Review 2 Lớp 8 – Skills

Skills 

(phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Read about the Vu Lan Festival in Viet Nam and decide whether the statements are true (T) or false (F)Đọc về Lễ hội Vu Lan ở Việt Nam và quyết định câu nào đúng (T) hay sai (F).

Dịch:

Một vài người gọi nó là “Vu Lan báo hiếu” (Ngày tỏ lòng thành kính với cha mẹ). Lễ hội này được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Nó là một trong những ngày lễ lớn nhất của Việt Nam chỉ sau ngày Tết, và nó được tổ chức trên toàn cả nước, đặc biệt là miền Nam. Trong suốt lễ hội, mọi người tổ chức rất nhiều những hoạt động tình nghĩa và trình diễn các nghi lễ tôn giáo. Họ đến thăm các đền và chùa để thờ cúng, phóng sinh các loài động vật như chim, cá và đốt nhang. Họ cũng mua những món quà và hoa như là lễ vật để thể hiện tình yêu chân thành và sự cảm kích đối với mẹ cha và tổ tiên của mình. 

Rất nhiều người đi đến chùa và dịp lễ này, mang theo hoa hồng đỏ nếu như mẹ của họ còn sống hoặc hoa hồng trắng nếu mẹ họ đã qua đời. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu và sự biết ơn được thể hiện bởi mọi gia đình với tổ tiên của họ. 

Gợi ý:

1. T 2. F 3. T
4. T 5. T

Dịch:

1.Lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày 15 của tháng 7 âm lịch hàng năm. 

2. Lễ Vu Lan được tổ chức chỉ ở miền Nam. 

3. Lễ Vu Lan là ngày lễ truyền thống lớn nhất hàng năm của Việt Nam. 

4. Mọi người mua quà và hoa như muốn bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn của mình với bố mẹ. 

5. Rất nhiều người đến thăm chùa vào dịp lễ này, đem theo hoa đỏ nếu mẹ của họ còn sống. 

2. a. Imagine a foreign tourist is coming to your country. Make notes of six tips about the social customs in your country. Use the following ideas or your ownTưởng tượng một hướng dẫn viên du lịch đang đến đất nước em. Ghi chú 6 bí quyết về những phong tục xã hội ở nước em. Sử dụng những ý sau hoặc của riêng em.

Gợi ý: 

 • Waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table.
 • Say hello to adults in the family when leaving or returning home.
 • You mustn’t wear shorts in pagodas.
 • You should be quiet in dignified places.
 • You should not chew and talk while you eat.

Dịch:

 • Chờ đến khi khách ăn xong mới rời bàn ăn.
 • Chào người lớn trong gia đình khi đi khỏi hoặc trở về nhà.
 • Bạn không được mặc quần ngắn vào chùa.
 • Bạn nên yên lặng ở những nơi trang nghiêm.
 • Bạn không nên nhai và nói chuyện trong khi ăn.

b. Work in pairs. Take turns to tell each other your tips. Do you agree with your partner’s tips?Làm việc theo cặp. Lần lượt kể cho nhau nghe mẹo của bạn. Bạn có đồng ý với lời khuyên của đối tác không?

⇒ Yes. I agree – Có. Tôi đồng ý.

3. Listen to a man talking about social customs in France and Britain. Choose the most appropriate answer A, B, or C to each question Nghe một người đàn ông nói về phong tục xã hội ở Pháp và Anh. Chọn câu trả lời phù hợp nhất A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi.

Gợi ý:

1 – A 2 – B 3 – A 4 – C

Dịch:

1. Theo người đàn ông, người Pháp không thích quá lịch sự mọi lúc.

2. Người Pháp nghĩ rằng người Anh dành toàn bộ thời gian của họ để xin lỗi. 

3. Người Pháp thích nói về nhưng vấn đề lớn khi họ đi tiệc. 

4. Người Anh có lẽ ngạc nhiên nếu khách của họ nói về chính trị.

Audio script:

After living in France for a few months, I realised that I really should stop trying to be so polite all the time. The French seem to find it annoying if you say things like “I’m awfully sorry” because they feel you are wasting their time. It must seem to them that the British spend their whole time apologising! The French don’t really make “small talk” either. Chatting to strangers such as taxi drivers or shop assistants, especially politely, is seen as rather strange. And there is another interesting difference. People at dinner parties in France will expect to take part in a serious discussion. The guests are often asked their opinions on “big issues”. British people enjoy discussions about house prices and education. However, they are sometimes surprised if their guests want to talk about anything serious, such as politics or art.

Dịch:

Sau khi sống ở Pháp vài tháng, tôi nhận ra rằng mình thực sự nên ngừng cố gắng tỏ ra lịch sự như vậy. Người Pháp dường như cảm thấy khó chịu nếu bạn nói những câu như “Tôi vô cùng xin lỗi” vì họ cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian của họ. Đối với họ, dường như người Anh dành toàn bộ thời gian để xin lỗi! Người Pháp cũng không thực sự có những cuộc trò chuyện xã giao. Trò chuyện với những người lạ như tài xế taxi hoặc phụ cửa hàng, đặc biệt là một cách lịch sự, được coi là khá kỳ lạ. Và có một sự khác biệt thú vị khác. Mọi người trong các bữa tiệc tối ở Pháp sẽ mong đợi tham gia vào một cuộc thảo luận nghiêm túc. Các khách mời thường được hỏi ý kiến ​​của họ về “các vấn đề lớn”. Người dân Anh thích thú với các cuộc thảo luận về giá nhà và giáo dục. Tuy nhiên, họ đôi khi ngạc nhiên nếu khách của họ muốn nói về bất cứ điều gì nghiêm trọng, chẳng hạn như chính trị hoặc nghệ thuật.

4. Peter, your British penfriend, is coming to stay with your family for two weeks next month. He has never been to VietNam before. Write a letter to tell him about the social customs in VietNam. You may use the ideas in the speaking section Peter, bạn qua thư người Anh của em sẽ đến ở với gia đình em trong 2 tuần vào tháng tới. Cậu ấy chưa bao giờ đến Việt Nam trước đây. Viết một lá thư kể cho cậu ấy nghe về những phong tục xã hội ở Việt Nam. Em có thể sử dụng những ý sau.

Gợi ý:

Ex1:

Dear Peter,

Thanks a lot for your letter – it was great to hear from you again and we’re delighted you can come and stay with us.

There are some social customs you should remember when you come to my country – VietNam. You should say hello to adults in the family when leaving or returning home. This shows your respect for the elders in the family. You mustn’t wear shorts in pagodas because the temple is a sanctuary. Besides, you should be quiet in dignified places. During meals, you should wait until the guests finish eating before leaving the dinner table and should not chew and talk while you eat.

That’s all for now, then.

We’ll see you at the airport on March 24th.

Best wishes,

Vy

Dịch: 

Peter thân mến,

Cảm ơn rất nhiều về lá thư của bạn – thật vui khi được nghe lại từ bạn và chúng tôi rất vui khi bạn có thể đến và ở lại với chúng tôi.

Có một số phong tục xã hội bạn nên nhớ khi đến đất nước của tôi – Việt Nam. Bạn nên chào người lớn trong gia đình khi rời khỏi nhà hoặc trở về nhà. Điều này thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với những người lớn tuổi trong gia đình. Bạn không được mặc quần đùi vào chùa vì chùa là nơi tôn nghiêm. Bên cạnh đó, bạn nên yên tĩnh ở những nơi trang nghiêm. Trong bữa ăn, bạn nên đợi đến khi khách ăn xong mới rời bàn ăn, không nên vừa nhai vừa nói chuyện trong khi ăn.

Đó là tất cả bây giờ, sau đó.

Chúng tôi sẽ gặp bạn tại sân bay vào ngày 24 tháng 3.

Thân ái, 

Vy

Ex2:

Hi Peter,

I am very glad to receive your letter. Hearing the news that you were going to visit and stay with my family for a while, I was very excited.

To have a good experience in Vietnam, you need to pay attention to these things:

 • Should not speak loudly in public and must queue in public.
 • Don’t take food with your fingers.
 • Placing the chopsticks on top of the rice bowl when finishing a meal.
 • Don’t wear short clothes when you go to the pagoda.

There are many more customs but that’s all for now. We’ll see you at the airport on April 4th.

Best wishes

Minh

Dịch:

Chào Peter,

Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn. Nghe tin bạn sẽ đến thăm và ở với gia đình tôi một thời gian, tôi rất phấn khởi.

Để có một trải nghiệm tốt tại Việt Nam, bạn cần chú ý những điều sau:

 • Không nên nói to nơi công cộng và phải xếp hàng nơi công cộng.
 • Đừng lấy thức ăn bằng ngón tay của bạn.
 • Đặt đũa lên trên bát cơm khi ăn xong.
 • Không mặc quần áo ngắn khi đi lễ chùa.

Còn nhiều phong tục nữa nhưng đó là tất cả bây giờ. Chúng tôi sẽ gặp bạn tại sân bay vào ngày 4 tháng 4.

Thân ái,

Minh

Giải bài tập tiếng Anh Review 2 Lớp 8

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Review 2 Lớp 8 - Language
Unit 7 Lớp 8 - Từ vựng Unit 7
Tác giả: Admin

Viết một bình luận