Unit 8 – Lớp 6: Skills 2

SKILLS 2 (phần 1 – 3 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen to the passages. Who are they about?Nghe các đoạn văn sau. Chúng nói về ai?

Lời thoại:

– Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is judo. I practise at the judo club three times a week.

Chào. Tên tôi là Hai. Tôi yêu thể thao. Tôi chơi bóng chuyền trên trường và tôi thường đạp xe với bố vào cuối tuần. Nhưng môn thể thao ưa thích của tôi là judo. Tôi tập judo tại câu lạc bộ judo 3 lần một tuần. 

– My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing sport very much, but I like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday.

Tên tôi là Alice. Tôi 12 tuổi. Tôi không thích chơi thể thao lắm, nhưng tôi thích xem trượt băng trên TV. Sở thích của tôi là chơi cờ vua. Bạn tôi và tôi chơi cờ vào mỗi thứ Bảy. 

– Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer game in the future.

Chào. Tôi là Bill. Tôi học lớp 6 tại trường THCS Rosemarrick. Sau tiết học, tôi thích chơi điện tử. Trò tôi thích nhất là “Angry Birds”. Tôi thường chơi nửa tiếng trước giờ ăn tối. Tôi mong rằng tôi có thể tạo ra một trò chơi điện tử mới trong tương lai. 

– My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I like playing the guitar and I love to watch football on TV. I don’t do much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Tên tôi là Trung. Tôi có rất nhiều sở thích. Tôi thích chơi ghita và tôi thích xem bóng đá trên TV. Tôi không chơi nhiều thể thao, nhưng tôi thường đi bơi với bạn bè trong những ngày nóng. 

2. Listen to the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence. – Nghe lại các đoạn văn trên. Sau đó ghi đúng (T), ghi sai (F) cho mỗi câu. 

1. (F)

2. (T)

3. (T)

4. (F)

5. (T)

3. Listen to the passages again. Fill in each blank to complete the sentences. – Nghe đoạn văn lần nữa. Điền vào chỗ trông để hoàn thành câu. Mở CD lên và nghe, lưu ý trong lúc nghe nên ghi chú lại từ nghe được vào chỗ trống. Sau khi đã điền hết các bài tập, nghe lại một lần nữa để kiểm tra lại kết quả, nếu sai thì sửa lại cho đúng. 

1. club

2. play

3. watching

4. Bill

5. goes

4. Writing Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues. (Viết về môn thể thao/trò chơi mà bạn yêu thích. Sử dụng những ý tưởng của bạn và những gợi ý sau đây

-Name of the sport/ game – Tên môn thể thao 

-Is it a team or an individual sport/game? – Đó là môn thể thao đồng đội hay cá nhân? 

-How long does it last? – Môn thể thao kéo dài bao lâu? 

-How many phayers are there? – Có bao nhiêu người chơi? 

Gợi ý: 

As you know, there are many kinds of sports such as badminton, volleyball, baseball…. Among them i like walking best because of the following reasons. Firstly, going for a walk is very good for our health. Every day I get up early to jog with my mother. We often walk from our house to the park for about twenty minutes so I feel better. Secondly, it is very easy to do and doesn’t cost much. The only thing you need is a pair of shoes. Finally, you don’t spend much money on sport clothes. You can wear clothes you like. In short, walking is a fun, easy and inexpensive activity; people of all ages and abilities can enjoy it. You should walk every day to keep fit and stay healthy.

Như bạn biết, có rất nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, bóng chày, …. Trong số đó tôi thích đi bộ nhất bởi những lý do sau đây. Đầu tiên, đi bộ rất tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày tôi dậy sớm để đi bộ với mẹ. Chúng tôi thường đi từ nhà đến công viên trong khoảng 20 phút vì vậy tôi cảm thấy khỏe hơn. Thứ hai, rất dễ để đi bộ và nó không tốn nhiều tiến. Bạn chỉ cần một đôi giày. Cuối cùng, bạn không tiêu nhiều tiền vào quần áo thể thao. Bạn có thể mặc những gì mình thích. Ngắn gọn lại, đi bộ là hoạt động rất vui, dễ và rẻ; mọi lứa tuổi và năng lực đều có thể thích nó. Bạn nên đi bộ hàng ngày để thon gọn và giữ sức khỏe. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 8: Sports and Games

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 8 - Lớp 6: Skills 1
Unit 8 - Lớp 6: Looking back
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận