Unit 2 Lớp 8 – Project

Project

(trang 25 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of:

1. the things you have in your picture. 

2. the activities you can do there. 

Show your drawing to the class and talk about it. 

Dịch:

Làm việc theo nhóm 4 đến 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một nơi mà bạn muốn đến sống ở miền quê. Sau đó lập danh sách:

1. những điều mà bạn có trong bức tranh

2. những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó

Hãy cho cả lớp xem bức tranh của bạn và nói về nó. 

Gợi ý:

1. The things we have in our picture. 

 • yellow – ripened paddy field
 • a small river 
 • a buffalo 
 • a kite 
 • village road 

2. The activities we can do there 

 • swimming in the river 
 • flying the kite 
 • riding a buffalo 
 • see the paddy field and blue sky 
 • Fishing 
 • Biking on the village roads

Our place in the countryside has yellow – ripened paddy fields. It’s so beautiful in the harvest time. Crossing the field is a long poetic river and village road. Purple water lilies are floating in the river. On the shore, a buffalo is slowly grazing grass. In the distance there are the village gate and green bamboo groves. In the clear blue sky, flocks of birds fly. The scene is very peaceful and colorful. 

We will swim in the river or sit fishing by the river. Some of us ride our bikes along the village roads. Others sit to see the yellow – ripened paddy field and blue sky. Then we will ride the buffalo and fly kites together. It’s so fun!. 

Dịch:

1. Những thứ mà chúng tôi có trong bức tranh 

 • Cánh đồng lúa chín vàng 
 • Một con sông nhỏ 
 • Một chú trâu 
 • Một chiếc diều 
 • Con đường làng

2. Những hoạt động mà chúng tôi có thể làm ở đây 

 • Bơi lội dưới dòng sông 
 • Thả diều 
 • Ngắm nhìn cánh đồng lúa và bầu trời xanh 
 • Câu cá 
 • Đạp xe trên đường làng

Nơi của chúng tôi ở miền quê có những cánh đồng lúa chín vàng. Nó rất đẹp vào mùa thu hoạch. Vắt ngang cách đồng là một con sông dài thơ mộng và đường làng. Những bông hoa súng tím đang trôi lững lờ giữa dòng sông. Trên bờ, một chú trâu đang lững thững gặm cỏ. Phía xa xa là cánh cổng làng và những bụi tre xanh rì rào. Trên bầu trời trong xanh, những đàn chim đang nối đuôi bay. Khung cảnh thật yên bình và nhiều màu sắc. 

Chúng tôi sẽ bơi lội dưới dòng sông hoặc ngồi câu cá trên bờ. Một vài người thì đạp xe dọc con đường làng. Số khác lại ngồi ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng ươm và bầu trời trong xanh. Sau đó chúng tôi sẽ cưỡi trâu và cùng nhau thả những cánh nhiều. Thật là vui!

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 2 Lớp 8 - Looking back
Từ vựng Unit 4
Tác giả: Admin

Viết một bình luận