Unit 11 Lớp 8 – Communication

Communication 

(phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Match the inventors in A with their inventions in BNối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.

Gợi ý:

1-g 2-d 3-a 4-f
5-b 6-c 7-e

Dịch:

1. Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn.

2. Ngài Alexander Fleming đã phát hiện ra penicillin.

3. Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại.

4. Anh em nhà Wright đã phát minh ra máy bay.

5. James Watt phát minh ra động cơ hơi nước.

6. Mark Zuckerberg đã phát minh ra Facebook.

7. Tim Berners-Lee đã phát minh ra Internet.

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful? Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?

Gợi ý:

A: In my opinion, penicillin is a great invention in the medical world. Because it is a useful antibiotic that helps in treating diseases such as sore throat, otitis media …

B: Sure, but Edison’s invention of the light bulb is also really important. It brings light to people, helps people to work and active easily in the evening.

C: Yes, I agree. 

Dịch:

A: Theo tôi, penicillin là một phát minh vĩ đại trong thế giới y học. Vì nó là một loại kháng sinh hữu ích hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm họng, viêm tai giữa…

B: Chắc chắn rồi, nhưng phát minh ra bóng đèn của Edison cũng thực sự quan trọng. Nó mang lại ánh sáng cho con người, giúp con người làm việc và hoạt động dễ dàng vào buổi tối.

C: Vâng, tôi đồng ý.

3.a. Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephoneHà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua mà trong đó có đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, người phát minh ra điện thoại.

Hướng dẫn dịch:

Hà: Ông sinh ra khi nào và ở đâu?

Bell: Tôi sinh năm 1847 tại Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland à?

Bell: Đúng thế, tôi đã đến trường Trung học Hoàng gia.

Hà: Ông thích môn học nào nhất?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là môn sinh học.

Hà: Bạn đã vào đại học đúng không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đến Đại học Edinburgh và sau đó là Đại học London.

Hà: Ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi dạy người câm điếc ở Boston, Hoa Kỳ.

Hà: Ông phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: Ồ, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi mắc sai lầm

trong khi thực hiện một thử nghiệm …

Hà: Thật thú vị!

3.b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy những gì mà Alexander Bell đã nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.

Gợi ý:

1. Alexander told me that he had gone to the Royal High School.

2. He said that he had always liked sciences, especially biology. 

3. Alexander told me that he had invented the telephone quite by chance in 1876. 

4. He said that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

Dịch:

1. Alexander nói với tớ rằng ông ấy đã học tại trường Trung học Hoàng gia.

2. Ông ấy nói rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

3. Alexander nói với tớ rằng ông đã phát minh ra điện thoại khá tình cờ vào năm 1876.

4. Ông ấy nói rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Hoa Kỳ.

4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given Làm theo cặp. Một trong các bạn là một phóng viên, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho.

Tim Berners-Lee: British computer scientist, inventor of the Internet

  • born 8 June 1955 – London
  • 1973 – 1976: Oxford University
  • 1978: joined company called D. G. Nash
  • 1990: built first Web browser
  • 6 August 1991: first website put online

Gợi ý:

A: Hello Mr. Tim. Can I ask you some questions?

B: Of course.

A: When and where were you born?

B: I was born on 8 June 1955 in London. 

A: Which university did you study?

B: I studied in Oxford University from 1973 to 1976.

A: When did you join D.G.Nash company?

B: I joined this company in 1978.

A: Did you build the first Web browser in 1990?

B: Yes, exactly. 

A: So when did it finish?

B: I put online the first website on 6 August 1991.

Dịch:

A: Xin chào ông Tim. Tôi có thể hỏi ông một số câu hỏi không?

B: Tất nhiên rồi.

A: Ông sinh khi nào và ở đâu?

B: Tôi sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

A: Ông đã học trường đại học nào?

B: Tôi học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến năm 1976.

A: Ông đã gia nhập công ty D.G.Nash khi nào?

B: Tôi gia nhập công ty này vào năm 1978.

A: Ông đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990 đúng không?

B: Vâng, chính xác.

A: Vậy nó hoàn thành khi nào?

B: Tôi đưa lên mạng trang web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt Unit 11 lớp 8:

[/box]

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 11: My new school 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 11 Lớp 8 - A closer look 2
Unit 11 Lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Admin

Viết một bình luận