Unit 4 Lớp 8 – Skills 2

Skills 2

(phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partnerNhìn vào hình. Bạn nghĩ đây là truyền thống nào? Chia sẻ những ý kiến của em với bạn học.

I think it is Xoe dance or silk fan dance – Tôi nghĩ đó là múa Xòe hoặc là múa quạt lụa. 

2. Listen to Mai’s presentation and complete the table with no more than three words from the recordingNghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng với không hơn 3 từ từ bài nghe.

Audio scripts:

Today I’m going to tell you about the Xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The Xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Dịch bài nghe:

Hôm nay tôi sẽ nói về điệu múa Xòe, một điệu múa truyền thống của người dân tộc Thái tại Việt Nam. Người Thái đã theo truyền thống này qua nhiều thế hệ. 

Múa Xòe thể hiện đời sống lao động và mong ước của mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được biểu diễn trong cả các buổi tụ tập đông người hay buổi họp mặt riêng tư như lễ kỷ niệm, lễ hội hay đoàn tụ gia đình. 

Múa Xòe có hơn 30 hình thức dựa trên 6 hình thức thời cổ xưa. Phần lớn các điệu của là xòe vòng hoặc “nhảy vòng tròn” bởi vì nó thể hiện sự bình đẳng trong xã hội. Mọi người, từ người trẻ lẫn người già, cũng chung tay tạo nên một vòng trong xung quanh đám lửa và nhảy với nhạc. Bên cạnh múa vòng tròn, còn có những điệu múa với nón, quạt giấy và khăn. 

Người già nói rằng họ không nên phá vỡ truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa và lối sống của người Thái. Như một bài hát dân gian Thái Lan, không có điệu múa xòe, cây lúa sẽ không phát triển và mọi người sẽ không kết hôn.

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Spiritual (adj): thuộc về linh hồn 

Reunion (n): Sự sum họp 

Conical hat (n): Nón lá 

1. happy and wealthy  2. private  3. 30 forms  4. circle dance 
5. social  6. fire  7. music  8. culture and lifestyle

Dịch:

1. Cái gì là truyền thống? ⇒ Điệu múa Xòe. 

2. Điệu múa thể hiện điều gì? ⇒ Đời sống lao động và mong ước cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. 

3. Người ta biểu diễn múa Xòe ở đâu? ⇒ Công khai hoặc riêng tư.

4. Có bao nhiêu hình thức múa Xòe ⇒ Có hơn 30 điệu.

5. Điệu múa nào là phổ biến nhất? ⇒ Điệu múa vòng tròn. 

6. Tại sao nó lại phổ biến? ⇒ Nó thể hiện sự bình đẳng trong xã hội. 

7. Mọi người biểu diễn nó như thế nào? ⇒ Tạo thành vòng tròn xung quanh đám lửa và múa theo nhạc. 

8. Tại sao nên tiếp tục phong tục này? ⇒ Nó phản ánh văn hóa và đời sống của người Thái.  

3. Listen again and tick (✔) true (T) or false (F)Nghe lại và chọn đúng (T) hoặc sai (F).

T – đúng 

F – sai 

1. The xoe dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people –  Điệu múa Xòe là truyền thống của người dân tộc Thái.

2. There are 16 ancient forms of xoe – Có 16 điệu múa Xòe cổ xưa.

3. Only young people perform the circle dance – Chỉ người trẻ mới biểu diễn múa xòe.

4. Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe – Múa với nón, quạt giấy và khăn là một số hình thức của múa xòe.

5. The importance of xoe is expressed in an old Thai song – Tầm quan trọng của múa xòe được thể hiện trong một bài hát cổ của người Thái

4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information givenLàm theo cặp. Đọc về một điệu múa Nhật Bản truyền thống. Hoàn thành câu, sử dụng thông tin được cho.

Gợi ý:

The Obon dance is a traditional Japanese dance. This dance expresses that people have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid – August in many regions of Japan and in mid – July in other regions and people will perform Obon dance at this occasion. There are many different forms in different regions. The most typical form of Obon dance is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage. Some dancers move clockwise and some counter – clockwise. This is one of the most important Japanese’s traditions. Lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival. 

Dịch:

Điệu múa Obon là điệu múa truyền thống của người Nhật Bản. Điệu múa thể hiện rằng mọi người có sự tôn trọng thành kính với tổ tiên của mình. Lễ hội Obon được tổ chức vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng trên Nhật Bản và giữa tháng 7 ở những vùng khác và mọi người sẽ biểu diễn điệu múa Obon vào dịp này. Có rất nhiều loại hình múa ở nhiều vùng miền khác nhau. Điệu múa chính của Obon là múa vòng tròn. Mọi người tạo thành vòng trong xung quanh Yagura, một sân khấu cao bằng gỗ. Một số người múa di chuyển theo vòng kim đồng hồ, số khác sẽ di chuyển ngược lại. Đây là một trong nhiều truyền thống quan trọng của người Nhật. Rất nhiều người trở về đoàn tụ cùng gia đình trong suốt mùa lễ Obon. 

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentenceTưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.

Gợi ý: 

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. It takes place in mid – August in many regions of Japan and in mid – July in other regions. There are many people who come back to reunite with their families during the Obon festival. The most typical form of the Obon dance is circle dance. People make a circle around a yogura, a high wooden stage to perform. I really like this dance because it has a beautiful meaning: People honour their ancestors. 

Dịch: 

Đây là một truyền thống của người Nhật, cái mà mọi người trình diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Nó diễn ra vào giữa tháng 8 ở các vùng miền của nước Nhật và giữa tháng 7 ở một số vùng khác. Có nhiều người người mà trở về nhà để đoàn tụ với gia đình họ trong suốt mùa lễ hội. Điệu múa phổ biến nhất của Obon là múa vòng tròn. Mọi người tạo thành một vòng tròn xung quanh yogura và một sân khấu cao bằng gỗ. Tôi thực sự thích điệu múa này bởi vì ý nghĩa đẹp đẽ của nó: Mọi người tôn kính tổ tiên của họ. 

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideasKhi em hoàn thành, trao đổi công việc của em với bạn học. Họ có thêm gì khác không? Em có thấy lỗi nào trong bài họ không? Chia sẻ ý kiến của em.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 4: Our customs and traditions

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 Lớp 8 - Skills 1
Unit 4 Lớp 8 - Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận