Unit 1 lớp 6: Communication

Communication (phần 1-2 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Game: Making friends. Read and tick (v) the questions you think are suitable to ask a new friend at school. – Trò chơi: kết bạn. Đọc và tích (v) vào các câu hỏi mà em nghĩ là phù hợp để hỏi một người bạn mới trên trường.

Các câu tích:

– Are you from around here? (Bạn có ở xung quanh đây không?)

– Do you like pop music? (Bạn có thích nhạc pop không?)

– What’s your favorite subject at school? (Môn học ưa thích của bạn trên trường là gì?)

– Do you play football? (Bạn có chơi bóng đá không?)

– How do you get to school everyday? (Bạn đến trường hàng ngày bằng cách nào vậy?)

Write one or two more questions on a piece of paper. Then share them with the class. – Viết một hoặc hai câu hỏi trên mẩu giấy. Sau đó chia sẻ với cả lớp?

Một số câu hỏi thêm:

– What do you do at breaktime? (Bạn làm gì vào giờ ra chơi?)

– Do you want to hang out after school? (Bạn có muốn đi chơi sau giờ học không?)

– When do you do your homework? (Khi nào thì bạn làm bài tập về nhà?)

– What do you do at weekends? (Bạn làm gì vào cuối tuần?)

2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questions. – Có một bảng câu hỏi dành cho học sinh ở trường mới trên tờ báo trường. Hãy đọc các câu hỏi.

a. Work in groups. Take turns to interview the others. Use the questions. – Làm việc theo nhóm. Lần lượt phỏng vấn người khác. Sử dụng các câu hỏi trên.

ARE YOU A GOOD FRIEND IN CLASS – BẠN CÓ PHẢI LÀ BẠN TỐT TRONG LỚP KHÔNG?

1 Do you remember all your new classmates’names?- Bạn có nhớ hết tên của các bạn mới không?

2 Do you help your teacher in the class? – Bạn có giúp thầy cô giáo trong lớp không?

3 Do you share things with your classmaters? – Bạn có chia sẻ với các bạn trong lớp không?

4 Do you keep quitet when your teacher is talking? – Bạn có giữ im lặng khi giáo viên nói không?

5 Do you play with your classmates at break time? – Bạn có chơi với các bạn cùng lớp vào giờ ra chơi không?

6 Do you help your classmates with their homework? – Bạn có giúp các bạn cùng lớp làm bài tập về nhà không?

7 Do you travel to school with your classmates? – Bạn có đi đến trường với các bạn cùng lớp không?

8 Do you listen when your classmates are talking? – Bạn có lắng nghe khi các bạn cùng lớp nói chuyện không?

b, Class presentation. Are they good friends in class? Tell the class about them. – Thuyết trình trước lớp. Họ có phải là bạn tốt trong lớp không? Kể với cả lớp về họ.

Sử dụng câu trả lời cho các câu hỏi bên trên để tạo thành một bài thuyết trình.

VD: A remembers all the new classmates’ name. A helps our teacher in the class. A shares things with the classmates. A keeps quiet when the teacher is talking. A play with classmates at break time. A helps the classmates with their homework. A travels to school with classmates. A listens when the classmates are talking.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 1: My new school

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 Lớp 6: Skill 1
Unit 1 Lớp 6: A closer look 2
Tác giả: Admin

Viết một bình luận