Home Việt Nam Tại sao tour khám phá hang Sơn Đoòng lại có giá 3.000 USD / người?

Tại sao tour khám phá hang Sơn Đoòng lại có giá 3.000 USD / người?

by Thu Hà
A four-day expedition into Son Doong, the world’s largest natural cave, is one of the top global bucket list adventures as hailed by travel magazines, though the journey is strictly for rich travelers.

Chuyến thám hiểm kéo dài bốn ngày vào Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, là một trong những cuộc phiêu lưu hàng đầu trên toàn cầu được các tạp chí du lịch ca ngợi, mặc dù hành trình này hoàn toàn dành cho những khách du lịch có điều kiện.

Before the Covid pandemic hit the country in early 2020, a four-day-three-night expedition to Son Doong Cave in the central province of Quang Binh cost VND69.8 million (around $3,000), with Oxalis the only company licensed to bring tourists through Son Doong.

Trước khi đại dịch Covid xuất hiện ở nước ta đầu năm 2020 thì  một chuyến thám hiểm bốn ngày ba đêm đến hang Sơn Đoòng ở tỉnh Quảng Bình, miền Trung có chi phí khoảng 69,8 triệu đồng (3.000 USD), và Oxalis là công ty duy nhất được cấp phép đưa khách du lịch xuyên hang Sơn Đoòng.

Son Doong’s main passage is 3.1 miles long, 660 feet high and 490 feet wide. “The cavern is big enough to fit a Boeing 747 with room to spare,” New York Times described.

Lối đi chính của hang Sơn Đoòng dài 3,1 dặm, cao 660 feet và rộng 490 feet. Tờ New York Times mô tả: “Hang này đủ lớn để đặt một chiếc Boeing 747 mà vẫn còn chỗ trống”.

Each year the number of visitors allowed to the cave is limited to 1,000 as provincial authorities seek to protect Son Doong from overcrowding.

Mỗi năm, số lượng du khách được phép vào hang động giới hạn ở mức 1.000 người do chính quyền tỉnh đang tìm cách bảo vệ Sơn Đoòng khỏi tình trạng quá tải.

During the expedition, tourists will have a chance to explore the world’s largest cave with a specialist, traverse unique underground rainforests, wade through rivers both above and below ground and scale the 90-meter “Great Wall of Vietnam” with ropes and ladders.

Trong chuyến thám hiểm này, khách du lịch sẽ có cơ hội cùng chuyên gia khám phá hang động lớn nhất thế giới, băng qua những khu rừng nhiệt đới độc đáo dưới lòng đất, lội qua các con sông cả trên và dưới mặt đất và vượt qua “Vạn Lý Trường Thành” 90 mét bằng dây thừng và thang.

In addition, they would be treated with three freshly cooked meals per day, plus snacks and sleep in some of the world’s greatest campsites.

Thêm vào đó, họ sẽ được thưởng thức ba bữa ăn được nấu mới mỗi ngày, cộng với đồ ăn nhẹ và ngủ trong khu cắm trại lớn nhất thế giới.

Safety standard

Tiêu chuẩn an toàn

Nguyen Chau A, CEO of Oxalis, said safety for visitors and employees is the company’s top priority in adventure tours and it is not allowed to haggle about requirements related to safety.

Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc điều hành Oxalis, cho biết:  An toàn cho du khách và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của công ty trong các chuyến du lịch mạo hiểm và không được phép tranh cãi về các yêu cầu liên quan đến an toàn.

Howard Limbert, a British caving expert credited with initial explorations of the now famous Son Doong Cave, has worked with the company to develop a safety plan. Therefore, all equipment was ordered from Europe and approved by Limbert.

Howard Limbert, một chuyên gia thám hiểm hang động người Anh với những ghi nhận khám phá ban đầu về Hang Sơn Đoòng nổi tiếng hiện nay, đã làm việc với công ty để phát triển một lịch trình an toàn. Vì vậy, tất cả các thiết bị đều được đặt hàng từ châu Âu và được sự đồng ý của Limbert.

In addition, each tour has only 10 visitors at maximum but needs up to 30 people to serve them, including 22 porters carrying luggage and food throughout the journey, five safety assistants, an international guide, a cave expert, two chefs and a ranger.

Ngoài ra, mỗi tour chỉ có tối đa 10 du khách nhưng cần tới 30 người phục vụ họ, trong đó có 22 nhân viên khuân vác hành lý và đồ ăn trong suốt hành trình, 5 trợ lý an toàn, một hướng dẫn viên quốc tế, một chuyên gia hang động, hai đầu bếp và một kiểm lâm.

They would carry 600 kilograms of equipment and supplies in and out of the cave, including waste disposed by tourists. All local porters and tour guides receive regular training in safety and rescue. In case of emergency rescue helicopters would be deployed.

Họ sẽ mang theo 600 kg thiết bị và vật dụng ra vào hang, bao gồm cả rác thải của khách du lịch. Tất cả các nhân viên khuân vác và hướng dẫn viên du lịch địa phương đều được đào tạo thường xuyên về an toàn và cứu hộ. Trong trường hợp khẩn cấp, máy bay trực thăng cứu hộ sẽ được triển khai.

Vu Ngoc Quang, a Hanoi man who was born with a defect in his right hand, fulfilled his dream of conquering the world’s largest natural cave in 2020.

Vũ Ngọc Quang, một chàng trai Hà Nội bị khuyết tật bẩm sinh ở tay phải đã thực hiện được ước mơ chinh phục hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm 2020.

“The journey was easier than I imagined,” Quang recalled.

“Cuộc hành trình dễ dàng hơn tôi tưởng tượng,” Quang nhớ lại.

“Each porter carried luggage of 30 kilos and traverses slippery and dangerous terrain with little more than normal shoes and sandals. This fueled my admiration,” Quang recalled.

“Mỗi người khuân vác 30kg hành lý , vượt địa hình trơn trượt, hiểm trở mà chỉ mang theo giày, dép bình thường. Điều này khiến tôi cảm phục”, anh Quang hồi tưởng lại.

In addition to a 10-percent value-added tax, the tour price includes a $390 entry fee, along with a $210 fee for forest environment services.

Ngoài thuế giá trị gia tăng 10%, giá tour đã bao gồm $ 390 phí vào cửa, cùng với $ 210 – phí dịch vụ môi trường rừng.

From 2020, authorities in Quang Binh Province issued a decision to reduce the entrance fee to Son Doong by half to $195; therefore, the tour price has been reduced to $2,500 to stimulate tourism demand.

Từ năm 2020, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định giảm một nửa giá vé vào cửa Sơn Đoòng xuống còn 195 USD; do đó, giá tour đã được giảm xuống còn 2.500 USD để kích cầu du lịch.

According to Oxalis, the tour price also includes airport pick-up, two-night hotel stay, meals before and after the tour. In addition, many other operating and administrative costs are also included.

Theo Oxalis, giá tour cũng đã bao gồm xe đón tại sân bay, 2 đêm ở khách sạn, ăn uống trước và sau khi đi tour. Ngoài ra, còn phải kể đến nhiều chi phí vận hành và quản lý khác.

To limit environmental impacts, provincial authorities only allow the company to operator tours to Son Doong from January to August, with the cave closed to tourists from September until the year-end to allow recovery of its ecosystem.

Để hạn chế tác động đến môi trường, chính quyền tỉnh chỉ cho phép công ty tổ chức các tour du lịch đến Sơn Đoòng từ tháng 1 đến tháng 8, với việc đóng cửa hang cho khách du lịch từ tháng 9 đến cuối năm để phục hồi hệ sinh thái.

All 1,000 slots for adventure tours to Son Doong in 2022 have been fully booked by domestic tourists, mainly from Ho Chi Minh City and southern provinces while around 100 tourists, mostly foreigners, have already booked tours to the cave complex for 2023.

Toàn bộ 1.000 suất tham quan Sơn Đoòng năm 2022 đã được khách nội địa, chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đặt hết chỗ và khoảng 100 du khách, chủ yếu là người nước ngoài, đã đặt tour đến quần thể hang động cho năm 2023.

Son Doong opened to tourists in 2013. It comprises at least 150 individual caves, a dense subterranean jungle and several underground rivers.

Sơn Đoòng mở cửa đón khách du lịch vào năm 2013. Nó bao gồm ít nhất 150 hang động riêng lẻ, một khu rừng rậm dưới lòng đất và một số sông ngầm.

Quang Binh Province currently requires no quarantine and testing for domestic tourists but they are required to be fully vaccinated or have recovered from Covid.

Tỉnh Quảng Bình hiện không yêu cầu kiểm dịch, xét nghiệm đối với khách du lịch trong nước mà bắt buộc phải tiêm phòng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh Covid.

*Bài viết của tác giả Lan Hương, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/places/why-son-doong-cave-tour-priced-at-3000-a-person-4415951.html

Từ mới:

expedition (n)  /ˌek.spəˈdɪʃ.ən/ : cuộc thám hiểm, đoàn thám hiểm

adventure (n)  /ədˈven.tʃər: sự phiêu lưu, sự mạo hiểm

seek (v) /siːk/ : tìm, tìm kiếm

rainforests (n) /ˈreɪn.fɒr.ɪst: rừng nhiệt đới

wade (v) /weɪd: lội, lội qua

dangerous (adj)  /ˈdeɪn.dʒər.əs/ : nguy hiểm

*Bài viết được livestream trên fanpage của Báo Song Ngữ, link tại đây

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment