Home Việt Nam Tà Xùa: nơi bạn có thể trải nghiệm cảm giác như ngồi trên chín tầng mây …

Tà Xùa: nơi bạn có thể trải nghiệm cảm giác như ngồi trên chín tầng mây …

by Thu Hà
In Vietnam’s northern highlands, replete with breathtaking scenery, one commune offers something extra special: a chance to commune directly with the clouds and get close to the stars.

Ở vùng cao phía bắc của Việt Nam, nơi có nhiều cảnh đẹp ngoạn mục, một xã mang đến một điều gì đó cực kỳ đặc biệt: đó là cơ hội tiếp xúc gần với các đám mây và các vì sao.

Around 200km west of Hanoi, the commune, named after a mountain that it hosts, is an emerging tourism hotspot for good reason.

Cách Hà Nội khoảng 200 km về phía Tây, xã Tà Xùa được đặt theo tên của một ngọn núi mà nó là chủ sở hữu, là một điểm nóng du lịch mới nổi vì lý do chính đáng.

Ta Xua carries some French imprints in the manner of famous northern Vietnam destinations like Sa Pa, Tam Dao and Mau Son.

Tà Xùa mang một số dấu ấn của Pháp trong cách điểm đến nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam như Sa Pa, Tam Đảo và Mẫu Sơn.

Ta Xua, nestling as it does in a 2,800m high mountain range in Son La Province, is no ordinary escape from the urban smog, dust and noise. While it takes some getting to on the road from Bac Yen that seems to spiral endlessly, a heady ending awaits.

Tà Xùa nằm ẩn mình trong một dãy núi cao 2.800m thuộc tỉnh Sơn La, là nơi thoát khỏi khói, bụi và tiếng ồn của đô thị. Trong khi phải mất một số để đi trên con đường từ Bắc Yên dường như xoắn ốc không ngừng, một điểm cuối hấp dẫn đang chờ đợi.

The sight of clouds gliding across rice fields on arrival in Ta Xua during the day sets the tone for the euphoric experiences in store for the intrepid visitor. Arriving after the sun has set and it has gotten dark, twinkling stars line up to greet you.

Khung cảnh những đám mây lướt trên cánh đồng lúa khi đến Tà Xùa vào ban ngày tạo nên giai điệu cho những trải nghiệm hưng phấn trong cửa hàng dành cho những du khách gan dạ. Đến sau khi mặt trời lặn và trời đã tối, những ngôi sao lấp lánh xếp hàng để chào đón bạn.

As a perfect antidote to a somewhat long and tiring journey, the visitor can rest by a warm fire in a cosy, traditional H’mong home and savor typical local dishes like black chicken, pickled bamboo shoots with chilli and beef jerky smoked over the fire for more than two months. These delights can be washed down with the specialty tea of the area, Shan Thuyet (which you can take home for about VND2 million a kilo).

Như một liều thuốc giải độc hoàn hảo cho một hành trình có phần dài và mệt mỏi, du khách có thể nghỉ ngơi bên bếp lửa ấm áp trong ngôi nhà truyền thống ấm cúng của người Mông và thưởng thức các món ăn đặc trưng của địa phương như gà đen, măng ngâm ớt, thịt bò hun khói trên bếp lửa trong hơn hai tháng. Những niềm yêu thích này có thể được giải tỏa bằng loại trà đặc sản của vùng, Shan Thuyet (bạn có thể mua mang về với giá khoảng 2 triệu đồng một kg).

Enhancing the warm glow is the natural hospitality of the ethnic minority people who live in the commune. Mac Truong Giang, who runs a homestay business in Ta Xua, says: “The reason why I feel it’s a great place is that the people here are very friendly with especially lovely children. The community’s particular characteristics add to the attraction.”

Làm tăng thêm vẻ ấm áp là lòng hiếu khách tự nhiên của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã. Mạc Trường Giang, hiện đang kinh doanh homestay ở Tà Xùa, cho biết: “Lý do khiến tôi cảm thấy đây là một nơi tuyệt vời là người dân ở đây rất thân thiện, đặc biệt là những đứa trẻ đáng yêu. Đặc điểm riêng của cộng đồng càng làm tăng thêm điểm thu hút.”

There are some Covid-19 related restrictions in the area, but, Giang says: “It seems that Ta Xua is very crowded with tourists. It is not just the young people, the older ones also like to come here and the place gets very busy on weekends.”

Có một số hạn chế liên quan đến Covid-19 trong khu vực, nhưng Giang nói: “Có vẻ như Tà Xùa rất đông khách du lịch. Không chỉ giới trẻ, những người lớn tuổi cũng thích đến đây và nơi đây rất bận rộn vào cuối tuần. “

In fact, the pandemic gave some people in the area an opportunity to upgrade their services, says Ha Manh Luan, who owns the Ta Xua Clouds Homestay. “Covid separated us for a few months. In that time, we improved our services and built a new facility to prepare for the end of the epidemic and welcome back guests.”

Thực tế, đại dịch đã tạo cơ hội cho một số người dân trong khu vực nâng cấp dịch vụ của họ, Hà Mạnh Luân, chủ nhân của Ta Xua Clouds Homestay, cho biết. “Covid đã tách chúng tôi ra trong vài tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi đã cải thiện dịch vụ và xây dựng một cơ sở mới để chuẩn bị cho sự kết thúc của dịch bệnh và chào đón những vị khách trở lại.”

The area was closed to tourists for most of the summer. Only essential businesses remained open for locals. However, after months of isolation, Ta Xua was allowed to welcome tourists again in October.

Khu vực này đã đóng cửa với khách du lịch trong suốt mùa hè. Chỉ những doanh nghiệp thiết yếu vẫn mở cửa cho người dân địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều tháng bị cô lập, đến tháng 10 Tà Xùa mới được đón khách du lịch trở lại.

Cloud hunters in particular have been delighted with this news because October to April is considered the best time to take in the extraordinarily heady sight of a sea of clouds within touching distance. Such experiences, including opportunities to catch up close glimpses of the Milky Way, keep luring visitors back.

Những người săn mây nói riêng rất vui mừng với tin tức này vì tháng 10 đến tháng 4 được coi là điểm tốt nhất để chụp cảnh  một biển mây trong khoảng cách gần. Những trải nghiệm như vậy, bao gồm cả cơ hội để có những cái nhìn cận cảnh về Dải Ngân hà, luôn thu hút khách hàng quay trở lại.

These incredible sensations are the commune’s USP and it would be wise for people to visit this place sooner rather than later, before it becomes the tourist hotspot that it is inevitably heading towards.

Những cảm giác đáng kinh ngạc này là USP của xã và sẽ là tốt hơn nếu mọi người đến đây du lịch sớm hơn trước khi nó trở thành điểm nóng du lịch mà chắc chắn nó đang hướng tới.

Dao Truong, who works in the local hospitality industry, said the commune’s tourism popularity was rising because of “very good online marketing” and the “short distance from Hanoi.

Dao Truong, người làm việc trong ngành khách sạn tại địa phương, cho biết mức độ phổ biến du lịch của xã đang tăng lên do “tiếp thị trực tuyến rất tốt” và khoảng cách gần từ Hà Nội lên .

“Many cloud hunters come here repeatedly. When news got around that tourists can return, the eagerness to get back and breathe in the mountain air was evident. Now, Ta Xua is often overloaded because there are not enough rooms for tourists.”

“Nhiều tay săn mây đến đây liên tục. Khi có tin du khách có thể quay trở lại với niềm háo hức được quay lại hít thở không khí núi rừng. Giờ Tà Xùa thường xuyên quá tải vì không đủ phòng cho du khách”.

Despite its growing popularity, tourism activities and facilities are still limited in the region, which experiences frequent power shortages on the weekends when establishments are filled with customers using multiple sources of electricity.

Mặc dù ngày càng phổ biến, tuy nhiên các hoạt động du lịch và cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế trong khu vực, nơi thường xuyên bị thiếu điện vào cuối tuần bởi các cơ sở rất đông khách sử dụng nguồn điện.

But, when one is sitting around a fire and looking up at the dazzling night sky with old and new friends, electricity loses some of its shine.

Nhưng, khi ngồi quanh đống lửa và nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ với những người bạn cũ và mới, điện mất đi một phần ánh sáng của nó.

Truong said: “With its natural advantages, tourism development is happening in the right direction. Ta Xua will develop even more strongly in the future. It is even attracting people from other places looking for career opportunities.”

Trường cho biết: “Với những lợi thế về tự nhiên, việc phát triển du lịch đang diễn ra đúng hướng. Tà Xùa sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, thậm chí đang thu hút những người từ nơi khác đến tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.”

*Bài viết của tác giả  Darren Barnard  link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/places/ta-xua-where-you-can-sit-on-cloud-nine-actually-4401757.html

Từ mới: 

breathtaking (adj)  /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/ : hấp dẫn, ngoạn mục

imprint (v)  /ɪmˈprɪnt/ : ghi nhớ, in sâu vào

gliding (n)  /ˈɡlaɪ.dɪŋ/ : sự trượt đi, lướt đi

antidote (n)  /ˈæn.ti.dəʊt/ : thuốc giải độc

 glimpse (v)  /ɡlɪmps/ : cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua

sensations (n)  /senˈseɪ.ʃən/ : cảm giác

 

You may also like

Leave a Comment