộng, to lớn
  • pilgrim (n): người hành hương – đi đến 1 vùng đất linh thiêng vì lý do tôn giáo.
  • theme (n): chủ đề
  • backdrop (n): tấm màn lớn
  • reign (n): triều đại

2. Read the article again and answer the questionsĐọc lại bài báo và trả lời câu hỏi.

  1. Where is the Perfume Pagoda located?

=> It is in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

  1. What does the complex of the Perfume Pagoda include?

=> It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, and the Perfume Temple.

  1. Where is the centre of this complex located?

=> It is located in Huong Tich Cavern.

  1. What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

=> Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry.

  1. Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

=> Pilgrims from all over Viet Nam do.

3. Work in pairs. Below are some of the things that have caused damage to the man-made wonders of Viet Nam. Put them in order of seriousness. Give your reasons. Can you add any more?Làm việc theo cặp. Dưới đây là một vài điều gây hại cho kì quan nhân tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Bạn có muốn thêm gì không?

Answer: c – e – d – b – a

4a. Work in pairs. Use the ideas in 3 to suggest ways to protect and preserve the man-made wonders of Viet Nam.- Làm việc theo cặp. Sử dụng những ý tưởng trong bài 3 để gợi ý cách bảo vệ  và bảo tồn các kì quan nhân tạo của Việt Nam.

A: It is reported that many of Vietnamese man-made wonders have been damaged. What should we do to protect and preserve them?

B: I suggest limiting the number of tourists who visit man-made wonders.

A: That’s sounds great. I’d like to suggest raising money for the cost of tour and use it for restore and preserve them.

B: How about give the rules for preserve them?

b. Report your best ideas to the classThuyết trình những ý tưởng hay nhất cho cả lớp nghe.

I am behalf of our pairs to talk about our ideas.

We suggested that local government should limit the number of tourists visiting man-made wonders and give more rules to protect them. And then we can raise money for the cost of tour and use it for restore and preserve them.

Giải bài tập tiếng Anh 9 Unit 5: Wonders Of Viet Nam 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 Lớp 9: Communication
Unit 5 Lớp 9: Skills 2
Tác giả: Hương Giang

Viết một bình luận