Home Thế giới chuỗi cung ứng thực phẩm của Trung Quốc có nhiều thay đổi vì đại dịch

chuỗi cung ứng thực phẩm của Trung Quốc có nhiều thay đổi vì đại dịch

by Nguyệt Minh
China produces far more vegetables than any other country in the world. It has used greenhouses, special buildings for growing plants, for many years. But food supply problems created by coronavirus restrictions have sped the development of high-tech glass greenhouses in the country.

Trung Quốc sản xuất nhiều rau củ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.Họ đã sử dụng nhà kính, các tòa nhà đặc biệt để trồng cây trong nhiều năm. Nhưng các vấn đề về nguồn cung cấp lương thực do hạn chế của coronavirus gây ra, đã thúc đẩy sự phát triển của các nhà kính công nghệ cao ở nước này.

At Chongming Island near Shanghai, China’s most populous city, workers collect tomatoes and cucumbers inside a new, glass greenhouse. The Dutch company FoodVentures operates the greenhouse. It began harvesting vegetables in May.

Tại đảo Chongming gần Thượng Hải – thành phố đông dân nhất Trung Quốc, các công nhân thu hoạch cà chua và dưa chuột bên trong một nhà kính mới. Công ty FoodVentures của Hà Lan vận hành nhà kính. Họ bắt đầu thu hoạch rau vào tháng Năm.

The greenhouse is one of many appearing near China’s very large cities. These new structures use high-end technology to control water flow, temperature and lighting systems. The greenhouses grow vegetables within easy reach of a large and increasingly wealthy base of buyers.

Nơi đây là một trong những nhà kính xuất hiện gần các thành phố rất lớn của Trung Quốc. Các cấu trúc mới này sử dụng công nghệ cao cấp để kiểm soát lưu lượng nước, nhiệt độ và hệ thống chiếu sáng. Các nhà kính trồng rau dễ dàng tiếp cận với một lượng lớn người mua.van-ly-truong-thanh

Dirk Aleven is director of FoodVentures. Aleven noted the increase in demand for fresh food since the beginning of the coronavirus crisis. He told Reuters that in the past, fresh vegetables “were transported for thousands of kilometers, even within the borders of China.”

Dirk Aleven là giám đốc của FoodVentures. Aleven ghi nhận sự gia tăng nhu cầu đối với thực phẩm tươi sống kể từ khi cuộc khủng hoảng virus corona bắt đầu. Ông nói với Reuters rằng trước đây, rau tươi “được vận chuyển hàng nghìn km, ngay cả trong biên giới Trung Quốc”.

“It is even more important now that fresh produce is produced at the spot where it’s consumed,” Aleven said.

“Điều quan trọng hơn bây giờ là sản phẩm tươi được sản xuất tại nơi tiêu thụ”, Aleven nói.

Historically, China’s vegetable production took place in a few areas and required a complex transport system to get the produce to markets in big cities.

Trong lịch sử, hoạt động sản xuất rau củ của Trung Quốc diễn ra ở một số khu vực và đòi hỏi một hệ thống giao thông phức tạp, để đưa sản phẩm đến thị trường ở các thành phố lớn.

That system faced major problems in 2020. COVID-19 spread at a seafood market in Wuhan – the area where the virus was first reported. It also spread at a large market in Beijing. The flow of food was affected, leading to shortages and crop waste.

Hệ thống đó phải đối mặt với những vấn đề lớn vào năm 2020. COVID-19 đã lây lan tại một chợ hải sản ở Vũ Hán – khu vực lần đầu tiên virus được báo cáo. Nó cũng được lan truyền tại một khu chợ lớn ở Bắc Kinh. Cuộc khủng hoảng do Coronavirus tạo ra những thay đổi trong chuỗi cung ứng thực phẩm của Trung Quốc. Chuỗi cung ứng lương thực bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt và lãng phí cây trồng.do-an-trung-quoc

Gayathree Ganesan of the Economist Intelligence Unit said the health crisis pushed the fresh food industry to change its supply chain system.

Gayathree Ganesan của Economist Intelligence Unit cho biết cuộc khủng hoảng sức khỏe đã thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm tươi sống phải thay đổi hệ thống chuỗi cung ứng của mình.

Built in or near cities to reduce distance to buyers, the new, high-tech greenhouses are usually cooperative businesses. Chinese companies work with greenhouse companies from the Netherlands, a leader in agriculture technology. The greenhouse near Shanghai is one co-op example.

Được xây dựng bên trong hoặc gần các thành phố để giảm khoảng cách với người mua, các nhà kính mới với công nghệ cao thường là các doanh nghiệp hợp tác. Các công ty Trung Quốc làm việc với các công ty nhà kính từ Hà Lan, công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp. Nhà kính gần Thượng Hải là một trong những ví dụ về co-op.

Greenhouses made of glass have seen an especially large increase in use.

Các tòa nhà làm bằng kính đã có sự gia tăng đặc biệt lớn trong việc sử dụng.

The area used for glass greenhouses grew 28 percent in 2020, well above the 5.9 percent rise of 2019. In comparison, less costly plastic greenhouses saw six percent growth, reports Richland Sources, an agricultural support business.

Theo báo cáo của Richland Sources, một doanh nghiệp hỗ trợ nông nghiệp: diện tích được sử dụng cho nhà kính bằng kính đã tăng 28% vào năm 2020, cao hơn mức tăng 5,9% của năm 2019. Trong khi đó, các nhà kính bằng nhựa ít tốn kém hơn đã tăng 6%.

Nguồn VOA

harvest /ˈhɑː.vɪst/  – v : thu hoạch

Ex:  In the US, winter wheat is harvested in the early summer.   –  Ở Mỹ, lúa mì mùa đông được thu hoạch vào đầu mùa hè.

consume  /kənˈsjuːm/  – v : tiêu thụ

Ex:  Our high living standards cause our current population to consume 25 percent of the world’s oil.  –  Mức sống cao của chúng ta khiến dân số hiện tại tiêu thụ 25% lượng dầu trên thế giới.

shortage  /ˈʃɔː.tɪdʒ/  – n : sự thiếu hụt

Ex: There’s a shortage of food and shelter in the refugee camps.  –  Thiếu thức ăn và chỗ ở trong các trại tị nạn.

agriculture  /ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/  – n : nông nghiệp

Ex: Agriculture is still largely based on traditional methods in some countries.  –  Nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa trên các phương pháp truyền thống ở một số quốc gia.

 

You may also like

Leave a Comment