Unit 4 – Lớp 6: Looking back

Looking back (phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

VOCABURARY

1. Write the correct word for each picture.Viết từ đúng cho mỗi bức hình.

1. statue – tượng

2. railway station – nhà ga

3. park – công viên

4. temple – đền

5. memorial – đài tưởng niệm

6. cathedral – nhà thờ lớn

2. Fill each gap with a suitable adjective.Điền vào chỗ trông với tính từ thích hợp.

1. noisy

=> Thị trấn có rất nhiều xe máy. Nó rất ồn. 

2. narrow

=> Những con phố không rộng, nó hẹp. 

3. historical

=> Các tòa nhà có tính lịch sử. Chúng được xây từ 200 năm trước. 

4. inconvenient

=> Khu chợ mới bất tiện với tôi bởi tôi sẽ phải đi bộ xa từ nhà mình. 

5. cheaper

=> Tất cả mọi thứ tại cửa hàng tạp hóa nhỏ rẻ hơn ở siêu thị. 

GRAMMAR

3. Put the following adj n the correct column.Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.

One syllable (một âm tiết): fast, hot, large

Two syllable (hai âm tiết): happy, noisy, quiet, heavy

Three syllable (ba âm tiết): exciting, difficult, convenient, expensive, polluted

4. Now write their comparative from in the table below. – Giờ viết dạng so sánh hơn vào bảng dưới đây.

fast – faster

convenient – more convenient

noisy – noisier

difficult – more difficult

heavy – heavier

happy – happier

hot – hotter

polluted – more polluted

exciting – more exciting

large – larger

quiet – quieter

5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adj below. – Hoàn thành các câu sau và so sánh với những hình ảnh. Sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây.

1. noiser than

=> Con phố này ầm ĩ hơn con phố kia.

2. more modern than

=> Một căn nhà ở thành phố hiện đại hơn một căn nhà ở nông thôn. 

3. more convenient than

=> Đi bằng ô tô sẽ tiện hơn đi bằng xe đạp tại khu vực này. 

4. more beautiful than

=> Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia. 

5. more expensive than

=> Đồ ở cửa hàng này đắt hơn đồ ở cửa hàng kia. 

Communication

6. Match the questions with the correct answers. – Nối câu hỏi với câu trả lời đúng.

a-c

d-e

f-g

h-b

7. Role-play the questions and answers.Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 - Lớp 6: Skills 2
Unit 4 - Lớp 6: Project
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận