Home Việt Nam Singapore Unicorn Ninja Van tăng cường đầu tư vào tự động hoá trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

Singapore Unicorn Ninja Van tăng cường đầu tư vào tự động hoá trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

by Thu Hà
Singapore-based logistics unicorn Ninja Van —which counts European parcel delivery firm Geopost/DPgroup as its biggest shareholder—is boosting investments in automation amid surging e-commerce volumes across Southeast Asia.

Ninja Van có trụ sở tại Singapore – công ty chuyển phát bưu kiện của Châu Âu, là cổ đông lớn nhất và đang đẩy mạnh đầu tư vào tự động hóa trong bối cảnh khối lượng thương mại điện tử tăng mạnh trên khắp Đông Nam Á.

E-commerce revenues across Southeast Asia jumped 48% to $55 billion in 2020, compared to the year before, and is expected to exceed $100 billion by 2025, Statistica.com said in a report in July. The Covid-19 pandemic has accelerated the growth of e-commerce as consumers stuck at home after governments enforced lockdowns to curb the spread of the virus turn to online shopping and food deliveries.

Doanh thu từ thương mại điện tử trên khắp Đông Nam Á, tăng từ 48% lên 55 tỷ USD vào năm 2020, so với năm trước và dự kiến sẽ vượt 100 tỷ USD vào năm 2025, theo một báo cáo vào tháng bảy của Statistica.com. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử khi chính phủ thực thi các biện pháp phong toả để hạn chế sự lây lan của virus người tiêu dùng mắc kẹt ở nhà chuyển sang mua sắm trực tuyến và giao hàng thực phẩm.

Bolstered by the e-commerce boom, the Ninja Van’s revenue has been growing at 40% to 50% annually, the company’s cofounder and CEO Lai Chang Wen, said in a recent interview with Forbes Asia. “We’re seeing e-commerce growing exponentially,” he added.

Được hỗ trợ bởi sự bùng nổ thương mại điện tử, doanh thu của Ninja Van đã tăng từ 40% đến 50% hàng năm, nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty Lai Chang Wen, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Forbes Asia. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang thấy thương mại điện tử đang phát triển theo cấp số nhân.

To cope with the surging volumes and speed up deliveries, Ninja Van recently opened an 80,000-square-foot (7,432-square-meter) automated parcel sorting hub—its biggest facility—in Singapore. With this new facility, the company said it can handle as many as 200,000 parcels per day, double its current capacity in the city-state.

Để đối mặt với khối lượng tăng đột biến và tăng tốc độ giao hàng, Ninja Van gần đây đã mở một trung tâm phân loại bưu kiện tự động rộng 80.000 mét vuông (7.432 mét vuông) — cơ sở lớn nhất — tại Singapore. Với cơ sở mới này, công ty cho biết họ có thể xử lý 200.000 bưu kiện mỗi ngày, gấp đôi công suất hiện tại ở thành phố và tiểu bang.

“We’re starting to invest more heavily into long-term automation,” Lai said. “That’s going to be necessary as the whole region moves much higher e-commerce volumes.”

Ông Lai cho biết: “Chúng tôi đang bắt đầu đầu tư mạnh mẽ hơn vào tự động hóa dài hạn. “Điều đó sẽ cần thiết vì toàn khu vực chuyển dịch khối lượng thương mại điện tử cao.”

The company has even bigger plans across Southeast Asia. In the Philippines, its currently constructing an automated sorting facility that will be four times larger than its newly opened state-of-the-art hub in Singapore, Lai said.

Công ty còn có những kế hoạch lớn hơn trên khắp Đông Nam Á. Ông Lai cho biết tại Philippines, công ty hiện đang xây dựng một cơ sở phân loại tự động sẽ lớn hơn gấp 4 lần so với trung tâm hiện đại mới mở ở Singapore.

While the growth of e-commerce volumes in the Philippine have slowed due to the economic impact of the lingering Covid-19 pandemic, Lai believes there are huge opportunities in the country. “We’re optimistic that the (Philippine) market is primed for growth.”

Trong khi tốc độ tăng trưởng khối lượng thương mại điện tử ở Philippines đã chậm lại do tác động kinh tế của đại dịch Covid-19 đang kéo dài, ông Lai tin rằng có những cơ hội rất lớn ở nước này. “Chúng tôi lạc quan rằng thị trường (Philippine) sẵn sàng tăng trưởng.”

Ninja Van has sufficient cash to bankroll its expansion plans following its recent fundraising round. In September, the company raised $578 million from first-time investor Chinese e-commerce giant Alibaba Group and existing investors Geopost/DPDgroup, billionaire Eduardo Saverin-backed B Capital Group, Monk’s Hill Ventures and Brunei’s sovereign wealth fund Zamru.

Ninja Van có đủ vốn cho các kế hoạch mở rộng sau đợt gây quỹ gần đây. Vào tháng 9, công ty đã huy động được 578 triệu USD từ nhà đầu tư đầu tiên – tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc Alibaba và các nhà đầu tư hiện tại Geopost / DPDgroup, Tập đoàn B Capital Group của tỷ phú Eduardo Saverin, Monk’s Hill Ventures và quỹ tài sản có chủ quyền của Brunei Zamru.

Following the latest funding round, Ninja Van joined the growing list of unicorns across Southeast Asia. The startup is now valued at $2.2 billion, according to estimates by Venture Cap Insights.

Sau vòng rốt vốn gần nhất, Ninja Van đã gia nhập danh sách công ty “kỳ lân” ngày càng tăng trên khắp Đông Nam Á. Công ty khởi nghiệp hiện được định giá 2,2 tỷ đô la, theo ước tính của Venture Cap Insights.

With the fresh capital, the company is not in a hurry to launch an initial public offering. “We are prepared for an IPO,” Lai said. “But I don’t think we’re in any rush to do an IPO. I don’t think it will necessarily have to be next year.”

Với nguồn vốn mới, công ty không quá vội vàng trong việc phát hành cổ phiếu lần đầu. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho một đợt IPO,” ông Lai nói. “Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang vội vàng tiến hành IPO. Tôi không nghĩ nó nhất thiết phải là năm sau. “

Ninja Van is focusing on innovating to expand beyond its core logistics business, Lai said. For instance, the company recently introduced its Ninja Direct, which provides enterprise customers customs clearance, supply chain financing and delivery.

Ninja Van đang tập trung vào việc đổi mới để mở rộng ra ngoài lĩnh vực kinh doanh hậu cần cốt lõi của mình, ông Lai cho biết. Ví dụ, công ty gần đây đã giới thiệu Ninja Direct của mình, cung cấp dịch vụ thông quan cho khách hàng doanh nghiệp, tài trợ chuỗi cung ứng và giao hàng.

“We’re constantly innovating so we can reach out to these shippers and customers,” Lai said, adding that there’s a huge opportunity for Ninja Direct as most customers in Southeast Asia import their products from China.

“Chúng tôi không ngừng đổi mới để có thể tiếp cận những chủ hàng và khách hàng này”, ông Lai nói và cho biết thêm rằng Ninja Direct có cơ hội rất lớn khi hầu hết khách hàng ở Đông Nam Á nhập khẩu sản phẩm của họ từ Trung Quốc.

Lai—a Forbes Asia 30 Under 30 alumnus—started Ninja Van seven years ago in Singapore as a last-mile express logistics company. Since then, it has become one of the region’s fastest-growing tech-enabled logistics companies, connecting over 1.5 million active shippers to nearly 100 million recipients across Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam and the Philippines. The company currently employs more than 61,000 staff and delivery personnel that handle around 2 million parcels a day throughout the region.

Ông Lai — một cựu sinh viên Forbes Asia 30 dưới 30 — khởi nghiệp Ninja Van bảy năm trước tại Singapore với tư cách là một công ty chuyển phát nhanh chặng cuối. Kể từ đó, nó đã trở thành một trong những công ty chuyển phát nhanh hỗ trợ công nghệ phát triển nhanh nhất khu vực, kết nối hơn 1,5 triệu người gửi hàng đang hoạt động với gần 100 triệu người nhận trên khắp Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Công ty hiện có hơn 61.000 nhân viên và nhân viên giao hàng xử lý khoảng 2 triệu bưu kiện mỗi ngày trong toàn khu vực.

*Bài viết của tác giả Jonathan Burgos, link bài viết tại : https://www.forbes.com/sites/jonathanburgos/2021/11/08/singapore-unicorn-ninja-van-steps-up-investments-in-automation-amid-e-commerce-boom

Từ mới:

parcel (n) /ˈpɑː.səl/ :  gói, bưu kiện

surge (n) /sɜːdʒ/ : sự trào lên, tăng lên

accelerated (adj) /əkˈseləreɪtɪd/ : thúc đẩy

exponentially (adv) /ˌek.spəˈnen.ʃəl.i/ : cấp số nhân

lingering (adj) /ˈlɪŋ.ɡər.ɪŋ/ : kéo dài

clearance (n) /ˈklɪə.rəns/ : giấy cho phép tàu hoặc máy bay đi tiếp sau khi kiểm tra hàng hoá hoặc thiết bị trong đó

estimate (v) /ˈes.tɪ.meɪt/ : sự đánh giá, sự ước lượng

recipient (n) /rɪˈsɪp.i.ənt/ : người nhận, nước nhận ( viện trợ, quà, biếu,…)

 

You may also like

Leave a Comment