Unit 3 Lớp 7: Từ vựng

Một số từ vựng trong bài học và từ vựng bổ sung giúp học sinh lớp 6 nắm vững nội dung Unit 3 – Lớp 7: Community Service hơn: 

1. Các hoạt động dịch vụ công cộng

 • community service (n) /kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs/: dịch vụ công cộng
 • charitable (adj) /‘tʃærɪtəbl/: từ thiện
 • start a clean-up campaign: phát động một chiến dịch làm sạch
 • use public transport (bus, tube,…): dùng các phương tiện giao thông công cộng
 • punish people who make graffiti: phạt những người vẽ bậy
 • raise people’s awareness: nâng cao ý thức của mọi người
 • help children: giúp đỡ trẻ em

Unit 3 Lớp 7 từ vựng

2. Một số từ vựng khác

 • benefit (n) /‘benɪfɪt/: lợi ích
 • clean up (n/v) /kli:n ʌp/: dọn sạch
 • disabled people (n) /dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl/: người tàn tật
 • donate (v) /dəʊˈneɪt/: hiến tặng, đóng góp
 • elderly people (n) /‘eldəli ‘pi:pl/: người cao tuổi
 • graffiti /ɡrə’fi:ti/: hình hoặc chữ vẽ trên tường
 • homeless people /‘həʊmləs ‘pi:pl/: người vô gia cư
 • interview (n, v) /‘ɪntərvju:/: cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
 • make a difference /meɪk ə ‘dɪfərəns/: làm thay đổi/tạo nên điều khác biệt
 • mural (n) /‘mjʊərəl/: tranh khổ lớn
 • non-profit organization (n) /nɒn-‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức phi lợi nhuận

>< profit organization (n) /‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức lợi nhuận

 • – nursing home /‘nɜːsɪŋ həʊm/: nhà dưỡng lão/viện dưỡng lão
 • – organisation (n) /,ɔ:gənai’zeiʃn/: tổ chức
 • – service (n) /‘sɜːrvɪs/: dịch vụ
 • –  shelter (n) /‘ʃeltər/: mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ
 • – street children (n) /stri:t ‘tʃɪldrən/: trẻ em đường phố
 • – traffic jam (n) /’træfɪk dʒæm/: ùn tắc giao thông
 • – tutor (n/v) /‘tju:tər/: thầy dạy kèm
 • – volunteer (n/v) /,vɒlən’tɪər/: người tình nguyện/đi tình nguyện

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt Unit 3 lớp 7:

Giải bài tập tiếng Anh Unit 3 Lớp 7: Community Service

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 lớp 10: Project
Từ vựng Unit 5
Tác giả: Khánh Linh

Viết một bình luận