Unit 1 Lớp 10: Project

Project (trang 15 SGK tiếng Anh 10 chương trình mới)

Unit 1 Lớp 10 Project

1. Do a survey. Find out...(Làm khảo sát. Tìm ra…)

Hướng dẫn dịch:

bao nhiêu bạn trong lớp sống trong một gia đình hạt nhân và bao nhiêu bạn sống trong một gia đình mở rộng;

bao nhiêu bạn trong lớp có cả ba mẹ đều đi làm;

bao nhiêu bạn trong lớp bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày đế làm việc nhà;

bao nhiêu bạn trong lớp có ba mẹ dành ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp các bạn ấy làm bài tập về nhà;

Các bạn trong lớp hình dung một gia đình lý tưởng là một gia đình như thế nào;

Gợi ý trả lời:

15 students live in a nuclear family and 19 students live in an extended family.(15 học sinh sống trong gia đình nhỏ gồm ba mẹ vả con cái chung sống và 19 học sinh sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống. )

23 students have both parents working.(23 học sinh có cả ba mẹ đều đi làm.)

31 students spend at least one hour a day doing housework. (31 học sinh bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày dể làm việc nhà.)

15 students have parents spend at least one hous a day helping them with their homework. (15 học sinh lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà.)

Most of my classmates think a family is ideal when parents both work to share the financial burden. Furthermore, they also split the housework. (Bạn cùng lớp mình cho rằng gia đình lý tưởng là ba mẹ cùng làm việc và cùng chia sẻ công việc nhà.)

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class(Làm việc theo nhóm. So sánh thông tin các bạn thu thập được và chuẩn bị trình bày trước lớp.)

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 1 lớp 10: Looking Back
Unit 2 Lớp 8 - Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận