Unit 4 – Lớp 6: Skills 2

Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)

LISTENING

Cách học kỹ năng nghe:

Trước khi nghe:

  • Đọc những câu hỏi cẩn thận
  • Quyết định những thông tin nào mà minh cần phải nghe
  • Nghĩ đến những từ mà em có thể nghe được
  • Nghe (tập trung vào) thông tin quan trọng

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa một người lạ và bố của Duy. Điền vào chỗ trông với những từ em nghe được.

Nội dung đoạn hội thoại:

A: Excuse me. Where is the supermarket? (Xin hỏi, siêu thị ở đâu vậy?)

B: Go to the end of this street. It’s on your right. (Đi đến cuối đường này. Nó sẽ nằm ở phía tay phải)

A: And where is the lower secondary school? (Và trường trung học cơ sở ở đâu vậy?)

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left. (Nó ở đường Lê Duẩn. Rẽ lối rẽ phải thứ hai và nó sẽ ở phía tay trái bạn.)

A: Great! Where can I have some coffee? (Thật tuyệt. Vậy tôi có thể tìm thấy cà phê ở đâu vậy?)

B: “Quynh” Café in Tran Quang Dieu Street is a good one. (Quỳnh Café ở đường Trần Quang Diệu là một quán ổn đấy.)

A: How can I get there? (Tôi đến đó như thế nào đây?)

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left. (Đầu tiên rẽ trái, sau đó rẽ phải. Đi thẳng. Nó ở phía tay trái của bạn.)

A: How about an art gallery? (Vậy còn triển lãm mỹ thuật thì sao?)

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right. (Đầu tiên rẽ ở lối rẽ trái thứ ba. Sau đó đi đến hết đường Lê Lợi, và nó ở bên tay phải của bạn.)

(1) the end – ở cuối

(2) right – bên phải

(3) lower secondary school – dưới trường cấp hai

(4) Le Duan Street – đường Lê Duẩn

(5) second right – lối rẽ phải thứ hai

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map.Nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa. Chọn những nơi đúng với từ có trong khung bên dưới. Viết chữ cái A-F lên bản đồ.

1. A. supermarket (siêu thị)

2. C. Secondary school (trường Trung học Cơ sở)

3. F. Quynh café (quán cà phê Quỳnh)

4. D. art gallery (phòng triển lãm nghệ thuật/ triển lãm tranh)

WRITING

3. Tick (√) what you like or don’t like about a neighbourhood.Đánh dấu (√) vào những điều em thích hoặc không thích về một khu phố.

1. sandy beaches

2. heavy traffic

3. many modern building and offices

4. peaceful streets

5. good restaurants and cafes

6. sunny weather

7. busy and crowded streets

8. many shops and markets

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it. – Ghi chú về khu phố của em. Suy nghĩ về những điều em thích và không thích.

Làm tương tự như mục 3.

5. Write a paraghraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about livinf there. Use the information in 4,and Khang’s blog as a model. Viết một đoạn văn nói về khu phố của em những điều em thích hoặc không thích. Sử dụng các thông tin trong bài 4 và bolg của Khang như là một bài mẫu. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 - Lớp 6: Skills 1
Unit 4 - Lớp 6: Looking back
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận