Unit 5 Lớp 8 – Skills 1

Skills 1

(phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Below are pictures from websites about festivals in Viet Nam. Work in groups to answer the following questions – Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

1. What are the people doing in each picture?

⇒ They are performing worshipping ceremonies.

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival?

⇒ 18 Hung Kings. 

3. Who do people worship at the Huong Pagoda Festival? 

⇒ People worship the Buddha. 

Dịch:

1. Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?

⇒ Họ đang làm nghi lễ thờ cúng. 

2. Mọi người thờ phụng ai trong lễ hội đền Hùng?

⇒ 18 vị vua Hùng. 

3. Mọi người thờ cúng ai trong lễ hội chùa Hương?

⇒ Mọi người thờ Phật. 

 2. Now read the information about these festivals to check your ideas Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội để kiểm tra ý kiến của em.

Dịch:

A: Lễ hội đền vua Hùng diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 11 của tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ. Lễ hội này được tổ chức để thờ cúng các vị vua Hùng người đã có công xây dựng đất nước và cũng là các vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội cso đám rước kiệu Vua từ chân núi Nghĩa Linh đến đền Cao trên đỉnh núi. Tại đây, có một nghi lễ dâng hương và các món đặc sản như bánh Chưng, bánh Dày và mâm ngũ quả cho các vị vua. Hơn nữa, cũng có những hoạt động rất thú vị như đánh đu, múa sư tử, đấu vật và biểu diễn hát xoan. 

B: Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài khoảng 3 tháng từ đầu tháng 3 âm lịch. Trong suốt lễ hội, các khách du lịch đến từ khắp nơi trên cả nước và làm lễ dâng hương, hoa, quả và bánh kẹo để thờ Phật tại chùa. Ngoài nghi lễ, mọi người còn tham gia vào các hoạt động như leo núi, khám phá hang động và chụp các cảnh đẹp. 

3. Find words / phrases in the passages that have similar meaning to these words or phrases Tìm những từ/ cụm từ trong đoạn văn mà có ý nghĩa tương tự với những từ hoặc cụm từ này.

1. Kings = emperors – Vua, các vị hoàng đế. 

2. includes as an important part of something = features – Bao gồm những nét đặc trưng. 

3. interesting, full of fun = Joyful – thú vị 

4. from abroad = from oversea – từ nước ngoài

5. going for a long walk = hiking – leo

6. natural surroundings = scenery – cảnh đẹp, phong cảnh

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Emperor (n): Hoàng đế 

Feature (n): Nét đặc trưng 

Joyful (adj): Thú vị 

Hiking (v): Leo núi 

4. Read the information again and answer the following questions Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.

Gợi ý: 

1. When does the Hung King Temple Festival take place?

⇒ From the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho

2. What is included in the offerings to the Hung Kings?

⇒ People offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays.

3. Why is it joyful to go to the Hung King Temple Festival?

⇒ Because it has many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

4. What do people do to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

⇒ They join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda.

5. Which of the activities at the Huong Pagoda Festival do you like most?

⇒ I like hiking in the mountains, exploring caves.

 Dịch:

1. Khi nào thì lễ hội đền Hùng được diễn ra?

⇒ Từ mùng 8 đến 11 của tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ. 

2. Những lễ vật để dâng lên vua Hùng gồm những gì?

⇒ Mọi người dâng hương và các món đặc sản như bánh Chưng, bánh Dày và mâm ngũ quả. 

3. Tại sao nó lại thú vị khi tham gia vào lễ hội đền Hùng?

⇒ Bởi vì nó có rất nhiều các hoạt động bao gồm đánh đu, múa lân, đấu vật và hát xoan. 

4. Mọi người làm gì để cúng Phật vào lễ hội Phật Giáo?

⇒ Họ tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến.

5. Những hoạt động nào được diễn ra tại chùa Hương mà bạn thích nhất?

⇒ Tôi thích leo núi và khám phá hang động. 

5. a. Work in pairs. Your teacher is organising a trip. You have two options: going to Huong Pagoda or going to Hung King Temple. You have to decide the following Làm theo cặp. Giáo viên của em đang tổ chức một chuyến đi. Em có 2 lựa chọn: đi chùa Hương hoặc đi Đền Hùng. Em phải quyết định như sau:

  • Which place do you prefer to go to? Explain your choiceNơi nào bạn thích đi hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.

Example: I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel along Yen Stream by boat. How about you? – Tôi thích đi chùa Hương hơn bởi vì tôi thực sự muốn đi du lịch dọc suối Yến bằng thuyền. Còn bạn thì sao?

  • What things should you take with you? Why? Bạn mang thứ gì theo? Tại sao?

Example: I think we should take a bottle of water because we’ll need it when we’re climbing the mountain – Tôi nghĩ là chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ cần nó khi chúng tôi leo núi.

Gợi ý:

1. I would like to go to Hung King Temple because it’s one of the most important and meaningful festivals of the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there – Tôi muốn đến lễ hội đền Hùng bởi vì nó là một trong những lễ hội quan trọng và có ý nghĩa của nước ta. Ngoài ra nó có rất nhiều những hoạt động thú vị. 

2.

– I think we should take fruits, flowers and and incense to offer – Tôi nghĩ nên mang theo hoa quả, hoa và hương để dâng lên. 

– We should bring a camera to capture beautiful images and interesting activities of the festival – Chúng ta nên mang theo một chiếc máy ảnh để chụp lại những bức ảnh đẹp và những hoạt động thú vị của lễ hội. 

– Bring water and an umbrella! I think it is necessary – Mang theo nước và một chiếc ô! Tớ nghĩ nó rất cần thiết.

– How about food, snack? I think we will be hungry – Còn đồ ăn và bim bim thì sao nhỉ? Tớ nghĩ chúng ta sẽ đói đó. 

b. Now report your decisions to the class. Which location is more popular and why?Báo quyết định của em cho lớp.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 Lớp 8 - Communication
Unit 5 Lớp 8 - Skills 2
Tác giả: Admin

Viết một bình luận