Home Việt Nam Phi công người Anh được trở lại quê hương sau biến cố Covid 19

Phi công người Anh được trở lại quê hương sau biến cố Covid 19

by Phạm Thư
Bài viết được dịch từ báo The Guardian:: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/11/british-pilot-returns-home-from-vietnam-after-covid-19-ordeal

 

British pilot returns home from Vietnam after Covid-19 ordeal

Phi công người Anh được trở lại quê hương sau biến cố Covid 19

A British pilot who spent more than two months on life support in Vietnam after contracting Covid-19 is on his way home, astounding doctors who gave him a 10% chance of survival.

Một phi công người Anh sau hơn hai tháng chữa trị ở Việt Nam vì mắc Covid-19 đã lên đường về nhà. Các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi tin rằng ông chỉ có 10% cơ hội sống sót.

Stephen Cameron, 42, was the sickest patient medics have treated during the coronavirus outbreak in the country, which has recorded no official deaths, following a fast and proactive1 response to the pandemic.

Stephen Cameron, 42 tuổi, là bệnh nhân nặng nhất mà các bác sĩ đã điều trị trong đợt bùng phát coronavirus ở Việt Nam, nơi không ghi nhận trường hợp tử vong chính thức nào sau phản ứng nhanh và chủ động với đại dịch.

Little more than six weeks ago, they warned that Cameron would need a double transplant2 for his lungs, which were only functioning at around 10%.

Hơn sáu tuần trước đó, họ cảnh báo ông Cameron sẽ cần phải cấy ghép hai lá phổi vì chúng vốn chỉ hoạt động được vào khoảng 10%.

British pilot returns home from Vietnam after Covid-19 ordeal

But after nearly four months in hospitals in Ho Chi Minh City, including 10 weeks on a ventilator, the Vietnam Airlines pilot from Motherwell, Scotland, was discharged on Saturday and was due to fly back to the UK within hours.

Nhưng sau gần 4 tháng chữa trị tại các bệnh viện ở TP.HCM, trong đó có 10 tuần nằm máy thở, phi công Vietnam Airlines đến từ Motherwell, Scotland, đã được xuất viện vào thứ Bảy và dự kiến sẽ bay về Anh trong vài giờ tới.

“I’m overwhelmed by the generosity of the Vietnamese people, the dedication and professionalism of the doctors and nurses … the odds say that I shouldn’t be here so I can only thank everybody here for what they’ve done,” Cameron said as he left Cho Ray hospital.

“Tôi cảm thấy choáng ngợp trước tấm lòng bao dung của người dân Việt Nam, sự tận tâm và chuyên nghiệp của các bác sĩ và y tá … điều đáng nói là tôi không nên ở đây nữa vì vậy tôi chỉ có thể cảm ơn mọi người ở đây vì những gì họ đã làm,” ông Cameron nói khi rời bệnh viện Chợ Rẫy.

“I go home with a happy heart because I’m going home, but a sad one because I’m leaving so many people here that I’ve made friends with.”

“Tôi hạnh phúc vì sắp được về nhà, nhưng thật là buồn vì tôi phải rời xa rất nhiều người tôi đã kết bạn ở đây.”

Tran Thanh Linh, the deputy head of ICU at Cho Ray hospital, said “huge effort and energy” had gone into saving Cameron, who was given the country’s best equipment and whose case had captured the attention of3 everyone from doctors to government officials.

Ông Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa ICU bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết họ đã bỏ ra một “nỗ lực và công sức to lớn” để cứu ông Cameron. Ông được chữa trị với trang thiết bị tốt nhất cả nước và trường hợp của ông đã thu hút sự chú ý của mọi người, từ bác sĩ đến quan chức chính phủ.

Just a few weeks after arriving in Vietnam in early February for a new role with the national carrier, Cameron spent an evening at the popular Buddha Bar in Ho Chi Minh City. He tested positive for Covid-19 days later, on 18 March.

Chỉ vài tuần sau khi đến Việt Nam vào đầu tháng 2 với vai trò mới trong một hãng hàng không quốc gia, ông Cameron đã ở quán bar nổi tiếng Buddha Bar tại Thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi tối. Ông có kết quả dương tính với Covid-19 vài ngày sau đó, vào ngày 18 tháng 3.

Known as Patient 91, Cameron became the focus of huge media attention as the country’s top medical minds met to brainstorm treatment options.The news that he would need a lung transplant was met with 59 donation offers, according to the health ministry.

Được biết đến với cái tên Bệnh nhân 91, ông Cameron đã trở thành tâm điểm của sự chú ý lớn của giới truyền thông khi các chuyên gia y tế hàng đầu của đất nước đã gặp nhau để cân nhắc các lựa chọn điều trị. Trước thông tin ông cần ghép phổi, đã có 59 đề nghị hiến tặng, theo Bộ Y tế.

But after he woke from a coma at the end of May, there were small signs of improvement – a thumbs-up sign for an attentive doctor, a trip on to the balcony to catch some sunshine and a video of him holding a Motherwell football club scarf aloft. Every step towards recovery made headlines4.

Nhưng sau khi ông tỉnh dậy sau cơn hôn mê vào cuối tháng 5, đã có những dấu hiệu cải thiện nhỏ – một dấu hiệu tích cực cho người bác sĩ tận tâm. Ông được dẫn ra ban công để đón một chút ánh nắng và có video cho thấy ông giơ cao giải băng cổ vũ câu lạc bộ bóng đá Motherwell. Mỗi bước đi hướng tới sự phục hồi đều được đưa truyền thông chú ý.

Finally, on Saturday – as state media said his treatment bill had reached at least $150,000 – he was well enough to catch a special repatriation flight to London, accompanied by three doctors.On Friday, Vietnam celebrated 85 days with no community transmission5 of the coronavirus.

Cuối cùng, vào thứ Bảy – truyền thông nhà nước cho biết hóa đơn điều trị của ông đã đạt tới ít nhất 150.000 đô la-sức khỏe của ông đã đủ điều kiện để cho phép ông lên chuyến bay hồi hương đến London, đi cùng với ba bác sĩ. Hôm thứ Sáu, Việt Nam kỷ niệm 85 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

The country has just 370 confirmed cases as of 11 July and zero deaths, but its borders remain largely shut. More than 10,000 people are currently in mandatory quarantine.

Quốc gia này chỉ có 370 trường hợp được xác nhận tính đến ngày 11 tháng 7 và không có trường hợp tử vong nào, nhưng họ vẫn đóng cửa biên giới. Hơn 10.000 người hiện đang bị cách ly bắt buộc.

Từ vựng:

1. proactive (adj) /ˌprəʊˈæk.tɪv/ chủ động

Ex: We need to make proative moves to solve our problems: Chúng ta cần có những động thái chủ động để giải quyết vấn đề.

2. double transplant (for) (n) ca ghép đôi

The pilot had a double transplant for his lungs due to the seriousness of his condition: Người phi công phải trả qua ca ghép hai phổi vì tình trạng bệnh nghiêm trọng của ông.

3. to capture the attention of: thu hút sự chú ý của ai.

The theft’s strange actions captured the attention of the police: Hành động kì lạ của tên trộm đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.

4. to make headlines: được đưa lên báo

The brutal murder case made international headlines immediately: Vụ giết người dã man đã được đưa lên các mặt báo trên thế giới ngay sau đó.

5. community transmission: sự lây nhiễm cộng đồng

In the last 2 months, Vietnam recorded no community transmission cases: Trong hai tháng qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng nào.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment