Unit 5 Lớp 8 – Project

Project 

(Phần 1-2 trang 57 SGK tiếng Anh 8 mới) 

TALENT SHOW (CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG)

1. Look at the pictures. Ask and answer the questionsNhìn vào hình. Hỏi và trả lời câu hỏi.

Gợi ý:

1. What kind of singing are the people in the pictures performing?

⇒ Chau Van singing, Xoan singing, Quan Ho singing and Don Ca Tai Tu singing.

2. When/Where do they perform these songs?

⇒ Chau Van is often performed in competitions or religious ceremonies in the Nam Dinh, Ha Nam, Ninh Binh and north of VietNam. Xoan is usually performed in early spring, popular in the land of Hung Vuong – Phu Tho, a province in the midlands of Vietnam. Quan Ho is often performed in the Lim Festival, Bac Ninh Province and Red River Delta region in the north. Don Ca Tai Tu is often performed in the south of Viet Nam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festivals.

3. Can you sing any of these?

⇒ No. I can’t. 

Dịch:

1. Những người trong tranh đang biểu diễn kiểu hát gì?

⇒ Hát Chầu Văn, hát Xoan, hát Quan họ, đờn ca tài tử.

2. Khi nào/ ở đâu họ biểu diễn những bài hát này?

⇒ Châu Văn thường được biểu diễn trong các cuộc thi hoặc các nghi lễ tôn giáo ở Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và miền Bắc Việt Nam. Xoan thường được trình diễn vào đầu xuân, phổ biến ở vùng đất Hùng Vương – Phú Thọ, một tỉnh trung du Việt Nam. Quan họ thường được biểu diễn trong Lễ hội Lim, tỉnh Bắc Ninh và vùng đồng bằng sông Hồng phía Bắc. Đờn ca tài tử thường được biểu diễn ở miền Nam Việt Nam, thường là trong các đám cưới, đám giỗ, lễ hội địa phương.

3. Bạn có thể hát được loại nhạc nào không?

⇒ Tôi không. 

2. Plan your performance Lên kế hoạch trình diễn.

1. Work in groups – Làm theo nhóm.

2. Choose a song that is often performed in a festival – Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.

3. Search for information about the song – Tìm kiếm các thông tin về bài hát. 

    – What is the song? – Bài hát gì 

    – Where and when is it often performed? – Được biểu diễn ở đâu, khi nào?

    – What special instrument is needed for the performance? – Loại nhạc cụ nào cần thiết để biểu diễn.

    – Is there anything special about the song? – Có điều gì đặc biệt về bài hát?

4. Present the information to the whole class – Trình bày thông tin cho cả lớp.

5. Perform the song – Trình diễn bài hát

6. Vote for the best performance – Chọn ra tiết mục xuất sắc nhất. 

Gợi ý: 

Ex1:

Hello teachers and friends, today our group would like to perform the song Quan Ho: Beo Dat May Troi. This is one of the good and unique Quan Ho songs that are often performed at the annual Lim festival. The song expresses the lightness and affection of Bac Ninh’s girls.

Dịch:

Chào cô giáo và các bạn, hôm nay nhóm em xin trình bày bài hát Quan Họ: Bèo Dạt Mây Trôi. Đây là một trong những bài hát Quan Họ hay và đặc sắc thường được biểu diễn trong lễ hội Lim hàng năm. Bài hát thể hiện sự nhẹ nhàng, đằm thắm của những người con gái Bắc Ninh.

Ex2: 

Hello class! Our group will bring a performance of Chau Van. Van singing, also known as Chau Van or Hau Dong singing, is a type of traditional Vietnamese singing art. This is a form of music ceremony associated with the ritual of service of the Four Palaces and the worship of Duc Thanh Tran, a Vietnamese folk belief. The main instruments include the Vietnamese two chord guitar, ban, drum and beat. And the song performed today is titled: “Tong Biet”. Invite teacher and you to enjoy!.

Dịch: 

Chào cả lớp! Nhóm của chúng em mang đến tiết mục hát Chầu Văn. Hát văn, còn gọi là chầu văn hay hát hầu đồng, là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam.  Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ (Đạo Mẫu) và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần (Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo), một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Các nhạc cụ chính gồm đàn nguyệt, trống ban, trống đế, phách. Và bài hát được biểu diễn hôm nay mang tên: “Tống Biệt”. Mời cô và các bạn cùng đón xem!

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 Lớp 8 - Looking back
Unit 4 Lớp 8 - Từ vựng Unit 4
Tác giả: Admin

Viết một bình luận