Unit 2 Lớp 8 – Từ vựng Unit 2

Từ vựng Unit 2

Dưới đây là một số từ vựng quan trọng có trong bài mà mình đã liệt kê ra, hãy ghi nhớ nó để có thể hiểu và hoàn thành tốt các phần bài tập trong Unit 2 nhé!

Harvest (n): Vụ mùa, mùa thu hoạch 

Expect (v): Mong chờ, đoán trước 

Buffalo – drawn cart (n): Xe bò kéo 

Cart (n): Xe kéo 

Kite (n): Diều 

Envious (adj): Ghen tị 

Crop (v): Trồng trọt 

Heard (v): Chăn, dắt

Paddy field (n): Cánh đồng lúa  

Drying the rice: Phơi thóc 

Loading the rice: Chất lúa lên xe 

Nomadic (n): Dân du mục

Put up: Dựng 

Blossom (n): Hoa của cây ăn quả 

Brave (adj): Dũng cảm 

Hay (n): Cỏ khô 

Pole (n): Cột, sào 

Camel (n): Con lạc đà 

Bloom (v): Nở hoa 

Clay (n): Đất sét 

Blossom (n): Hoa (của cây ăn quả)

Blame (v): Phàn nàn 

Blast (n): Vụ nổ 

Densely(adj):  Đông đúc

Optimistically (adj): Tích cực,lạc quan

Calculus (v):  Tính toán

Remote (adj): Xa xôi

Populate (adj): Đông dân

Disturb (v): Gây rối, làm loạn 

Beehive (n): Tổ ong 

Dig (v): Đào, bới 

Pasture (n): Đồng cỏ 

Highland (n): Thảo nguyên 

Brick (n): Gạch

Earthen (adj): Bằng đất 

Stream (n): Dòng suối 

Ngữ pháp quan trọng trong Unit 1

Dưới đây là phần kiến thức ngữ pháp về so sánh cần chú ý. 

1. More/less + trạng từ + (than) là dạng so sánh cho hầu hết các trạng từ có đuôi ly. 

Ex:

Can you walk more slowly? I can’t catch up with you.

(Cậu có thể đi chậm hơn không? Tớ không đuổi kịp được cậu.)

Hanh acts less responsibly than anyone here. 

(Hạnh hành động thiếu trách nhiệm hơn so với bất kỳ ai ở đây.)

2. Trạng từ + er + (than) là dạng so sánh đối với những trạng từ có hình thức giống với tính từ 

Fast – faster – nhanh 

Hard – harder – khó 

early – earlier – sớm 

late – later – muộn 

Ex:

The rain is coming. Let’s run faster. 

(Trời sắp đổ mưa rồi. Hãy chạy nhanh lên.)

3. Một số trạng từ bất quy tắc 

well – better 

badly – worse

Ex:

I believe you’ll do better in the next test.

(Tôi tin bạn sẽ làm tốt hơn trong bài kiểm tra tới.)

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 Lớp 7: Project
Unit 2 Lớp 8 - Getting started
Tác giả: Admin

Viết một bình luận