Unit 6 – Lớp 6: Skills 2

SKILLS 2 (phần 1-3 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy. – Mai và mẹ cô ấy đang đi mua sắm cho ngày Tết. Nghe và đánh dấu vào những thứ mà họ mua. 

Họ mua: peach blossoms (hoa đào), new clothes (quần áo mới), a tie (dây cà vạt), sweets (kẹo), chocolate biscuits (bánh quy socola)

Nội dung bài nghe:

Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms? – Mẹ, chúng ta có nên mua một cành hoa đào không? 

Mum: Yes, dear. We’ll buy a beautiful one. – Có chứ con yêu. Chúng ta sẽ mua một cành thật đẹp. 

Mai: And how many banh chung shall we buy? – Và chúng ta nên mua bao nhiêu cái bánh chưng ạ? 

Mum: We won’t buy banh chung, dear. This year, we’ll make them at home. – Chúng ta sẽ không mua bánh chưng con ạ. Năm nay, chúng ta sẽ tự làm chúng tại nhà. 

Mai: Wow …. I like cooking Banh Chung. I will help you with that. – Wow…. Con thích nấu bánh chưng. Con sẽ giúp mẹ. 

Mum: Yes, sure. And I’ll buy some new clothes for you and your brother. – Được, đương nhiên rồi. Và mẹ sẽ mua một vài quần áo mới cho con và em trai. 

Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too? – Cảm ơn mẹ. Chúng ta có nên mua gì cho bố nữa không ạ?

Mum: Yes, we’ll buy a new tie for him. – Có, chúng ta sẽ mua một chiếc cà vạt mới cho ông ấy. 

Mai: Should we buy something for grandma and grandpa? – Chúng ta có nên mua gì đó cho bà và ông không ạ? 

Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and … – Đương nhiên rồi con. Chúng ta sẽ mua cho họ kẹo và….

Mai: And some fruit … – Và hoa quả ….

Mum: No dear, we shouldn’t buy fruit. It’s too early. We should wait until the 30th. – Không con, chúng ta không nên mua hoa quả. Quá sớm. Chúng ta nên chờ cho đến ngày 30. 

Mai: Yeah, Mum. And don’t forget to buy some chocolate biscuits for us. – Vâng mẹ. Và đừng quên mua bánh quy socola cho bọn con nhé. 

Mum: No, I won’t, dear. I will buy you the most delicious biscuits. – Không rồi con. Mẹ sẽ mua cho con loại bánh quy ngon nhất. 

2. Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A. – Nghe lại một lần nữa và viết tên các thứ mà họ sẽ mua cho ai trong cột A.

2. Mai and her brother – new clothes

2. Mai’s dad – a new tie

3. Mai’s grandparents – some sweets

3. Now write an e-mail to a friend about your Tet holiday. Include what you will and won’t do. Also include things people should and shouldn’t do. Use your notes from Speaking and the rest of the unit to help you. – Giờ viết email cho một người bạn nói về ngày Tết của em. Bao gồm những gì em sẽ làm và không làm. Hãy bao gồm cả những gì mọi người nên làm và không nên làm. Sử dụng những ghi chú của phần Nói (Speaking) và phần còn lại của bài học để giúp em. 

Dear Maya,

Tet holiday is coming and I am really excited. I and my sister will clean the furniture and decorate the house with flowers. My father will repaint the house. And my mother will go shopping to buy us some new clothes and snacks. However, we don’t buy fireworks because we will go watch fireworks in My Dinh Square. We don’t cook banh chung also because we don’t have enough time.

What about you? How is your new year holiday? Please tell me in your next letter.

Regards,

Nam

Dịch: 

Gửi Maya,

Kỳ nghỉ tết đang đến và tớ đang rất háo hức. Tớ và chị tớ sẽ lau dọn nội thất và trang trí nhà bằng hoa. Bố tớ sẽ sơn lại nhà. Mẹ tớ sẽ đi mua sắm để mua quần áo mới và đồ ăn vặt cho mọi người. Tuy nhiên, nhà tớ không mua pháo hoa vì chúng tớ sẽ đi ngắm pháo hoa ở Quảng trường Ba Đình. Nhà tớ cũng không nấu bánh chưng vì nhà tớ không có đủ thời gian. 

Còn cậu thì sao? Kỳ nghỉ năm mới của cậu thế nào? Hãy kể cho tớ nghe trong bức thư tới nhé. 

Thân ái, 

Nam. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 6 - Lớp 6: Skills 1
Unit 6 - Lớp 6: Looking back
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận