Unit 5 Lớp 8 – Skills 2

Skills 2

(phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Work in pairs. Describe the picture and answer the questionsLàm theo cặp. Miêu tả tranh và câu trả lời bên dưới.

Describe:

The photo shows Saint Giong riding a horse, holding young trees to fight foreign invaders.

Answer the questions:

1. Who is Saint Giong?

⇒ According to the legend, he is a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight.

2. What did he do for the country?

⇒ He defended the country from foreign invaders – the An.

Dịch:

Miêu tả: 

Bức ảnh là hình ảnh thánh gióng đang cưỡi ngựa, cầm những cây tre đi đánh giặc ngoại xâm. 

Trả lời câu hỏi:

1. Ai là thánh Gióng?

⇒ Theo như truyền thuyết, ông là một vị anh hùng trong thần thoại bởi vì ông lớn lên từ một đứa trẻ 3 tuổi và trở thành người khổng lồ chỉ trong một đêm. 

2. Ông ấy đã làm gì cho đất nước?

⇒ Ông đã bảo vệ đất nước khỏi bè lũ xâm lược – giặc Ân. 

2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or CNghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.

Audio scripts:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders – the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th Lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Dịch:

Lễ hội thánh Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ người anh hùng Thánh Gióng. Ông được coi như một vị anh hùng trong thần thoại bởi vì ông lớn lên từ một đứa trẻ 3 tuổi thành 1 người khổng lồ chỉ sau một đêm. Ông được thờ cúng nhờ có công bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm – Giặc Ân. 

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch nhưng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị các trang phục truyền thống cho đám rước và buổi biểu diễn lễ hội trước một tháng. Trong suốt lễ hội, lễ rước bắt đầu tại đền mẹ và đi đến đền Thượng nơi mà diễn ra buổi lễ tôn giáo. Khi màn đêm buông xuống, một vở chèo sẽ diễn ra. Sau khi lễ hội kết thúc với lễ rước kiệu tạ ơn vào ngày 12. 

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta với đất mẹ và sự gìn giữ di sản văn hóa. 

1. B 2. A 3. C

Dịch:

1. Lễ hội thánh Gióng được tổ chức tại thị xã Sóc Sơn, Hà Nội. 

2. Lễ hội này được tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng, người đã đánh thắng giặc Ân. 

3. Lễ hội được tổ chức từ mùng 6 đến 12 tháng 4 âm lịch. 

3. Listen to talk again and write answers to the questions below – Nghe bài nói và viết câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam?

⇒ He grew from a three-year-old child into a giant overnight

2. When do the preparations for the festival begin?

⇒ People start preparing one month before the festival.

3. What kind of ceremony takes place after the procession?

⇒ It’s a religious ceremony.

4. What happens when night falls?

⇒ When night falls, a cheo play is performed.

5. How important is this festival?

⇒ It shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Dịch:

1. Thánh Gióng và các vị anh hùng khác của Việt Nam khác nhau như thế nào?

⇒ Thánh Gióng lớn lên từ một cậu bé 3 tuổi thành  một người khổng lồ chỉ sau một đêm. 

2. Khi nào thì sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu?

⇒ Mọi người bắt đầu chuẩn bị trước 1 tháng khi lễ hội. 

3. Nghi lễ gì được tổ chức sau lễ rước kiệu?

⇒ Nghi lễ tôn giáo. 

4. Điều gì sẽ xảy ra khi mà đêm buông xuống?

⇒ Khi màn đêm buông xuống, một vở chèo được biểu diễn. 

5. Lễ hội này quan trọng như thế nào?

⇒ Nó thể hiện tình yêu với đất mẹ và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta. 

4. Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like bestUse the word webs below to take notes – Làm theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.

I like the flower garlands and coloured lanterns festival.

It’s held in Hoi An Ancient Town, Quang Nam. 

It’s held on the 1st, every Saturday and on Buddha’s birthday. 

It commemorates Buddha’s Birthday and is meant to honor the cultural and spiritual values ​​of the Vietnamese people.

It’s impressive because there are many tourists joining it.

The main activities are releasing flower lights from the boat, praying for peace for family and floating on the Hoai River, watching the panoramic view of the ancient town shimmering at night. 

I like this festival because I can see the sparkling beauty of Hoi An at night. 

I also like it because it is so meaningful.

Dịch:

Tôi thích lễ hội thả đèn hoa đăng. 

Nó được tổ chức ở phố cổ Hội An, Quảng Nam. 

Nó được diễn ra vào mùng 1, các ngày thứ 7 và trong ngày lễ Phật Đản. 

Nó kỉ niệm ngày sinh của Phật và mang ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa  và tinh thần của dân tộc Việt Nam. 

Nó gây ấn tượng bởi có rất nhiều du khách tham gia. 

Các hoạt động chính là thả đèn hoa đăng trên thuyền, cầu bình an cho gia đình và lênh đênh trên dòng sông Hoài, ngắm toàn cảnh phố cổ lung linh trong đêm. 

Tôi thích lễ hội này vì tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của Hội An về đêm. 

Tôi cũng thích vì nó mang ý nghĩa lớn. 

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Flower garlands and coloured lanterns festival: Lễ hội thả đèn hoa đăng 

Spiritual (adj): Thuộc về tinh thần

Ancient Town (n): Phố Cổ

Panoramic (adj): Toàn cảnh 

Shimmering (adj): Lung linh 

Sparkling (adj): Lung linh 

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentencesBây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

Gợi ý:

I like the flower garlands and coloured lanterns festival. It’s held in Hoi An Ancient Town, which is known as the most poetic city in Quang Nam on 1st, every Saturday and on Buddha’s birthday. This festival commemorates Buddha’s Birthday and is meant to honor the cultural and spiritual values ​​of the Vietnamese people. It’s impressive because there are many tourists joining it. Moreover, there are many interesting experiences going on here. The main activities are releasing flower lights from the boat, praying for peace for family and then floating on the Hoai River, watching the panoramic view of the ancient town shimmering at night. I like this festival because I can see the sparkling beauty of Hoi An at night. I also like it because it is so meaningful.

Dịch:

Tôi thích nhất là lễ hội thả đèn hoa đăng. Nó được tổ chức ở phố cổ Hội An, nơi được mệnh danh là thành phố thơ mộng nhất Quảng Nam vào ngày mùng 1, các ngày thứ bảy và ngày lễ Phật Đản. Lễ hội này kỉ niệm ngày sinh của Phật và mang ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa  và tinh thần của dân tộc Việt Nam. 

Nó gây ấn tượng bởi có rất nhiều du khách tham gia. Ngoài ra, có rất nhiều những trải nghiệm thú vị diễn ra tại đây. Các hoạt động chính là thả đèn hoa đăng trên thuyền, cầu bình an cho gia đình và sau đó lênh đênh trên dòng sông Hoài, ngắm toàn cảnh phố cổ lung linh trong đêm. Tôi thích lễ hội này vì tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của Hội An về đêm. Tôi cũng thích vì nó mang ý nghĩa lớn. 

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam

2/5 - (1 bình chọn)
2/5 - (1 bình chọn)
Unit 5 Lớp 8 - Skills 1
Unit 5 Lớp 8 - Looking back
Tác giả: Admin

3 bình luận về “Unit 5 Lớp 8 – Skills 2”

Viết một bình luận