Unit 11 Lớp 8 – Skills 2

Skills 2 

(phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Listen to the conversation and choose the best summaryNghe bài đàm thoại và chọn ra tóm tắt hay nhất.

 

Audio script:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk on science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and developing ways to get high yields in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, so overcrowding won’t be a problem any more…

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and on the Internet.

Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yields in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…

Nick: You’re right: so many new problems…

Dịch:

Nick: Này, Dương và Châu, các cậu có nhớ buổi nói chuyện của Tiến sĩ Nelson về khoa học và công nghệ không?

Châu: Có. Chú ấy nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của thế giới trong tương lai.

Nick: Đúng vậy. Tớ  nghĩ nạn đói trên thế giới đang là một vấn đề nan giải và việc phát triển các cách để đạt được năng suất cao trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.

Dương: Ý hay đấy. Ngoài ra, chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác, vì vậy tình trạng quá tải sẽ không còn là vấn đề nữa …

Nick: Và tớ thích ý tưởng học tại nhà với robots và trên mạng.

Dương: Và không có sách giấy nữa. Chúng ta sẽ dùng sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.

Chau: Điều đó nghe có vẻ không có lợi cho tớ. Tớ vẫn muốn đi học. Tớ muốn giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo tớ, khoa học công nghệ sẽ mang đến cho con người những vấn đề mới.

Dương: Ví dụ như cái gì?

Chau: Chà, robot sẽ mang lại thất nghiệp, năng suất cao trong nông nghiệp có thể phá hủy môi trường và việc đưa người lên sao Hỏa có thể gây ô nhiễm …

Nick: Cậu nói đúng: rất nhiều vấn đề mới …

Gợi ý:

⇒ The best summary is

B. The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.

Dịch:

A.Những lợi ích mà tiến bộ khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.

B.Những lợi ích và hạn chế mà tiến bộ của khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.

C.Những hạn chế mà tiến bộ của khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear themNghe lần nữa bài đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà em nghe được.

 

Gợi ý:

1. problems  2. high yields 
4. overcrowding 6. bring unemployment

Dịch:

1. Problems – Các vấn đề

2. High yields – Năng suất cao

3. The moon – Mặt trăng 

4. overcrowding – Quá đông đúc

5. On the television – Trên tivi 

6. Bring unemployment – dẫn đến thất nghiệp 

3. Listen again and answer the questionsNghe lần nữa và trả lời câu hỏi.

 

Gợi ý:

1. High yields in farming will help feed the growing population on earth.

2. We may be able to live on other planets.

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, and on the Internet.

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems.

Dịch:

1. Cái gì sẽ giúp nuôi sống lượng dân số lớn trên trái đất? 

⇒ Năng suất cao trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng cao trên trái đất. 

2. Chúng ta có thể sống ở đâu? 

⇒ Chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác.

3. Nick nói cậu ấy thích gì?

⇒ Anh ấy nói rằng anh ấy thích ý tưởng có các bài học ở nhà với một con robot và trên Internet.

4. Châu có nghĩ khoa học và công nghệ mang lại nhiều vấn đề không?

⇒ Có, cô ấy có.

5. Nick nghĩ gì trong phần kết thúc của cuộc đối thoại?

⇒ Anh ấy nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề mới.

4. Look at the sample paragraph and fill the outline belowNhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.

Hướng dẫn dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng những người máy chỉ mang lại các lợi ích cho con người trong tương lai. Những người máy cũng sẽ có một vài ảnh hưởng tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt đỏ và chúng ta sẽ phải tốn nhiều tiền để mua và sửa chữa chúng. Thứ hai, người máy trong các nhà máy sẽ có thể làm được mọi việc những người công nhân làm, vì thế người máy khiến họ mất việc. Thứ ba, người máy trong gia đình của chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc nhà, vì thế chúng ta sẽ trở nên lười biếng và kém năng động. Nói tóm lại, người máy sẽ giúp được nhiều việc cho chúng ta nhưng chúng có lẽ không cải thiện được chất lượng cuộc sống của chúng ta. 

Gợi ý:

Introduction: disagree

Idea 1: Robots are expensive. People spend too much money buying and fixing them.

Idea 2: Robots make workers jobless.

Idea 3: Robots make us lazy and inactive.

Conclusion: not always good.

Dịch:

Giới thiệu: không đồng ý

Ý kiến 1: Robot đắt tiền. Mọi người tốn quá nhiều tiền để mua và sửa chữa chúng.

Ý kiến 2: Robot khiến người lao động mất việc làm.

Ý kiến 3: Robot khiến chúng ta lười biếng và không hoạt động.

Kết luận: không phải lúc nào cũng tốt.

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.

Do you agree or disagree with the following idea?Bạn có đồng ý hoặc không đồng ý với ý sau?

With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ có lợi nhiều từ việc tự học ở nhà.

Gợi ý:

I don’t agree with this opinion. We can’t deny the benefits that technology brings. With technology, students can search for more information, learn and understand more things. However, we still need teachers to explain to us. Sometimes when we do not understand, or misinterpret the idea of ​​the lesson, the teacher will help us to get it right.

Dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến ​​này. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà công nghệ mang lại. Với công nghệ, sinh viên có thể tìm kiếm thêm thông tin, học hỏi và hiểu thêm nhiều điều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần giáo viên giải thích cho chúng tôi. Đôi khi chúng ta không hiểu, hoặc hiểu sai ý của bài, thầy cô sẽ giúp chúng ta làm đúng.

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Unemployment (n): Thất nghiệp

Yields (n): Năng suất

Benefit (n): Lợi ích

Drawback (n): Tác hại

Jobless (adj): Không có việc làm

Inactive (adj): Thụ động

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt Unit 11 lớp 8:

[/box]

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 11: My new school 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 11 Lớp 8 - Skills 1
Unit 11 Lớp 8 - Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận