Unit 7 – Lớp 6: Project

PROJECT (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

HOW IMPORTANT IS TV TO YOU? – TV QUAN TRỌNG VỚI BẠN TỚI MỨC NÀO? 

Work in group. Interview your friends, using the questions below. Report your results to the class. – Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn các bạn, sử dụng các câu hỏi dưới đây. Báo cáo lại kết quả trước lớp.  

1. What do you prefer doing in your free time? – Bạn thích làm gì hơn trong thời gian rảnh? 

a. Going out – Đi ra ngoài

b.  Reading books – Đọc sách

c. Watching TV – Xem tivi

d. Other activities. – Những hoạt động khác. 

2. How many hours a day do you watch television? – Mỗi ngày bạn xem tivi bao nhiêu tiếng? 

a. One hour. – Một tiếng

b. Two hours – Hai tiếng

c. Three hours. – Ba tiếng

d. More than three hours. – Hơn ba tiếng

3. Why do you watch TV? – Tại sao bạn xem tivi? 

a. I have nothing else to do – Tôi không còn gì khác để làm. 

b. My parents want me to do it. – Bố mẹ tôi muốn tôi làm vậy. 

c. I like it because it’s entertaining and educational. – Tôi thích vì nó giải trí và có tính giáo dục. 

d. I can go to sleep easily when I watch TV. – Tôi có thể ngủ dễ hơn khi xem tivi.

4. Which of the following do you like to get information from? – Bạn thích lấy thông tin thông qua thứ gì sau đây? 

a. Books – Sách

b. Newspapers – Báo

c. The Internet

d. Television – Truyền hình

5. How long do you think you can live without TV? – Bạn nghĩ bạn có thể sống mà không có tivi trong bao lâu? 

a. I cannot live without TV. – Tôi không thể sống thiếu tivi. 

b. Less than a week. – Ít hơn 1 tuần

c. Less than a month. – Ít hơn 1 tháng

d. I don’t know. – Tôi không biết. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 7: Television

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 - Lớp 6: Looking back
Unit 4 Lớp 7: A closer look 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận