Unit 5 – Lớp 6: Looking back

Looking back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Label the things in nature you can see in this picture.Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau.

1. mountain

2. waterfall

3. forest

4. cave

5. desert

6. lake

7. beach

8. island

9. valley

2. Write the words. –Viết các từ.

1. scissors

2. sleeping bag

3. compass

4. flash-light/ torch

5. pain killers

6. Plaster

3. Fill the gaps in the following sentences. (Điền vào chỗ trông trong những câu sau)

1. hottest

=> Đó là sa mạc nóng nhất thế giới. 

2. longest

=> Mekong là con sông dài nhất Việt Nam. 

3. highest

=> Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam. 

4. largest

=> Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam. 

5. best

=> Chuyến du thuyền là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. 

4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. 1 is an example.Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B.

A B C
1. Everest a. bay 1-d
2. Loch Lomond b. desert 2-c
3. Ha Long c. freshwater lake 3-a
4. Ayers d. mountain 4-e
5. The Sahara e. rock 5-b

5. Work in pairs and practise the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know.Làm việc theo cặp và luyện tập đoạn hội thoại sau. Thảo luận về tất cả những kỳ quan thiên nhiên trong phần 4 và bất kỳ thông tin liên quan nào mà các em biết.

Hướng dẫn dịch:

A: Everest là gì?

B: Tôi nghĩ nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

A: Loch Lomond là gi?

B: Tôi không biết. Bạn có biết không?

A: Có. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất ở nước Anh.

COMMUNICATION

6. Complete the dialogue.Hoàn thiện đoạn hội thoại sau. 

(1). must

(2) must

(3) must

(4) must

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of the world

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 - Lớp 6: Skills 2
Unit 5 - Lớp 6: Project
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận