Unit 1 Lớp 6: A closer look 1

1. Listen and repeat the words. – Nghe và lặp lại các từ.

Physics (/ˈfɪz.ɪks/): môn Vật lý

English (/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/): môn Tiếng anh

History (/ˈhɪs.tər.i/): môn Lịch sử

Homework (/ˈhəʊm.wɜːk/) bài tập về nhà

Judo (/ˈdʒuː.dəʊ/): môn judo

School lunch (/skuːl/ /lʌntʃ/): bữa trưa ở trường

Exercise (/ˈek.sə.saɪz/): bài tập

Vocabulary (/vəˈkæb.jə.lər.i/): từ vựng

Football (/ˈfʊt.bɔːl/): bóng đá

Lesson (/ˈles.ən/): bài học

Music (/ˈmjuː.zɪk/): âm nhạc

Science (/ˈsaɪ.əns/): môn khoa học

2. Work in pairs. Put the words in 1 into groups.

Play Do Have Study
football, music judo, exercise, homework school, lunch physics, English, history, vocabulary, lessons, science

3. Put one of these words in each blank. – để một trong số các từ sau vào chỗ trống

1. homework

2. football

3. Lesson

4. judo

5. science

4. Write sentences about yourself using the combination above. – Viết các câu về bản thân sử dụng các cụm kết hợp phía trên.

My name is ______. I am studying in ______ school. My favorite subject is _____. I have school from Monday to Friday. I do homework and study vocabulary after I go home. I usually do exercise and play football after school with friends.

5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /ʌ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm/ʊ/và/ʌ/.)

1. /eʊ/:judo, going, homework, open

2. /ʌ/:brother, Monday, mother, month

6. Listen to the words and put them into two groups. – Nghe các từ và phân loại chúng vào 2 cột

Âm /eʊ/ Âm /ʌ/
rope some
don’t Monday
hope month
homework come
post one

7. Listen and repeat. Underline (Intalic) the sounds /əʊ/ and /ʌ/ you hear. – Nghe và đọc theo. Gạch chân những âm /eʊ/ và /ʌ/ mà bạn nghe được.

1. They are going to open a new library.

2. I’m coming home from school.

3. His brother eats lunch in the school canteen.

4. The new school year starts next month.

5. My brother is doing his homework.

6. He goes to the judo club every Sunday.

Tiếng Anh 6 Unit 1: My new school

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 1 Lớp 6: A closer look 2
Từ vựng Unit 1 lớp 6
Tác giả: Admin

Viết một bình luận