Unit 2 – Lớp 6: Looking back

LOOKING BACK (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới)

VOCABURARY

1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to the group? – Đặt những từ sau vào nhóm phù Hợp. Em muốn thêm bất kỳ từ nào vào mỗi nhóm không?

Types of building 

Loại nhà 

Room

Phòng

Furniture

Nội thất

Villa
apartment
country house
stilt house
town house
living room
hall
bathroom
kitchen
attic
bedroom
bed
picture
cupboard
chest of drawers
wardrobe
sofa
dishwasher,desk

GRAMMAR

2. Make sentences. Use appropriate prepositions of place.Đặt các câu. Sử dụng giới từ chỉ nơi chốn thích hợp. 

1. The boy is on the table. (Cậu bé ở trên bàn.)

2. The dog is in front of his house. (Con chó ở trước ngôi nhà của anh ấy)

3. The cat is between the bookshelf and the sofa. (Con mèo ở giữa giá sách và ghế sofa.)

4. The cat is behind the computer. (Con mèo ở sau máy tính.)

5. The girl is next to the cat. (Cô gái ở cạnh con mèo.)

6. The boy is next to the sofa. (Cậu bé ở cạnh ghế sofa.)

3. Look at the picture and complete the sentences. Use appropriate prepositions of place. – Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các câu sau. Sử dụng “There is There are/ There isn’t/ There aren’t”.

1. There is a clock on the wall. (Có đồng hồ trên tường.)

2. There are books on the bookshelf. (Có những quyển sách trên giá sách.)

3. There is a desk next to the bookshelf. (Có cái bàn cạnh giá sách.)

4. There aren’t two posters on the wall. (Không có hai chiếc áp phích trên tường.)

5. There is a laptop and a lamp on the desk. (Có một chiếc máy tính xách tay và một chiếc đèn trên bàn.)

6. There aren’t 3 small trees in the corner. (Không có 3 cái cây nhỏ trong góc.)

4. Turn the sentences in 3 into questions.Chuyển các câu trong mục 3 thành câu hỏi. 

1. Is there a clock on the wall?

2. Are there books on the bookshelf?

3. Is there a desk next to the bookshelf?

4. Are there two posters on the wall?

5. Is there a laptop and a lamp on the desk?

6. Are there 3 small trees in the corner?

5. Write six sentences to describe your bedroom. (Viết những câu miêu tả phòng ngủ của bạn)

COMMUNICATION

6. Work in groups. Take turns to draw a cat in the house below. Other students ask questions to find the cat. (Làm theo nhóm. Lần lượt vẽ một con mèo trong ngôi nhà bên dưới. Những học sinh khác đặt câu hỏi dể tìm ra con mèo)

Gợi ý:

A: Where is the cat?

B: Is it in the kitchen?

A: No it isn’t.

B: Is it under the dinner table?

A: No, it isn’t.

B: Is it next to stairs?

A: Yes, it is.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 2: My home

1/5 - (1 bình chọn)
1/5 - (1 bình chọn)
Unit 2 - Lớp 6: Project
Unit 2 - Lớp 6: Skills 2
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận