Unit 4 Lớp 8 – Project

Project 

(phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới) 

Customs and traditions: How they have changed?Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?

1. Work in groups of three or four. Decide on a Vietnamese custom or tradition you want to research – Làm theo cặp 3-4 người. Quyết định phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.

2. Individually, interview an older person (your grandmother or your neighbour) about this custom or tradition – Từng cá nhân phỏng vấn người lớn tuổi (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này. 

3. Then interview a younger person (your mother or your teacher) to see if this custom or tradition has changed today – Sau đó phỏng vấn một người trẻ hơn (mẹ bạn hoặc giáo viên) để xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.

4. Back in your group, compare and combine your research results. Then together plan your presentation. Decide which of you will lead each part of the presentation – Trở lại nhóm bạn, so sánh và kết hợp kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.

5. Give your presentation to the rest of the class –  Đưa ra bài thuyết trình của bạn cho lớp.

Gợi ý:

As you know, Vietnam is a multicultural country because there are 54 ethnic groups. It’s also the reason that there are so many special customs and traditions in Vietnam. Today we would like to talk about the tradition of making Chung cake for Tet. For the Vietnamese, Chung cake is a traditional Vietnamese dish on Tet holiday and it expresses the wishes of a good harvest and harmony of the people. Wrapping Chung cake is an opportunity for family members to gather and make together. For the elderly, Chung cakes are often carefully wrapped and boiled to worship their ancestors. It is a delicious cake and is only made on special occasions. Nowadays, in some big cities, the busy lifestyle of modern society prevents people from preparing the cake by themselves. They can buy Chung cakes at the market instead. Therefore, Chung cakes also gradually lose their meaningful value: Family reunion. 

Dịch:

Như bạn biết, Việt Nam là một đất nước đa văn hóa bởi có 54 dân tộc anh em. Nó cũng là lý do mà có rất nhiều những phong tục và truyền thống đặc biệt ở Việt Nam. Hôm nay chúng tôi muốn nói về truyền thống làm bánh Chưng vào ngày Tết. Ở Việt Nam, bánh chưng là món ăn truyền thống của người Việt Nam vào các ngày lễ Tết và nó thể hiện mong ước về một vụ mùa tốt tươi và đất trời ôn hòa. Gói bánh chưng là một cơ hội để các thành viên trong gia đình tụ họp và làm cùng nhau. Với người già, bánh Chưng thường được gói cẩn thận và luộc chín để đem cúng tổ tiên. Ngày nay, tại một số thành phố lớn, cuộc sống bận rộn khiến con người khó có thể tự chuẩn bị và gói bánh được. Họ có thể mua bánh Chưng tại các siêu thị thay vì tự làm. Vì thế mà những chiếc bánh Chưng cũng mất dần đi ý nghĩa của nó: Sự sum họp gia đình.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 4: Our customs and traditions

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 Lớp 8 - Looking back
Review 1 lớp 10: Language
Tác giả: Admin

Viết một bình luận