Home Việt Nam Thị trường “chợ đen” thuốc điều trị Covid-19 tăng mạnh

Thị trường “chợ đen” thuốc điều trị Covid-19 tăng mạnh

by Thu Hà
With drug stores requiring doctor prescriptions to sell Covid-19 drugs containing molnupiravir, patients are turning to get them in the black market.

Với việc các cửa hàng thuốc yêu cầu đơn do bác sỹ kê mới bán thuốc Covid-19 có chứa molnupiravir, bệnh nhân đang chuyển sang mua chúng ở chợ đen.

Hanoi resident Quang, 35, was asked by relatives in Bac Giang Province, which borders the capital city, if he could help buy a box of the molnupiravir drug.

Anh Quang, 35 tuổi, trú tại Hà Nội, được người thân ở tỉnh Bắc Giang, giáp thủ đô có thể mua giúp một hộp thuốc molnupiravir.

On Sunday, he checked with several groups on social media to see if he could buy the drug online.

Vào chủ nhật, anh ấy đã kiểm tra một vài hội nhóm trên mạng xã hội xem có thể mua thuốc online được không.

Shortly after, he received dozens of offers to sell the drug.

Ngay sau đó anh đã nhận được hàng chục lời mời mua thuốc.

Some left a phone number for him to contact, some advertised 96 made-in-Vietnam pills for VND1 million ($44). Others sent him photos of drugs, including those imported from India, for VND1 million and more.

Một vài người để lại số điện thoại cho anh liên lạc, một số quảng cáo loại 96 viên sản xuất tại Việt Nam với giá 1 triệu đồng (44 USD). Những người khác gửi cho anh những bức ảnh hộp thuốc, bao gồm cả loại nhập khẩu từ Ấn Độ, với giá 1 triệu đồng và đắt hơn.

“There are too many sellers, too many prices. Some even offered me wholesale deals, but all transactions are made online and I could not tell which one was credible,” Quang said.

Anh Quang nói “Có quá nhiều người bán, nhiều mức giá. Một vài người thậm chí còn đưa ra đề nghị bán buôn, nhưng tất cả giao địch đều trực tuyến và tôi không thể biết được cái nào đáng tin.”

Finally, he decided to buy a box of Molnupiravir Stella as “it was the one on the newspaper.”

Cuối cùng, anh quyết định mua một hộp Molnupiravir Stella vì “nó là hộp trên báo.”

His relative in Bac Giang had contracted Covid-19 four days earlier and been experiencing symptoms of fatigue, chills and fever. While the patient was already registered with the commune’s medical center, buying molnupiravir was not possible without a doctor’s prescription.

Họ hàng của anh ở Bắc Giang đã mắc Covid-19 4 ngày trước đó và có các triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh và sốt. Mặc dù bệnh nhân đã đăng ký với trạm y tế xã, nhưng không thể mua molnupiravir nếu không có đơn của bác sĩ.

The Ministry of Health approved three anti-Covid-19 drugs containing molnupiravir for emergency use last month and several drug stores have started selling them.

Vào tháng trước, Bộ Y tế đã phê duyệt ba loại thuốc chống Covid-19 có chứa molnupiravir để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và một số cửa hàng thuốc đã bắt đầu bán chúng.

However, many people have not been able to buy them because drug stores will only sell molnupiravir drugs to Covid-19 patients with documents to confirm their infection and a valid doctor’s prescription.

Tuy nhiên, nhiều người nói rằng họ không thể mua vì hiệu thuốc chỉ bán cho những bệnh nhân có giấy xác nhận nhiễm Covid19 và đơn thuốc của bác sĩ.

Last week, Khue, 40, another Hanoi resident, visited many drug stores to get the medicine for her husband, but no one agreed to sell it to her without a prescription with a stamp from doctors.

Tuần trước, Khuê, 40 tuổi, một người Hà Nội khác, đã ghé qua rất nhiều cửa hàng thuốc để mua thuốc cho chồng, nhưng không ai đồng ý bán thuốc cho cô ấy mà không có đơn thuốc đóng dấu của bác sĩ.

Her husband got Covid-19 for the first time in January and as he was struggling with long Covid, he got infected again, recently. He wants to take the drug and get the virus out his system as soon as possible.

Chồng của cô ấy mắc Covid 19 lần đầu tiên vào tháng 1 và khi anh ấy đang vật lộn với Covid trong khoảng thời gian dài, anh ấy đã bị nhiễm lại gần đây. Anh ta muốn dùng thuốc để loại bỏ virus ra khỏi cơ thể của mình càng sớm càng tốt.

The family cannot reach out to the medical center in their ward for needed documents as it is overloaded with patients.

Gia đình không thể tới trạm y tế phường để xin các giấy tờ cần thiết vì tình trạng quá tải bệnh nhân.

On her friend’s advice, Khue bought two boxes of molnupiravir at VND300,000 each from an online seller named Phuong Anh.

Theo như lời khuyên của bạn bè, Khuê đã mua hai hộp thuốc molnupiravir với giá 300,000 nghìn đồng một hộp từ người bán hàng online tên Phương Anh.

“The more I get the drug the more I can sell as the demand is so high,” said Phuong Anh.

Phương Anh nói :” Lấy càng nhiều thuốc tôi càng bán được nhiều vì nhu cầu là rất cao.”

Anh is selling Vietnam-made drug at VND750,000 per box of 100 pills and VND250,000-300,000 per box of 20 pills. The Indian drug will cost three times higher as it is more effective, she added.

Phương Anh bán thuốc do Việt Nam sản xuất với giá 750,000 nghìn đồng hco hộp 100 viên và 250,000 tới 300,000 1 hộp 20 viên. Thuốc của Ấn Độ sẽ có giá đắt gấp 3 lần vì hiệu quả cao hơn.

In HCMC, Huy, who advertises himself as a pharmacist with 20 years of experience, is selling molnupiravir to whoever wants it.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Huy tự quảng cáo là dược sỹ với 20 năm kinh nghiệm đang bán thuốc molnupiravir cho bất kỳ ai có nhu cầu.

He said he has been selling out repeatedly. Huy is offering different brands, with product prices ranging from VND250,000 to VND1.2 million.

Anh cho biết đã nhiều lần cháy hàng. Huy cũng đang giới thiệu các nhãn hiệu thuốc khác với giá dao động từ 250,000 tới 1,200,000 triệu đồng.

Public health risk

Rủi ro sức khoẻ cộng đồng

Drug manufacturers, including Boston Pharmaceutical JSC Vietnam and Sellapharm J.V. Co. Ltd, have confirmed that they will only supply drugs under contract to pharmacies and not retail them in the market.

Các nhàn sản xuất thuốc, bao gồm Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam và Công ty TNHH Sellapharm J.V. khẳng định chỉ cung cấp thuốc theo hợp đồng cho các nhà thuốc, không bán lẻ trên thị trường.

On March 5, the Ministry of Health proposed that the prime minister allows people to use video recording of a patient taking the rapid test and showing the positive result for buying molnupiravir from drug stores in order to avoid further overloading of the healthcare system.

Vào ngày 3 tháng 5, Bộ y tế đề xuất thủ tướng chính phủ cho phép người dân sử dụng video quay lại quá trình test nhanh của bệnh nhân và cho kết quả dương tính có thể mua thuốc molnupiravir ở các quầy thuốc để tránh tình trạng quá tải cho hệ thống y tế.

“It’s very dangerous when people turn to the black market for this drug as they could end up buying counterfeit products, not to mention pay high prices,” said medical expert Tran Si Tuan, former editor-in-chief of Suc Khoe & Doi Song, a publication of the Health Ministry.

Chuyên gia y tế Trần Sĩ Tuấn, nguyên Tổng biên tập báo Sức Khỏe & Đời Sống, một ấn phẩm của Bộ Y tế cho biết: “Rất nguy hiểm khi mọi người tìm đến thị trường chợ đen vì họ có thể mua phải hàng giả, chưa kể phải trả giá cao.”

Doctor Do Van Dung, head of the Public Health Department of the HCMC University of Medicine and Pharmacy, said “in taking the drugs sold online without guidance from doctors, both the quality and quantity of the drugs are not guaranteed and this could lead to drug resistance, creating a public health risk.”

Bác sĩ Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết “việc tự ý dùng thuốc bán trên mạng mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ, không đảm bảo cả chất lượng và số lượng, điều này có thể dẫn đến nhờn thuốc, kháng thuốc, tạo ra rủi ro sức khỏe của cộng đồng. ”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/high-demand-boosts-black-market-for-covid-drug-4435874.html

Từ mới:

prescription (n)  /prɪˈskrɪp.ʃən: toa thuốc, đơn thuốc/ mệnh lệnh

wholesale (adj/adv) /ˈhəʊl.seɪl: buôn, sỉ, quy mô lớn

transaction (n) /trænˈzæk.ʃən: giao dịch, sự thực hiện

pharmacist (n)  /ˈfɑː.mə.sɪst: dược sĩ

counterfeit (adj)  /ˈkaʊn.tə.fɪt: giả mạo

resistance (n)  /rɪˈzɪs.təns/ : sự chống cự, kháng cự, sức đề kháng

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment