Home Thế giới Russia’s Putin says he invited Trump to Moscow

Russia’s Putin says he invited Trump to Moscow

by Admin
Russia's Putin says he invited Trump to Moscow

Russia’s Putin says he invited Trump to Moscow

JOHANNESBURG (Reuters) – Russian President Vladimir Putin said on Friday he had invited U.S. President Donald Trump to Moscow and that both he and Trump were ready for further summits, but that conditions needed to be right for a meeting to take place.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Sáu đã nói rằng ông mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Moscow và cả ông và Trump đều sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh tiến xa hơn nữa, và những điều kiện này là cần thiết cho một cuộc họp sẽ diễn ra.

Putin and Trump met in Helsinki last week at a summit, but Trump faced a storm of criticism back home for his handling(1) of the meeting.

Putin và Trump đã gặp nhau tại Helsinki tuần trước tại một hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông Trump đã phải đối mặt với một cơn bão chỉ trích từ dư luận trong nước vì cách xử lý của ông tại hội nghị.

Speaking to reporters at a summit of BRICS countries in South Africa, Putin said telephone calls between Moscow and Washington were insufficient(2) and that both sides needed to meet to talk about issues like the Iran nuclear deal and global conflicts.   

Phát biểu với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh BRICS các nước ở Nam Phi, ông Putin cho biết các cuộc gọi điện thoại giữa Moscow và Washington là chưa đủ và cả hai bên cần gặp nhau để nói về các vấn đề như thỏa thuận hạt nhân Iran và xung đột toàn cầu.

  1. Handling (noun): cách xử lý

President Kennedy made his reputation with his handling of the Cuban missile crisis.

His handling of economic policy has been especially bad.

  1. Insufficient (adj): không đủ, thiếu

There was insufficient money to fund the project.

There was insufficient evidence, so we had to find him not guilty.

 

You may also like

Leave a Comment