Unit 3 lớp 10: Listening

Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Do you know these artists? What are their names?(Bạn có biết những nghệ sĩ này không? Tên của họ là gì?)

Unit 3 lớp 10: Listening
1. Trinh Cong Son 2. Luu Huu Phuoc
3. Michael Jackson 4. Elton John

2. Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it. (Lắng nghe đoạn trích bài hát sau. Trao đổi với bạn bè về suy nghĩ, cảm nhận của bạn khi bạn nghe chúng.)

– It is “Tien Quan Ca” by Van Cao – the National Anthem of Viet Nam. The song sounds holy and leaves me a sense of patriotism since I think of what our people have been through and how strong and brave we were to regain the independence.

(Bài hát này có tên Tiến Quân Ca – Quốc ca Việt Nam do Văn Cao sáng tác. Bài hát nghe thật linh thiêng và làm tôi cảm thấy thật yêu nước vì tôi nghĩ tới những gì nhân dân ta đã trải qua và chúng ta đã mạnh mẽ và gan dạ như thế nào để dành lại nền độc lập.

3. Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer. (Bây giờ, hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa Anna và Nam. Họ đang nói về điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.)

c. Favourite songs

Nội dung bài nghe:

Anna: What are you listening to, Nam?

Sam: “I Have a Dream” by ABBA.

Anna: Can you sing the song?

Sam: Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it.

Anna: Really? How nice! What is your favourite kind of music, Nam?

Sam: Inspirational.

Anna: Could you give me the names of some inspirational songs you like?

Nam: “Tien Quan Ca” by Van Cao, “Noi Vong Tay Lon” by Trinh Cong Son, “Circle of Life” by Elton John and Tim Rice, and “We Are the World” by Michael Jackson and Lionel Richie.

Anna: Why do you like these songs?

Nam: Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love.

Anna: Incredible! It seems you know a lot of English songs.

Hướng dẫn dịch:

Anna: Cậu đang nghe gì vậy, Nam?

Sam: Bài “I Have a Dream” của ABBA.

Anna: Cậu có thể hát bài hát đó không?

Sam: Chắc chắn rồi. Hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam đều có thể hát bài hát này.

Anna: Thật chứ? Tuyệt vời! Vậy thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì thế Nam?

Sam: Thể loại truyền cảm hứng.

Anna: Bạn có thể cho tôi tên của một số bài hát truyền cảm hứng mà bạn thích?

Nam: “Tiến Quân Ca” của Văn Cao, “Nối Vòng Tay Lớn” của Trịnh Công Sơn, “Circle of Life” của Elton John và Tim Rice, và “We Are the World” của Michael Jackson và Lionel Richie.

Anna: Tại sao bạn thích những bài hát này thế?

Nam: Bởi vì nó truyền cảm hứng cho tôi và tôi có thể rút ra bài học về  lòng yêu nước, bác ái, hy vọng và tình yêu.

Anna: Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ như bạn đã biết rất nhiều bài hát tiếng Anh.

4. Listen to the recording again. Give short answers to the following questions.(Nghe lại đoạn băng. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1. Nam đang nghe bài hát gì?

2. Thể loại nhạc yêu thích của cậu ấy là gì?

3. Các bài hát yêu thích của Nam ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào?

4. Thể loại nhạc yêu thích của Anna là gì?

1. “I have a dream” by ABBA. (“Tôi có một giấc mơ” của ABBA. )

2. Inspirational songs. (Những bản nhạc truyền cảm hứng.)

3. His favourite songs inspire him, and he can learn lessons from them. (Các bài hát yêu thích của cậu ấy đã  truyền cảm hứng cho cậu và cậu ấy có thể học được nhiều bài học từ chúng. )

4. Rap or hip-hop (Nhạc rap hoặc hip-hop.)

5. Work with a partner. Tell him / her about your favourite music. Give reasons. (Làm nhóm với bạn. Trao đổi với nhau về thể loại nhạc yêu thích của mình rồi đưa ra lí do giải thích.)

My favorite genre of music is country music. I am into its slow melody and lyrics. Most of the songs are about stories of one’s life, which inspire me a lot and help me learn some lessons. Some songs even boost my feelings up whenever I feel not okay.

Thể loại nhạc yêu thích của tôi là nhạc đồng quê. Tôi thích giai điệu chậm rãi cũng như lời nhạc của nó. Phần lớn các bài hát kể về câu chuyện cuộc đời, các đã ruyền cảm hứng cho tôi rất nhiều và giúp tôi học được một số bài học. Một số bài hát còn làm tâm trạng tôi phấn khởi mỗi lần tôi cảm thấy không khỏe.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 3 lớp 10: Speaking
Unit 3 lớp 10: Writing
Tác giả: Admin

Viết một bình luận